Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal A. Valášek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Úpravy přechodu v ulici Cyrila Boudy

Čekáme, až si Michal A. Valášek přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Michal A. Valášek

Vážení,

na oficiální stránce města na Facebooku byl publikován příspěvek týkající se dopravních úprav v ul. Cyrila Boudy: https://www.facebook.com/mestokladnocz/p...

V něm bylo mimo jiné uvedeno: "Nové řešení má roční zkušební dobu. V září příštího roku vyhodnotíme, jak se osvědčilo, a rozhodne odbor dopravy magistrátu spolu s policisty o provedení stabilní stavební úpravy přechodu a přilehlých chodníků."

V této souvislosti vás ve smyslu zákona 106/1999 Sb. žádám o poskytnutí následujících informací:

1. Podle jakých parametrů či kritérií bude hodnocení provedeno?
2. Jaké jsou současné hodnoty těchto parametrů (tj. kontrolní hodnoty před provedením experimentu)?
3. Jaké hodnoty budou pokládány za úspěšné a jaké za neúspěšné?
4. Kdo, kdy a jakým způsobem shora uvedené parametry určil?

S pozdravem,

Michal A. Valášek

Statutární město Kladno

1 příloha

POTVRZENÍ O PŘEVZETÍ PODÁNÍ
Úřad: Město Kladno, 272 52 náměstí Starosty Pavla 44

Vaše podání bylo přijato 17.9.2019 pro další zpracování a je evidováno pod číslem 3044.

Michal A. Valášek

Dne 17. 9. jsem Statutární město Kladno (dále jen povinný subjekt) žádal o poskytnutí informace o úpravách přechodu pro chodce v ul. Cyrila Boudy. Dnešního dne jsem obdržel odpověď č. j. OKPI/387/19-2. Bohužel, text je spíše slohovým cvičením na téma "bezobsažné fráze pro začátečníky", velmi volně inspirovaným otázkami, než odpovědí na ně. Z tohodo důvodu jsem nucen podat stížnost na nesprávné vyřízení žádosti o informace, neboť informace byla poskytnuta přinejlepším částečně, aniž o zbytku bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

#

Prvotní vyjádření města na jeho oficiální stránce na Facebooku, ke kterému se mé dotazy váží, je velmi jednoznačné:

"Nové řešení má roční zkušební dobu. V září příštího roku vyhodnotíme, jak se osvědčilo, a rozhodne odbor dopravy magistrátu spolu s policisty o provedení stabilní stavební úpravy přechodu a přilehlých chodníků."

Moje dotazy směřovaly k procesu onoho vyhodnocování a hodnotícím kritériím. Při pokládání dotazu jsem si představoval, že takovými parametry může být například snížení počtu dopravních nehod v místě, zkrácení doby čekání chodců na možnost přejít silnici, snižení rychlosti projíždějících vozidel apod.

1. Podle jakých parametrů či kritérií bude hodnocení provedeno?

Odpověď nedává jazykově vůbec žádný smysl, a to i pokud si domyslím chybějící spojku v "souladu s právními předpisy". "Zajištění souladu" těžko může být hodnotícím parametrem. Tím by snad mohl být samotný "soulad s normami", nicméně u něj si těžko lze představit, že bude vyhodnocován ročním zkušebním provozem, ten lze prostě jednoduše zjistit a konstatovat.

2. Jaké jsou současné hodnoty těchto parametrů (tj. kontrolní hodnoty před provedením experimentu)?

Odpověď je zcela mimoběžná otázce, nijak s ní nesouvisí.

3. Jaké hodnoty budou pokládány za úspěšné a jaké za neúspěšné?

Odpověď "úspěšnou hodnotou bude zvýšená ochrana chodců" opět jazykově nedává smysl a je obsahově zcela mimoběžná s otázkou.

"Ochrana chodců" je patrně deklarovaným účelem celé úpravy, ale na ten jsem se neptal, je zjevný. Smyslem mého dotazu je zjistit, jak se bude hodnotit, zda provedená úprava tento účel splnila či nikoliv.

4. Kdo, kdy a jakým způsobem shora uvedené parametry určil?

Odpověď je opět zcela mimoběžná otázce. ČSN 73 6110 určuje obecné parametry, které musí splňovat přechody jako takové. Nikoliv parametry, podle nichž bude vyhodnoceno, zda konkrétní provedená realizace na konkrétním místě splňuje požadované a deklarované cíle.

