Vakcina Covid-19

Dotaz byl úspěšný.

Zdeněk Orság

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1. S kolika a kterými dodavateli je uzavřena smlouva o dodávce vakcín proti Covid-19?
2. Kolik a které vakcíny budou použity pro očkování?
3. Která ze smluvních stran a za jakých podmínek bude zodpovědná trestně či finančně v případě nežádoucích účinků daných vakcín?
4. Jaký subjekt bude provádět očkování ? Praktičtí lékaři nebo někdo jiný?
5. Jakým způsobem bude vyřešeno hlášení nestandartních reakcí na vakcínu?

S přátelským pozdravem,

Zdeněk Orság

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 14.12.2020 17:26:36 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Vakcina Covid-19 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 14.12.2020 17:26:36 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
15.12.2020 15:02:50

Vaše zpráva ze dne: 14.12.2020 17:26:36
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Vakcina Covid-19
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DEU75
Datum zaevidování: 15.12.2020 06:49:23

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
15.12.2020 15:02:50

Your message - dated 14.12.2020 17:26:36
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Vakcina Covid-19
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01DEU75
Date of registration: 15.12.2020 06:49:23

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: Odpověď MZ

Identifikátor dokumentu: MZDRX01DPHNH
značka: MZDR 58847/2020-2/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 30.12.2020
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 580_001.pdf, Strategie_ockovani_proti_covid-19_aktual_22 12 20.pdf