Mgr.Lubomír Jakubek

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví,
Vážený Pan předseda vlády České republiky
a Vláda České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vznáším dotaz ve věci :

Opatření pro povolení návštěv seniorů z Domovů pro seniory v rodinách jejich blízkých v době Vánoc 2020.

Jsou připravována epidemiologická a zdravotnická nařízení k realizaci těchto návštěv?

Včasné přijetí a zveřejnění takovýchto opatření a nařízení by velmi pomohlo zlepšit duševní stav ubytovaných seniorů,kteří duševně trpí koronavirou karanténou a kteří touží po Vánocích v rodinné kruhu svých blízkých.
U některých seniorů může jít i o poslední Vánoce v rodinné kruhu.

Taktéž týmům vedení domovů pro seniory by takováto nařízení, vydaná včas ,pomohla k realizaci pečlivého zajištění Vánoc 2020 na jejich úrovni.

S přátelským pozdravem, Mgr.Lubomír Jakubek v.r.
[email address]

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 4.12.2020 11:41:53 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vánoce 2020 seniorů z Domovů pečovatelské služby v rodinách elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 4.12.2020 11:41:53 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
4.12.2020 11:55:47

Vaše zpráva ze dne: 4.12.2020 11:41:53
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Vánoce 2020 seniorů z Domovů pečovatelské služby v rod...
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01D5WE1
Datum zaevidování: 4.12.2020 11:51:28

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
4.12.2020 11:55:47

Your message - dated 4.12.2020 11:41:53
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Vánoce 2020 seniorů z Domovů pečovatelské služby v rod...
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01D5WE1
Date of registration: 4.12.2020 11:51:28

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DKCBX
značka: MZDR 54847/2020-3/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 22.12.2020
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 561_001.pdf