#

Předpokládám, že k výše uvedenému došlo z nepozornosti nebo nepochopením mých otázek. Žádám tedy povinný subjekt, aby si mou žádost přečetl znovu, prostřednictvím osoby způsobilé k pochopení smyslu psaného textu intelektuálně vstřebal její obsah a prostřednictvím osoby schopné formulovat jednoduchý text v českém jazyce odpověděl na otázky tak, jak byly položeny.

Je samozřejmě možné, že žádné parametry stanoveny nejsou a odbor dopravy magistrátu spolu s policisty nebude vázán žádnými konkrétními hodnotícími kritérii a bude rozhodovat čistě na základě vlastních dojmů a subjektivních pocitů. V takovém případě je ovšem na místě žádost odmítnout s tím, že subjekt požadovanými informacemi nedisponuje.

Nazná-li povinný subjekt i přes tuto stížnost, že jeho dosavadní postup byl zcela bezvadný, nechť v zákonné lhůtě tuto stížnost předá nadřízenému orgánu; ten pro tento případ žádám, aby povinnému subjektu přikázal o mé žádosti rozhodnout znovu a lépe.

Michal A. Valášek

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Podvolecká Nicole, Statutární město Kladno [1]2/10/2019

Vážený pane Valášku,
v příloze Vám zasílám požadanové informace.
Hezký den
Nicole Podvolecká
Magistrát města Kladna
Oddělení kontrolní, právní a interního auditu
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel: 312 604 628
email: [1][[2]emailová adresa]
[2][3]www.mestokladno.cz
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter.  Obsah této
e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z
této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník") nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Předmětná e-mailová korespondence slouží výhradně k podpoře výkonu agendy
Magistrátu města Kladna.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) [3]ZDE
 

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. [5]http://www.mestokladno.cz/
3. [6]https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/up...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.mestokladno.cz/
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. http://www.mestokladno.cz/
6. https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

Michal A. Valášek

Vážená paní Podvolecká,

dnešního dne jsem s č. j. OKPI/387/19-4 obdržel váš druhý pokus o odpověď na můj dotaz ze dne 17. 9. 2019. Ačkoliv musím pozitivně hodnotit snahu, výsledek stále neodpovídá zadání.

Rád bych vás požádal, abyste ve svém okolí vyhledala osobu schopnou porozumět smyslu jednoduchého psaného textu v českém jazyce, identifikovat v něm otázku a rozumově vyhodnotit její význam. Dále pak prosím vyhledejte osobu schopnou na tyto otázky odpovědět. Posledně poté vyhledejte osobu, schopnou odpověď formulovat písemnou formou tak, aby věta dávala smysl. Za ideální stav bych považoval, kdyby bylo možné najít osobu splňující všechny tři tyto podmínky současně, ale nevím zda na váš úřad nekladu příliš vysoké nároky.

#

1. Podle jakých parametrů či kritérií bude hodnocení provedeno?

Vaše věta "Parametry a kritéria pro hodnocení jsou vhodnost a efektivita opatření v souvislosti s požadovaným přínosem." je nekonkrétní a informačně zcela bezcenná. Zbytek odpovědi je zcela irelevantní k položené otázce. Nepátrám po tom, jakým způsobem úřad dospěl ke stávajícímu řešení, ale podle jakých konkrétních parametrů či kritérií bude vyhodnocována jeho vhodnost a efektivita.

2. Jaké jsou současné hodnoty těchto parametrů (tj. kontrolní hodnoty před provedením experimentu)?

Vaše věta "Jako hodnota pro porovnání slouží obecné chování řidičů jedoucích na hranici rychlostního limitu (s redukcí pouze díky stacionárnímu radaru) a to s velmi malou akceptací osob přecházejících přes ulici Cyrila Boudy." opět neodpovídá na otázku. Vámi zmiňované "obecné chování řidičů" nemůže být pokládáno za hodnotu nějakého konkrétního parametru.

Zbytek vaší odpovědi je dílem tradičně irelevantní (celý druhý odstavec), dílem by snad mohl být pokládán za jakousi částečnou dosti nekonkrétní odpověď na předchozí otázku.

3. Jaké hodnoty budou pokládány za úspěšné a jaké za neúspěšné?

Tato odpověď je nejnadějnější a i když je tradičně velice vágní (např. snížení počtu vozidel o kolik bude pokládáno za úspěšné?). Bohužel je tato odpověď zcela bezcenná, protože jste neuvedli dosavadní hodnoty v odpovědi na předcházející otázku. Tj.

- "vyšší akceptace přecházejících osob..." - jaká je tedy současná hodnota? Jakým způsobem a v jaké míře se musí změnit, aby bylo hodnocení úspěšné?
- "snížení rychlosti..." - jaká je tedy současná rychlost? A jaká? Průměrná? Medián? Extrémy? O kolik se musí snížit, aby bylo hodnocení úspěšné?
- "snížení počtu vozidel..." - jaký je současný počet vozidel? O kolik se musí snížit, aby bylo hodnocení úspěšné?

