Michal A. Valášek

Vážení,

podle informací z médií existuje, nebo v nedávné minulosti existovala, v Praze vyhláška, nařízení nebo podobný dokument, který popisuje, jak má vypadat údržba chodníků v zimním období. Mimo jiné by měla zakazovat nebo minimálně omezovat použití posypové soli.

Ve smyslu zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím tímto žádám o poskytnutí výše uvedeného dokumentu.

S pozdravem,

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.1.2017 23:09:03 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Úprava posypů chodníků v zimním období elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.1.2017 23:09:03 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 3.1.2017 08:47:03
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 2.1.2017 23:09:03 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Úprava posypů chodníků v zimním období podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP5O36X9
Datum a čas zaevidování: 3.1.2017 07:43:59
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, [FOI #6157 e-mail] ??

Poučení:
Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Grünerová Martina (MHMP, HOM), Hlavní město Praha

Dobrý den.

 

nařízením č. 1/2012 Sb. hl.m.Prahy, se mění vyhláška č.39/1997 Sb., o
schůdnosti místních komunikací, ve znění pozdějších předpisů, s účinností
od 1.2.2012:

 

1. V Čl. 2 se za odstavec 1 vkládají nové odstavce 2 až 4, které znějí:

 

„(2) Na chodnících a pěších zónách, na kterých se provádí odstraňování
závad

ve schůdnosti podle odstavce 1 strojním způsobem, na schodech a lávkách
pro pěší lze

k posypu podle odstavce 1 použít i chemické rozmrazovací materiály a
jejich směsi včetně

směsí se zdrsňovacími materiály.

 

(3) Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi včetně směsí se
zdrsňovacími

materiály se však smějí sypat pouze ty chodníky a stezky, ve kterých
nejsou uloženy

inženýrské sítě (ledaže mají uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených
ploch a pásů

pro stromy takovým způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

 

(4) V případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka, mrznoucí mrholení,
mrznoucí déšť

a vytrvalý spad sněhu, tvořící na komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm,
je možné použít

chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se
zdrsňovacími materiály

výjimečně i na úsecích, které nejsou definovány v odstavci 2.“.

Dosavadní odstavce 2 až 7 se označují jako odstavce 5 až 10.

 

2. V Čl. 2 odst. 5 se slova „Chlorid sodný (NaCl), Chlorid vápenatý
(CaCl2) a jejich směsi,“

zrušují.

 

Celou vyhlášku naleznete na portálu Hl.m.Prahy  [1]http://www.praha.eu .
Pro urychlení informace je úplné platné znění předmětné vyhlášky uvedeno
níže.

 

Ing.Grünerová Martina  

odděl. správy majetku

odbor  hospodaření s majetkem MHMP

[2][emailová adresa]

 

39/1997 Sb. HMP

 

Vyhláška

hlavního města Prahy

 

O schůdnosti místních komunikací

 

Změna: 9/1998 Sb. HMP

Změna: 28/1999 Sb. HMP

Změna: 20/2001 Sb. HMP

Změna: 8/2008 Sb. HMP

Změna: 14/2009 Sb. HMP

Změna: 1/2012 Sb. HMP

                Zastupitelstvo hlavního města Prahy se usneslo dne
30.10.1997 vydat podle § 16 odst. 1 zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích
(obecní zřízení) a v souladu s ustanovením § 27 odst. 7 zákona č. 13/1997
Sb., o pozemních komunikacích, tuto obecně závaznou vyhlášku:

 

Čl.1

 

                (1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic se odstraňují na celé jejich šířce a délce, není-li dále
uvedeno jinak.

                (2) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části
chodníku, která slouží výhradně chůzi a to:

a) u chodníků, které jsou širší než 2 m, v šíři nejméně 1,5 m,

b) u chodníků, jejichž šířka je do 2 metrů, v šíři nejméně 1 m,

c) u chodníků, jejichž šíře je do 1 m se odstraňují závady pouze v šíři
chodníku bez obrubníku (na těchto chodnících se sníh shrabuje k
obrubníku).

                (3) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují na části
chodníku, která slouží chůzi a současně jako zastávka veřejné linkové
dopravy v celé šíři chodníku.

Čl.2        (1) Závady ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních
úseků silnic, pokud vznikly náledím nebo sněhem, se odstraňují odmetením
nebo odhrnutím sněhu, oškrábáním zmrazků a posypem zdrsňovacími materiály.

