Urgence odpovědi ohledně statistiky překročení rychlosti V Holešovičkách

Dotaz byl úspěšný.

Michal Trník

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážení,
dne 7.1.2022 spolek Holešovičky pro lidi na základě zákona o svobodném přístupu k informacím žádal Technickou správu komunikací pomocí datové schránky o poskytnutí statistky počtu zaznamenaných překročení rychlosti úsekovým měřením a z toho plynoucího počtu udělených pokut v ulici V Holešovičkách za roky 2020 a 2021.

Vzhledem k tomu, že zákonem stanovená lhůta na poskytnutí této odpovědi již dávno uplynula a náš spolek neobdržel ze strany TSK žádnou reakci, dovolte nám urgovat naší žádost.

S přátelským pozdravem,

Holešovičky pro lidi, z.s.

Zdeňková Martina, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

3 přílohy

Dobrý den,

 

v příloze zasílám odpověď na Vaši žádost o informace včetně přílohy.

 

S pozdravem

 

  Martina Zdeňková
  Právník
   
  [1]Popis: Popis: Obsah obrázku text Popis byl vytvořen automaticky
   
  Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
  Veletržní 1623/24 | 170 00 Praha 7
   
   
  +420 722 985 359
  [emailová adresa]
  [2]www.tsk-praha.cz
   
     
  Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.
  Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či
jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření
smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv
formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná
smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně
odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními
stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření
jakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.
  Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá
při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální
míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající
za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal
compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní
kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli
podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba
jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno
za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
2. http://www.tsk-praha.cz/