Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Melicharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Vracení dotací Agrofertu

Čekáme, až si Tereza Melicharová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Tereza Melicharová

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mě jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

Seznam dotací pro holding Agrofert (včetně jeho dceřinných společností), které povinný subjekt začal vymáhat nebo vymohl zpět, a to v rozsahu

název příjemce dotace,
výše dotace,
datum, kdy povinný subjekt zahájil proces zpětného vymáhání dotace,
datum, kdy byla dotace úspěšně vrácena státu.

Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřinných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách, který je dostupný zde. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.
S pozdravem

Tereza Melicharová

E-PODATELNA, Pozemkový fond České republiky

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Vracení dotací Agrofertu“ bylo doručeno 28.01.2021 11:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem SPU 028901/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování.

e-podatelna
STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Pozemkový fond České republiky vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3
Příjem podání elektronicky podepsaných, el. přílohy ve formátu xls,xlsx,pdf,doc,docx,png,tiff,tif,jpg,jpeg,zfo,dgn,shp,txt,xml s povolenou velikostí max. 19999999 bytů.

Státní pozemkový úřad, Pozemkový fond České republiky

1 příloha

STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD

Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov
Tel.: 729 922 111, Fax: 729 922 139
Email: Instituce [Pozemkový fond České republiky vyžaduje e-mail], URL: www.spucr.cz
IČ: 01312774, DIČ: CZ01312774
ID Datové schránky: z49per3

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Tereza Melicharová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.