Lucie Niedobova

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych se informovat zda s ukončeným magisterským studiem speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě mohu učit i na 1. stupni ZŠ?

S přátelským pozdravem,

Lucie Niedobova

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Ukončené
magisterské studium speciální pedagogiky', zaslané '24.06.2024 11:33:56'
bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMTEXFSWT

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Zýka Matěj, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážená paní,

platí zde, že pokud nešlo o magisterský studijní program v oblasti pedagogických věd zaměřený na speciální pedagogiku pro učitele (např. Speciální pedagogika pro učitele, Speciální pedagogika – učitelství), získáte dle § 7 (2) b) zák. č. 563/2004 Sb. kvalifikaci studiem k rozšíření odborné kvalif., které je zaměřeno na přípravu učitelů prvního st. ZŠ v délce nejm. 200 h na základě vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Kvalifikaci ve spoj. s § 7 (1) i) získáte pro 1. stupeň speciální i běžné základní školy.

Zde se následně studiem k rozšíření odborné kvalifikace má na mysli vzdělání ve vzdělávacím programu akreditovaném pro další vzdělávání pedagogických pracovníků uskutečňovaném VŠ v programu CŽV, v rámci kterého ped. prac. s odbornou kvalifikací získávají způsobilost vykonávat mj. přímou pedagogickou činnost na jiném stupni nebo druhu Š (viz § 22 odst. 2 zákona 563/2004 Sb.).

S přáním hezkého dne

Mgr. Matěj Zýka
ministerský rada v oddělení podpory pracovníků v regionálním školství


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
Malá Strana
118 12 Praha 1
tel: +420 234 81 5225
e-mail: [emailová adresa]
ID DS: vidaawt

-----Original Message-----
From: Lucie Niedobova <[FOI #9765 e-mail] ??>
Sent: Monday, June 24, 2024 11:34 AM
To: dotaz dotazy vznesené na instituci MŠMT <Instituce [MŠMT vyžaduje e-mail]>
Subject: Žádost o informace podle dotaz - Ukončené magisterské studium speciální pedagogiky

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Povinný subjekt:
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žadatel:
===================================================================
# Jméno: Lucie Niedobova
# Datum narození: 1981-11-25
# Adresa: Na Robinsonce 1645/1, 708 00, Ostrava Poruba ===================================================================

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěla bych se informovat zda s ukončeným magisterským studiem speciální pedagogiky na Ostravské univerzitě mohu učit i na 1. stupni ZŠ?

S přátelským pozdravem,

Lucie Niedobova

Informaci poskytněte elektronicky na e-mail: [FOI #9765 e-mail] ??

Tato elektronická adresa je adresou pro doručování ve smyslu § 14 odst. 2 Zákona o svobodném přístupu k informacím. Na tuto adresu žádám i o doručení do vlastních rukou (případně rozhodnutí o odmítnutí žádosti) postupem podle § 19 odst. 8 Správního řádu. Řádným a včasným zpřístupněním informace na základě této žádosti beru na vědomí, že jste splnili svou povinnost podle Zákona 106/1999 Sb.

Vámi poskytnutá informace bude automaticky zveřejněna na stránkách www.informaceprovsechny.cz. Použitím této služby žadatel s takovým zveřejněním vyjádřil souhlas. Tím také splníte povinnost zveřejnit informace způsobem umožňující dálkový přístup (§ 5, odst. 3 Zákona 106/1999 Sb.).

Ochrana osobních údajů žadatele:
Jako provozovatel služby Informace pro všechny vás žádáme, abyste do odpovědi a případných příloh NEUVÁDĚLI ŽÁDNÉ OSOBNÍ ÚDAJE ŽADATELE. Pro plnou identifikaci žadatele ve vaší odpovědi stačí jméno, příjmení a unikátní e-mailová adresa, kterou vygeneroval náš systém pro daný dotaz. Při uveřejnění vaší odpovědi na stránkách Informace pro všechny dochází k zveřejnění na stránkách www.infoprovsechny.cz. Pokud text odpovědi obsahuje osobní údaje, k jejichž zveřejnění vám žadatel nedal souhlas, dochází jejich uveřejněním k porušení ochrany osobních údajů. Jako povinný subjekt jste podle zákona správcem osobních údajů žadatele, které jste povinni zpracovávat pouze za účelem vyřízení žádosti o poskytnutí informace. Při uveřejnění informací zákon předpokládá zveřejnění poskytnutí informací, nikoliv zveřejnění identifikačních údajů žadatele.

Datum podání:

24/6/2024
-------------------------------------------------------------------

Vyloučení odpovědnosti: Tato zpráva a jakékoliv odpovědi na ni budou uveřejněny na stránkách Informace pro všechny. Naše pravidla o ochraně osobních údajů a autorských právech si přečtěte:
https://infoprovsechny.cz/help/officers

Upozorňujeme na zpoždění zveřejňování dotazů a odpovědí v některých případech.

Pokud jste poskytovatelem informací a považujete naši službu za užitečnou, požádejte IT nebo oddělení spravující vaše webové stránky o propojení s našimi stránkami – ideálně tam, kde uveřejňujete povinné informace.

-------------------------------------------------------------------

skrýt citované pasáže