Vrácení dotací od Agrofertu

Dotaz byl úspěšný.

Ing. Josef Minařík

Povinný subjekt: Ústecký kraj

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřiných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

S přátelským pozdravem,

Ing. Josef Minařík

E-PODATELNA, Ústecký kraj

1 příloha

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Ústecký kraj/Krajský úřad Ústeckého kraje

Věc: Žádost o informace podle dotaz - Vrácení dotací od Agrofertu
Datum a čas dodání: 20.03.2021 10:45:00
Odesílatel: [FOI #8896 e-mail] ??

Tato zpráva potvrzuje pouze splnění technologických požadavků pro příjem datových zpráv a jeho předání ke zpracování. V případě, že zpracovatelem budou v podání zjištěny formální či obsahové nedostatky bude odesílatel vyzván k nápravě.

Děkujeme za pochopení.

e-podatelna
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná a ostatní podání)
web: www.kr-ustecky.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

E-PODATELNA, Ústecký kraj

2 přílohy

AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
Ústecký kraj/Krajský úřad Ústeckého kraje

Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vrácení dotací od Agrofertu“ bylo doručeno 20.03.2021 10:45:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem KUUK/039783/2021 .
Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Povinnost připojení zaručeného nebo kvalifikovaného elektronického podpisu k podání učiněnému prostřednictvím elektronické adresy podatelny je stanovena konkrétními právními předpisy v dané oblasti. Neexistence či neplatnost elektronické podpisu tedy vždy neznamená neplatnost doručeného podání. Upozorňujeme však, že podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, musejí být opatřeny zaručeným nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem nebo do 5 dnů řádně potvrzeny.

Obecné podmínky pro užití elektronického podpisu při doručování podání v elektronické podobě naleznete: <<http://www.kr-ustecky.cz/elektronicka-po...>>.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna
Ústecký kraj
Velká Hradební 3118/48
400 02 Ústí nad Labem
tel.: +420 475 657 111
fax: +420 475 200 245
e-mail: Instituce [Ústecký kraj vyžaduje e-mail] (pro podání elektronicky podepsaná a ostatní podání)
web: www.kr-ustecky.czPříjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu pdf,txt,rtf,doc,docx,xls,xlsx,png,tif,tiff,jpg,jpeg,jfif,mpeg-2,mpeg-1,gif,wav,xml,pcm,isdoc,isdocx,zfo,htm,html,odt,ods,odp,ppt,pptx,mp2,mp3,csv s povolenou velikostí max. 20 MB. neomezeno bytů.

Smutná Sylva, Ústecký kraj

3 přílohy

Vážený pane inženýre,

 

v příloze Vám odpověď na Vaší žádost, kterou jste zaslal dne 20. 3. 2021
ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

S pozdravem

 

 

[1]UK15let_logo_vodorovne_MODRE_RGB_new

 

Mgr. Sylva Smutná

odbor legislativně-právní

samostatný referent

 

Krajský úřad Ústeckého kraje

Velká Hradební 3118/48

400 02 Ústí nad Labem

Tel.:  +420 475 657 220

e-mail: [emailová adresa]

[2]www.kr-ustecky.cz

 

References

Visible links
2. http://www.kr-ustecky.cz/