Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb.

Dotaz byl úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Český telekomunikační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na stránkách Vašeho úřadu mě zaujalo, že ukládáte donucovací pokuty. Zajímá mě to a žádám o informaci, zda pokuty ukládáte rozhodnutím či příkazem a zda se při ukládání pokuty také ukládá povinnost hradit náklady řízení. Dále bych rád věděl, zda nezaplacené donucovací pokuty vymáháte. Prosím o zaslání (popř. anonymizovaných) rozhodnutí, a to
jednoho rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho rozhodnutí o rozkladu proti tomuto rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho příkazu o uložení donucovací pokuty,
jednoho exekučního příkazu (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb) bez úroku,
jednoho exekučního příkazu i s úrokem,
jednoho rozhodnutí o zastavení exekuce
a jednoho samostatného rozhodnutí o výši hotových výdajů.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Podatelna ČTÚ, Český telekomunikační úřad

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 18.11.2020 19:40:24 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb. elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 18.11.2020 19:40:24 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Potvrzení přijetí elektronického podání zaslaného na adresu
elektronické podatelny Českého telekomunikačního úřadu.
======================================================================

Datum podání : 18.11.2020 19:40:24
Předmět zprávy : obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Ukládání pokut podle z.č. 194/2017 Sb.

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Datum zaevidování: 18.11.2020 19:40:24
Identifikátor dokumentu: CTU0X087WMHA
ČJ:

Vaše evidenční údaje:
Pečený Václav, Štefánikova 40/, 15000 Praha 5, [FOI #8455 e-mail] ??

Podrobnosti:
______________________________________________________________________
Obálka - E-mail
Uznávaný elektronický podpis: NE
______________________________________________________________________

----------------------------------------------------------------------
Poučení : Upozorňujeme, že v případě elektronického podání e-mailem
činěného ve správním řízení ke správnímu orgánu (§ 37 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů) musí být
toto opatřeno uznávaným elektronickým podpisem (§ 6 zákona č. 297/2016
Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce).
Nebyl-li takový podpis k Vašemu podání připojen, je nutno podání dopl-
nit do 5 dnů od dne, kdy bylo učiněno, nebo jej ve stejné lhůtě učinit
jiným způsobem, který připojení uznávaného elektronického podpisu
nevyžaduje (např. v listinné podobě s vlastnoručním podpisem, pro-
střednictvím vlastní datové schránky). V opačném případě nebude možné
Vaše podání považovat za řádně učiněné a právní účinky takového podání
nebudou zachovány, což může mít vliv např. na dodržení lhůt pro uči-
nění úkonu.
----------------------------------------------------------------------
PRI-BezPoEm

Český telekomunikační úřad

7 příloh

------------------------------------------------
PID : CTU0X088FUVG
Značka : ČTÚ-57168/2020-606
Skupina : Dokument
------------------------------------------------
Odesílatel : Vlastní - 606-odb.legislativní,práv
Věc : Dopis ŘO
Datum podání : 2.12.2020