4. Kdo, kdy a jakým způsobem shora uvedené parametry určil?

Ze tří parametrů jste odpověděla na jeden. Tedy kdo parametry určil. Velmi hodnotnou informací je, že to bylo Statutární město Kladno a nikoliv třeba Sbor dobrovolných hasičů v Prdelovičkách nad Úhlavou. Odpověď na otázky "kdy" a "jakým způsobem" zcela absentuje. Zdvořile tedy žádám o jejich doplnění a při té příležitosti bych ocenil poněkud konkrétnější specifikaci původce onoho rozhodnutí. Očekával bych odpověď ve stylu "rozhodla o tom rada města dne toho a toho usnesením číslo 12345" nebo "rozhodl o tom odbor dopravy rozhodnutím č. j. 12345".

Pro tip: pokud příslušné rozhodnutí nebo usnesení přiložíte k odpovědi, zbavíte mne nutnosti žádat o něj samostatnou žádostí a sebe nutnosti ji vyřizovat.

#

Pro lepší porozumění mé žádosti bych rád nad rámec InfZ uvedl následující: Nemám v nejmenším úmyslu vésti s vámi sporu o tom, nakolik je provedená úprava logická či vhodná. S úpravou samotnou nemám nejmenší problém, nijak vůči ní neprotestuji a neviním váš úřad z žádné špatnosti či nekalosti. Pokud jste něco takového z mé žádosti o informace vyčetli, vyčetli jste tak chybně. Vaše pokusy úpravu obhajovat, zdůvodňovat či vysvětlovat jsou naprosto zbytečné. Nedovedu ji posoudit a ani se o to nesnažím a snažit nebudu.

Jediným smyslem mé žádosti je zjistit, jakým konkrétním způsobem bude vyhodnoceno, zda úprava splnila deklarovaný účel. Nejste jediní, koho se na toto téma ptám. Mým cílem je zjistit, jak se v oblasti vyhodnocování účinnosti dopravních opatření postupuje na různých místech ČR. Jakákoliv konkrétní odpověď je "správně".

Za stávajících okolností musím na své předchozí stížnosti trvat.

S přátelským pozdravem,

Michal A. Valášek

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Podvolecká Nicole, Statutární město Kladno [1]10/10/2019

Vážený pane Valášku,
v příloze Vám zasílám požadované informace.
Hezký den
Nicole Podvolecká
Magistrát města Kladna
Oddělení kontrolní, právní a interního auditu
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel: 312 604 628
email: [1][[2]emailová adresa]
[2][3]www.mestokladno.cz
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter.  Obsah této
e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z
této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník") nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Předmětná e-mailová korespondence slouží výhradně k podpoře výkonu agendy
Magistrátu města Kladna.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) [3]ZDE
 

References

Visible links
1. mailto:[[4]emailová adresa]
2. [5]http://www.mestokladno.cz/
3. [6]https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/up...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.mestokladno.cz/
4. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
5. http://www.mestokladno.cz/
6. https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Podvolecká Nicole, Statutární město Kladno [1]17/10/2019

Vážený pane Valášku,
v příloze Vám zasílám rozhodnutí ve věci Vámi podané žádosti o poskytnutí
informace.
Budete-li Magistrátu města Kladna směřovat nějaká další podání, pro
všechna využijte oficiální podatelny úřadu. Elektronická podání je možno
směřovat na elektronickou podatelnu [1]Instituce [Statutární město Kladno
vyžaduje e-mail].
Hezký den
Nicole Podvolecká
Magistrát města Kladna
Oddělení kontrolní, právní a interního auditu
nám. Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
tel: 312 604 628
email: [2][[2]emailová adresa]
[3][3]www.mestokladno.cz
Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter.  Obsah této
e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající z
této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen "občanský zákoník") nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Předmětná e-mailová korespondence slouží výhradně k podpoře výkonu agendy
Magistrátu města Kladna.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.
 
INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR) [4]ZDE
 

References

Visible links
1. mailto:[4]Instituce [Statutární město Kladno vyžaduje e-mail]
2. mailto:[[5]emailová adresa]
3. [6]http://www.mestokladno.cz/
4. [7]https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/up...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.mestokladno.cz/
4. mailto:instituce
5. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
6. http://www.mestokladno.cz/
7. https://mestokladno.cz/ochrana-osobnich-...

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Michal A. Valášek prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.