usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 3

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

V návaznosti na Usnesení Městského soudu v Praze 39 Co 146/2018 ze dne 26.9.2018 a Usnesení Městského soudu v Praze 39 Co 161/2018 ze dne 23.10.2018, kterými byly zrušeny usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 36 EXE 3361/2014-35 a Usnesení Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 302/2017-21 a vráceny Obvodnímu soudu pro Prahu 3 k dalšímu řízení, Vás žádám o sdělení zda bylo nově ve věci rozhodnuto, a pokud ano, žádám o zaslání rozhodnutí v obou věcech.

S přátelským pozdravem,

Vít Bičej

Obvodní soud pro Prahu 3

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - usnesení Obvodního
soudu pro Prahu 3" s evidenčním číslem
b5ae9736-f177-46ff-a8ed-f38a6ec4ab94 a s běžným číslem 38056/2019 bylo
doručeno dne 11.06.2019 08:30:06.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 3

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Klinderová Michaela Bc., Obvodní soud pro Prahu 3

4 přílohy

Vážený pane B.,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaší žádost dle zákona č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, která
byla zdejšímu soudu doručena dne 11. 6. 2019 a byla zapsána pod sp. zn. 53
Si 144/2019.

Přílohy:

-          přípis ze dne 26. června 2019

-          2x rozhodnutí

Shora uvedené písemnosti jsou Vám doručovány na Vaši žádost na
elektronickou adresu (§ 19 odst. 3 z. č. 500/2004 Sb., správní řád).
Žádáme proto o potvrzení převzetí shora uvedených písemností, a to zprávou
podepsanou Vaším uznávaným elektronickým podpisem nejpozději do
následujícího pracovního dne po obdržení této zprávy (§ 19 odst. 9 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád). V potvrzující zprávě prosím vždy uvádějte
spisovou značku uvedenou v předmětu této zprávy (53Si.). Potvrzující
zprávu můžete zaslat  jako odpověď na tento e-mail nebo na e-mailovou
adresu soudu [1]Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]. Nebude-li převzetí
písemnosti (písemností) potvrzeno shora uvedeným způsobem, budou
písemnosti doručovány znovu a to způsobem, jako by o doručení na
elektronickou adresu požádáno nebylo (§ 19 odst. 9 z.č. 500/2004 Sb.,
správní řád), tedy prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky,
v případě, že nebude možné písemnosti doručit ani tímto způsobem, tak
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (§ 19 odst.1, odst. 2 z.č.
500/2004 Sb., správní řád).

 

 

Bc. Michaela Klinderová

personální oddělení

Obvodní soud pro Prahu 3

tel. 221 477 828

[2][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Obvodní soud Praha 3 vyžaduje e-mail]
2. mailto:[emailová adresa]