David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopie usnesení a zápisu ze 1175. zasedání Komise pro projekty ze dne 7. června 2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

Váš e-mail/datová zpráva s předmětem "Žádost o informace podle dotaz - Usnesení a zápis z Komise pro projekty" byl přijat dne 03.03.2017 pod evidenčním číslem 0000654344 (PD_Sysnet)

Toto oznámení není potvrzením splnění náležitostí podání podle jiných právních předpisů. Pokud bude zjištěno, že e-mail/datová zpráva v tomto smyslu nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, budete jako odesilatel e-mailu/datové zprávy vyzván k jejich odstranění. Aby mohlo být zahájeno zpracování zprávy, musí být náprava učiněna do 5-ti dnů od okamžiku doručení e-mailu/datové zprávy.

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 65, Praha 10

Toto je automaticky generovaný e-mail, proto na něj prosím neodpovídejte. V případě dalších dotazů pište na Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]

Ministerstvo životního prostředí

1 příloha

Vážený pane Havlíku,
Ministerstvo životního prostředí obdrželo dne 8. 3. 2017 Vaši žádost o
informaci podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů, („zákon č. 106/1999 Sb.“) týkající se
poskytnutí kopie usnesení a zápisu ze 1175. zasedání Komise pro projekty
ze dne 7. června 2013.

Vzhledem k tomu, že z Vaší žádosti není zcela zřejmé, jaké komise a jakých
projektů by se požadované usnesení a zápis měly týkat, dovoluji si Vás
požádat o bližší specifikaci Vaší žádosti.

Podle § 14 odst. 5 písm. b) zákona č. 106/1999 Sb. si Vás dovolujeme
upozornit, že pokud žádost neupřesníte do 30 dnů ode dne doručení této
výzvy, bude Vaše žádost odmítnuta.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

Od:        David Havlík <[FOI #6497 e-mail] ??>
Komu:        dotaz dotazy vznesené na instituci MŽP <Instituce [MŽP vyžaduje e-mail]>
Datum:        03.03.2017 22:15
Předmět:        Žádost o informace podle dotaz - Usnesení a zápis z Komise
pro projekty

--------------------------------------------------------------------------

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k
informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo životního prostředí

Žadatel:
[redacted]

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k
informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Žádám kopie usnesení a zápisu ze 1175. zasedání Komise pro projekty ze dne
7. června 2013

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Informaci poskytněte elektronicky na email:
[FOI #6497 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2
zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o
doručení do vlastních rukou (rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem
podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním
informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou
povinnost podle zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách
[2]www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým
zveřejněním vyjádřil souhlas.

Upozornění provozovatele služby:
S ohledem na to, že Vaše odpověď a poskytnuté informace budou automaticky
zveřejněny na internetu, žádáme, abyste do své odpovědi ani do příloh
NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE (adresu nebo datum narození). Pokud
osobní údaje do odpovědi zahrnete, porušíte Zákon 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů. Doporučujeme tedy, abyste např. svou odpověď uvedli pouze
oslovením "Vážený pane, vážená paní".

Datum podání:

3/3/2017
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou
uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně
osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
[3]http://infoprovsechny.cz/help/officers

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou,
požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s
našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz
2. file:///tmp/www.informaceprovsechny.cz
3. http://infoprovsechny.cz/help/officers

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě Vaší výzvy upřesňuji, že věc se týká České geologické služby

S přátelským pozdravem,

David Havlík

David Havlík

Povinný subjekt: Ministerstvo životního prostředí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Na základě Vaší výzvy upřesňuji, že věc se týká České geologické služby respektive odboru geologie Ministerstva životního prostředí

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Ministerstvo životního prostředí

3 přílohy

Vážený pane Havlíku,

v příloze emailu Vám zasílám odpověď na Vaši žádost, č. j. 16651/ENV/17.

S pozdravem

Mgr. Helena Bokotejová
samostatné oddělení tiskové a PR

Ministerstvo životního prostředí
Vršovická 65 · 100 10 Praha 10
tel.: + 420 267 122 054
e-mail: [emailová adresa] ·  web: [1]www.mzp.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.mzp.cz