Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra Švančarová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Uplatnění DPH z uhrazené měsíční zálohy na energie- kancelář

Čekáme, až si Petra Švančarová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Petra Švančarová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
manžel je OSVČ a měsíční plátce DPH. Žádám Vás o informaci, zda si může po uhrazení zálohy na energie (elektřina, voda- pro kancelář v majetku firmy) zvolit, zda uplatnit DPH ze zálohy každý měsíc nebo najednou až po přijatém ročním vyúčtování. Samozřejmě vždy až po obdržení dokladu o zaplacení příjemcem zálohy,
Děkuji Vám.

S přátelským pozdravem,

Petra Švančarová

Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

 

Vaše datová zpráva byla dne 14/07/2021 v 14:46 doručena do e-mailové
schránky Generálního finančního ředitelství ([1]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail])

 

Tato informace je pouze potvrzením o doručení Vaší datové zprávy do
e-mailové schránky uvedeného správce daně. Nejde o potvrzení ani hodnocení
toho, zda Vámi zaslaná datová zpráva je či není účinným podáním.

 

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných
podmínek,

více informací naleznete zde:

http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

 

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou
adresu orgánu finanční správy je účinným podáním [§ 70 a násl. zákona č.
280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „daňový
řád“)] pouze tehdy, je-li podepsána uznávaným elektronickým podpisem a
zároveň

neobsahuje-li kontrolní hlášení nebo podání podle zákona č. 164/2013 Sb.,

o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících
zákonů,

ve znění pozdějších předpisů. Takové podání bude vyřízeno podle
příslušných ustanovení daňového řádu.

 

Ostatní podání V DAŇOVÝCH VĚCECH VČETNĚ KONTROLNÍCH HLÁŠENÍ je možné
datovou zprávou učinit:

1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“
(dále jen „aplikace EPO“), která je dostupná na elektronické adrese
podatelny orgánů

Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz. Kontrolní
mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v
chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání
podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele
způsobem,

Č. j.: 457/21/7700-10123-010450 strana 4 (celkem 4)

kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, nebo s využitím přístupu
se zaručenou identitou, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon
ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která
není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky
vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode
dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1
daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro
potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba
potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání
příslušného hlášení.

 

2. prostřednictvím datové schránky,

 

3. prostřednictvím daňové informační schránky.

 

 

 

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto
podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl.
zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to
pouze tehdy, pokud Vaše datová zpráva nebyla opatřena uznávaným
elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva
obsahuje podání dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění
pozdějších předpisů.

 

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, je tato forma podání
dostatečná.“

 

Generální finanční ředitelství

Oddělení provozního zabezpečení-podatelna

Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

Tel.: +420 296 852 222

e-mail: [2]Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]

[3]www.financnisprava.cz

[4][IMG][5][IMG][6][IMG][7][IMG]

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. mailto:Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
3. http://www.financnisprava.cz/
http://www.financnisprava.cz/
4. http://www.financnisprava.cz/
5. https://twitter.com/financnisprava
6. https://cs-cz.facebook.com/financnisprava/
7. https://www.linkedin.com/company/generál...

Generální finanční ředitelství

Vaše datová zpráva ([emailová adresa]) ve
věci Švančarová Petra, nar. 24.11.1971 - Žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb. - Uplatnění DPH z uhrazené měsíční zálohy na
energie- kancelář doručená dne 14.07.2021 14:46:21 do e-mailové schránky
Finanční správa České republiky Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail] byla zaevidována pod
číslem jednacím: 48146/21.

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

z pověření ředitele Sekce právní GFŘ, Ing. Mgr. Radima Patočky, Ph.D., Vám v příloze zasíláme písemnost č.j. 48517/21 - Sdělení k žádosti.

S pozdravem

Markéta Vrajová
asistentka
Sekce právní
Generální finanční ředitelství
Lazarská 15/7, Praha 1, PSČ 117 22

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Dobrý den,

posílám Vám odpověď č.j.: 52469/21/7100-20116-506729 na Váš dotaz ze dne 14. 7. 2021.

S pozdravem

Martina Burešová
Sekretariát Odboru nepřímých daní
Generální finanční ředitelství

Tato zpráva byla vypravena z e-mailové adresy Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail].

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Petra Švančarová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.