                (2) Na chodnících a pěších zónách, na kterých se provádí
odstraňování závad ve schůdnosti podle odstavce 1 strojním způsobem, na
schodech a lávkách pro pěší lze k posypu podle odstavce 1 použít i
chemické rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se
zdrsňovacími materiály.

                (3) Chemickými rozmrazovacími materiály a jejich směsmi
včetně směsí se zdrsňovacími materiály se však smějí sypat pouze ty
chodníky a stezky, ve kterých nejsou uloženy inženýrské sítě (ledaže mají
uzavřený kryt) a jsou odděleny od zelených ploch a pásů pro stromy takovým
způsobem, aby na ně nemohl stékat slaný roztok.

                (4) V případě vzniku extrémních jevů jako je ledovka,
mrznoucí mrholení, mrznoucí déšť a vytrvalý spad sněhu, tvořící na
komunikacích sněhovou vrstvu nad 10 cm, je možné použít chemické
rozmrazovací materiály a jejich směsi včetně směsí se zdrsňovacími
materiály výjimečně i na úsecích, které nejsou definovány v odstavci 2.

                (5) Na chodnících a v pěších zónách je zakázáno k
posypávání podle odstavce 1 používat škváru a popel.

                (6) Při odmetávání a odhrnování sněhu se sníh odstraní
tak, aby zbytková vrstva nepřesáhla 2 cm. Sníh z chodníku je zakázáno
shrnovat do vozovky. Sníh se ponechá v hromadách na okraji chodníku při
vozovce, přičemž nesmí být zataraseny přechody pro chodce přes vozovky,
příchody a vjezdy do objektů a poklopy sloužící jako přístupy k sítím a
zařízením uloženým pod povrchem chodníku.

                (7) V místech a na chodnících používaných jako nástupní a
výstupní prostory veřejné linkové dopravy je zakázáno shrnovat sníh
způsobem, který by ohrozil bezpečnost nebo znemožnil nástup a výstup
cestujících.

                (8) V místech kde je, na chodnících, cestách, schodištích
a lávkách pro pěší, instalováno zábradlí na podporu bezpečného pohybu
chodců se závady ve schůdnosti odstraňují nejdříve v místech u zábradlí.

                (9) Závady ve schůdnosti chodníků se odstraňují nejdříve
na přístupech ke vchodům do objektů a v přístupech u přechodů pro chodce.

                (10) K posypu chodníků nesmí být použito inertních
posypových materiálů se zrny většími než 8 mm.

Čl.3        (1) Chodníky jsou rozděleny do dvou pořadí důležitosti:

a) 1. pořadí zahrnuje zejména přístupové cesty k objektům, v nichž mají
sídlo státní orgány České republiky, orgány hlavního města Prahy a
městských částí, k objektům škol, zdravotnických, sociálních a kulturních
zařízení, ke stanicím metra, k vlakovým a autobusovým nádražím, dále pěší
zóny, schody a přechodové lávky, zastávky veřejné linkové dopravy a
přístupy k nim, vybrané chodníky hlavních komunikací;

b) 2. pořadí zahrnuje ostatní chodníky zařazené do zimní údržby
komunikací.

                (2) Schůdnost chodníků se zajišťuje v době od 7.00 do
17.00 hodin.

                (3) Časové limity ke zmírnění a odstranění závad ve
schůdnosti jsou u:

a) 1. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle
odstavce 2, budou práce zahájeny neprodleně po zjištění závady ve
schůdnosti; jejich úhrnná doba trvání nepřesáhne 12 hodin;

b) 2. pořadí - vznikne-li závada ve schůdnosti v časovém intervalu podle
odstavce 2, budou práce zahájeny po ukončení odstraňování závad na 1.
pořadí a ukončeny nejpozději do 17.00 hodin dne následujícího po dni, v
němž byly odstraněny závady ve schůdnosti 1. pořadí.

Čl.4Zrušen

 

Čl.5        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1.11.1997.

 

RNDr. Jan Koukal, CSc., v. r.

 

primátor hl. m. Prahy

 

Ing. Petr Švec, v. r.

 

náměstek primátora hl. m. Prahy

References

Visible links
1. http://www.praha.eu/
2. mailto:[emailová adresa]
mailto:[emailová adresa]