Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Velhartická prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Veřejné zakázky pro holding Agrofert 2017-2020

Čekáme, až si Jitka Velhartická přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jitka Velhartická

Povinný subjekt: ČEPRO, a.s.

Žádost podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Vážení,

jelikož jste dle ustanovení § 2 zákona o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem, uplatňuji tímto právo na informace garantované mně jako občanovi České republiky Listinou základních práv a svobod a žádám Vás o sdělení následujících informací:

1. Informaci, zda povinný subjekt vyplácel či vyplácí jakékoliv plnění na základě veřejné zakázky holdingu Agrofert (nebo kterékoliv z jeho dceřiných společností) i po dni 6. 12. 2017, kdy se Andrej Babiš stal premiérem menšinové vlády. Pokud ano, žádám o poskytnutí seznamu takových veřejných zakázek přidělených v časovém rozmezí od 6. 12. 2017 do 31. 12. 2020, a to v rozsahu
- název společnosti, které byla přidělena veřejná zakázka,
- výše plnění veřejné zakázky,
- datum, kdy povinný subjekt rozhodl o přidělení veřejné zakázky.

2. Kopii jakéhokoliv stanoviska, memoranda, posudku, metodiky či jiného obdobného dokumentu, o něž se povinný subjekt opírá při výkladu zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů.

Holdingem Agrofert se myslí společnost Agrofert, a. s., IČO: 26185610 se sídlem Pyšelská 2327/2, Chodov, 149 00 Praha 4. Seznam dceřiných společností je dostupný například na https://www.hlidacstatu.cz/subjekt/26185....

Mám silné podezření, že v případě přidělování veřejných prostředků společnostem z holdingu Agrofert je postupováno mnoha zadavateli veřejných zakázek v rozporu se zákonem. Proto si Vás dovoluji upozornit, že organizace Transparency International vydala Manuál pro řešení situací střetu zájmů ve veřejných zakázkách. Manuál Vám jako veřejnému zadavateli může výrazně pomoci střet zájmů eliminovat.

Informace doručte na mou emailovou adresu.

Děkuji Vám!

Jitka Velhartická

Bukovecká Iveta, ČEPRO, a.s.

6 příloh

Vážená paní Velhartická,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost.

 

S pozdravem

 

 

Iveta Bukovecká

asistentka odboru právních služeb

tajemník škodní komise

ČEPRO, a.s.

Dělnická 12, 170 00  Praha 7

Tel.: +420 221 961 177, +420 739 240 745

[1][emailová adresa]/ www.ceproas.cz

 

Tento email a jeho obsah slouží pouze pro informativní účely, a pokud není
výslovně uvedeno jinak, není návrhem ani akceptací návrhu na uzavření
smlouvy. Právní jednání společnosti ČEPRO, a.s. pak podléhá následujícím
omezením:

 1. Pokud společnost ČEPRO, a.s. nestanovila, nebo nebylo ujednáno jinak,
společnost ČEPRO, a.s. právně jedná výhradně v písemné formě a jednání
v jiné formě společnost ČEPRO, a.s. nezavazuje.
 2. Společnost ČEPRO, a.s. vylučuje přijetí návrhu na uzavření smlouvy s
jakýmkoli dodatkem, či odchylkou, a odpověď na nabídku s dodatkem, či
odchylkou se tedy nepovažuje za přijetí nabídky.
 3. Společnost ČEPRO, a.s. si vyhrazuje právo smlouvu neuzavřít, a to v
kterékoli fázi jednání, zejména pokud nebudou získána potřebná interní
schválení pro uzavření smlouvy v rámci ČEPRO, a.s.
 4. Aniž je dotčeno omezení oprávnění k jednání fyzické osoby -
odesílatele tohoto emailu, společnost ČEPRO, a.s. upozorňuje své
obchodní partnery ve smyslu § 431 zákona č. 89/2012 Sb., že její
jednotliví zaměstnanci jsou oprávněni jednat jen v rozsahu jim
uděleného pověření či v souladu s Podpisovým a jednacím řádem
společnosti a jen ve věcech obvyklých pro jejich pracovní pozici.
Návrhy smluv může uzavírat nebo právní jednání činit v zastoupení
společnosti ČEPRO, a.s. vždy pouze její statutární orgán (způsobem
jednáním navenek zapsaných do obchodního rejstříku), nebo osoby těmito
statutárními zástupci výslovně k tomu pověřené na základě speciální
písemné plné moci či pověření, které bude výslovně obsahovat zmocnění
k takovému úkonu.

Tento e-mail, případně v něm připojené soubory mohou obsahovat citlivé
informace společnosti ČEPRO, a.s. či důvěrné informace, které mohou být
chráněny zákonem, a jsou určeny pouze uvedenému příjemci a dalším osobám,
které jsou jmenovitě uvedeny jako příjemci. Jestliže nejste oprávněný
příjemce, pak jakákoliv forma zveřejnění, reprodukce, kopírování,
distribuce nebo šíření je zakázána. Pokud jste obdržel tento e-mail
omylem, oznamte to, prosím, neprodleně jeho odesílateli a pak jej (vč.
příloh) vymažte.

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jitka Velhartická prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.