Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vera Zemanová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Úklid městské části Praha 7

Vera Zemanová vznesl tento dotaz dotaz na Hlavní město Praha

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Vera Zemanová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Vera Zemanová

Hlavní město Praha

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ráda bych se zeptala, jaké všechny firmy (Pražské služby, Prostor, CDV, Mikapa) se podílejí či se v letech 2016-2017 podílely na úklidu MČ P7 (vývoz košů, ruční a strojový úklid, zimní údržba, blokové čištění, úklid psích exkrementů, odvoz objemného odpadu apod.), resp. se kterými firmami má MHMP skrze TSK (popřípadě skrze Pražské služby či další subjekt) smlouvu? Prosím o plný výčet subjektů.

Prosím o sdělení znění smluv s výše uvedenými subjekty (předmět smlouvy, termíny plnění, finanční objem), popřípadě prosím o zaslání odkazu, kde jsou zveřejněny či zaslání kopií těchto smluv.

Jaké celkové částky byly všem výše vyjmenovaným firmám (popřípadě i dalším, které se podílely na úklidu MČ Praha 7) skutečně vyplaceny v roce 2016 a 2017?

Dovoluji si Vás požádat o zaslání informací na adresu:
Věra Zemanová
Jana Zajíce 939/8
17000 Praha 7

S přátelským pozdravem,

Vera Zemanová

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 28.3.2018 12:53:06 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Úklid městské části Praha 7 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 28.3.2018 12:53:06 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 28.3.2018 14:55:06
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 28.3.2018 12:53:06 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Úklid městské části Praha 7 podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP8E5E9G
Datum a čas zaevidování: 28.3.2018 13:45:02
Vaše evidenční údaje: Zemanová Věra, Jana Zajíce 939/8, 17000 Praha 7, foi+request-7310-38dda56e@infoprovsech...

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Siegel Karel,

Vážená paní Zemanová,
ve smyslu zákona č.106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím v platném znění zasílám požadovanou informaci vedoucího oddělení letní a zimní údržby
komunikací ve vztahu k zajišťování úklidu městské části Praha 7.
S pozdravem

JUDr. Karel Siegel
Vedoucí právního oddělení

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8
110 00 Praha 1
Tel: +420 257 015 424
e-mail: [emailová adresa]
www.tsk-praha.cz

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku komunikace prostřednictvím e-mailu.
Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní smlouvy je vyloučeno.
Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK. Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v rámci nebo v zájmu TSK.

ukázat citované pasáže

Bartošová Věra (MHMP, RFD), Hlavní město Praha

1 příloha

Vážená paní,

 

 k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že informace jsme vyžádali 
u jiného povinného subjektu, který jediný může poskytnout požadované
informace. Dle Zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím (
v platném znění ),  § 14, odstavec 7, písmeno C - v případě nutnosti
konzultovat s jiným povinným subjektem, který jediný může poskytnout
požadované informace, lhůtu prodlužuje o 10 dní.

 

S pozdravem

 

 

Věra Bartošová

referentka řízení organizací

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozvoje a financování dopravy

Oddělení řízení organizací

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 347

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/

Bartošová Věra (MHMP, RFD), Hlavní město Praha

1 příloha

 

 

Dobrý den,

 

dle informace TSK a.s. JUDr. Karla Siegla Vám 9. dubna 2018 tato
společnost poskytla Vámi požadovanou informaci vedoucího oddělení letní a
zimní údržby komunikací ve vztahu k zajišťování úklidu městské části Praha
7.

 

S pozdravem

 

Věra Bartošová

referentka řízení organizací

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozvoje a financování dopravy

Oddělení řízení organizací

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 347

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3][IMG]

 

From: Bartošová Věra (MHMP, RFD)
Sent: Monday, April 09, 2018 12:13 PM
To: '[FOI #7310 e-mail] ??'
<[4][FOI #7310 e-mail] ??>
Subject: Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím ( dotaz - Úklid městské části Praha 7 )

 

Vážená paní,

 

 k Vaší žádosti o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím Vám sdělujeme, že informace jsme vyžádali 
u jiného povinného subjektu, který jediný může poskytnout požadované
informace. Dle Zákona 106 z roku 1999 o svobodném přístupu k informacím (
v platném znění ),  § 14, odstavec 7, písmeno C - v případě nutnosti
konzultovat s jiným povinným subjektem, který jediný může poskytnout
požadované informace, lhůtu prodlužuje o 10 dní.

 

S pozdravem

 

 

Věra Bartošová

referentka řízení organizací

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozvoje a financování dopravy

Oddělení řízení organizací

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 347

[5][emailová adresa]

[6]www.praha.eu

 

[7][IMG]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/
4. mailto:[FOI #7310 e-mail] ??
5. mailto:[emailová adresa]
6. http://www.praha.eu/
7. http://www.praha.eu/

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Vera Zemanová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.