Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Cveček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Úprava chodníku v ulici Bulharská, Praha 10

Čekáme, až si Jiří Cveček přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jiří Cveček

Povinný subjekt: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
dovoluji si Vás touto cestou požádat o informaci k úpravě chodníku před domem čp. 618 na pozemku p. č. 505 v ulici Bulharská, katastrální území Vršovice [732257].

V uplynulých dnech zde došlo ke snížení obrubníku a výměně přiléhajícího pásu dlažby v šířce cca 0,5 m a délce cca 4 m.

Byla tato úprava chodníku řádně projednána a z Vaší strany schválená?

Dotčená komunikace by měla být parcelní číslo 503/1, Vršovice [732257]

S přátelským pozdravem,

Jiří Cveček

Informace pro všechny o.s.,

1 příloha

Zdeňková Martina, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
[1]22/11/2019

Vážený pane Cvečku,

 

V příloze Vám zasílám odpověď na Vaši Žádost o informace dle zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, kterou jsme obdrželi
19.11.2019.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martina Zdeňková, MBA

právník společnosti

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 8

110 00 Praha 1

Tel: +420 257 015 758

e-mail: [[2]emailová adresa]

[1][3]www.tsk-praha.cz

 

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli
výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani
jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní
či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude
uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného
písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či
okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní
smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při
své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK
jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK.
Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za
TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v
rámci nebo v zájmu TSK.

 

 

References

Visible links
1. [4]http://www.tsk-praha.cz/

References

Visible links
1. https://www.infoprovsechny.cz/request/up...
2. https://www.infoprovsechny.cz/help/offic...
3. http://www.tsk-praha.cz/
4. http://www.tsk-praha.cz/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jiří Cveček prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.