Ukládání pokut podle § 96d z.č. 458/2000 Sb.

Dotaz byl částečně úspěšný.

Václav Pečený

Povinný subjekt: Energetický regulační úřad

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na stránkách Vašeho úřadu mě zaujalo, že ukládáte donucovací pokuty. Zajímá mě to a žádám o informaci, zda pokuty ukládáte rozhodnutím či příkazem a zda se při ukládání pokuty také ukládá povinnost hradit náklady řízení. Dále bych rád věděl, zda nezaplacené donucovací pokuty vymáháte. Prosím o zaslání (popř. anonymizovaných) rozhodnutí, a to
jednoho rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho rozhodnutí o rozkladu proti tomuto rozhodnutí o uložení donucovací pokuty,
jednoho příkazu o uložení donucovací pokuty,
jednoho exekučního příkazu (přikázáním pohledávky z účtu u poskytovatele platebních služeb) bez úroku,
jednoho exekučního příkazu i s úrokem,
jednoho rozhodnutí o zastavení exekuce
a jednoho samostatného rozhodnutí o výši hotových výdajů.

S přátelským pozdravem,

Václav Pečený

Paroulková Viera, Energetický regulační úřad

Potvrzení doručení datové zprávy

Datová zpráva byla doručena elektronické podateně Energetického regulačního úřadu [emailová adresa]
Dne: 18.11.2020 v 19:39 hod.
Identifikátor dokumentu: 065138_20_ERU

S pozdravem

Viera Paroulková
Energetický regulační úřad
Podatelna

ukázat citované pasáže

Landsmann Aleš Mgr., Energetický regulační úřad

1 příloha

č. j. 10188-2/2020-ERU

 

Sdělení k žádosti o poskytnutí informace

 

Dobrý den,

 

Energetický regulační úřad obdržel dne 18. listopadu 2020 Vaši žádost o
poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb. Předmětem žádosti jste
učinil svůj zájem o ukládání donucovacích pokut Energetickým regulačním
úřadem. Proto jste požádal o informaci, zda pokuty Energetický regulační
úřad ukládá rozhodnutím, či příkazem, a zda se při ukládání pokuty ukládá
povinnost hradit náklady řízení. Dále se zajímáte o to, zda jsou pokuty
vymáhány. Závěrem jste požádal o zaslání blíže nevymezených rozhodnutí
souvisejících s vymáháním.

 

Energetický regulační úřad úvodem odkazuje na § 2 odst. 4 zákona č.
106/1999 Sb., podle kterého se povinnost poskytovat informace nevztahuje
na názory, budoucí rozhodnutí a vytváření nových informací. Energetický
regulační úřad s odkazem na § 2 odst. 4 zákona má za to, že žadatel po
povinném subjektu požaduje sdělení názorů, případně individuálních postupů
v závislosti na konkrétních okolnostech, které nemohou být z povahy věci
předmětem žádosti o poskytnutí informací pro jejich neexistenci.

 

Energetický regulační úřad proto mimo režim zákona č. 106/1999 Sb.
žadateli obecně sděluje, že pokuty Energetický regulační úřad ukládá
rozhodnutím, i příkazem, pokud takový postup právní předpis (zákon č.
250/2016 Sb.) podle okolností umožňuje. Při náhradě nákladů řízení
Energetický regulační úřad postupuje podle § 95 odst. 1 zákona č. 250/2016
Sb. Samozřejmě, pravomocně uložené pokuty Energetický regulační úřad
vymáhá. Výkon rozhodnutí neprovádí Energetický regulační úřad vlastními
úkony, proto požadovaná rozhodnutí o výkonu rozhodnutí nevydává.

 

S pozdravem

 

Mgr. Aleš Landsmann

vedoucí oddělení sporných a schvalovacích řízení

[1]cid:image001.png@01D4BFB7.88BD3A50

Energetický regulační úřad

sídlo úřadu

A:  Masarykovo náměstí 91/5, 586 01 Jihlava

T:   567 120 765; 724 060 225

E:   [2][emailová adresa]

[3]www.eru.cz

 

--------------------------------------------------------------------------

Tento e-mail a jakékoliv soubory k němu připojené a s ním odeslané jsou
určeny výlučně pro adresáta(y), mohou obsahovat právními předpisy chráněné
nebo důvěrné informace. Energetický regulační úřad může být nositelem
duševního vlastnictví k tomuto e-mailu a jeho přílohám. Pokud jste tento
e-mail obdrželi omylem, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu
nebo telefonicky a poté e-mail vymažte ze svého informačního systému.
Neoprávněné prohlížení, šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete
riziku právního postihu. Energetický regulační úřad nenese právní
odpovědnost za obsah této zprávy. Energetický regulační úřad nezodpovídá
za chyby či ztráty obsahu e-mailu, vzniklé v důsledku komunikace
prostřednictvím e-mailu. Energetický regulační úřad nenese vůči jiným
subjektům odpovědnost za přímé i nepřímé následky škod, vzniklé použitím
informací získaným prostřednictvím zaslaného e-mailu. Názory v e-mailu
prezentované jsou výhradně názory autora a nemusí nutně reprezentovat
názory a zájmy Energetického regulačního úřadu, není-li tak výslovně
uvedeno. Názor Energetického regulačního úřadu v e-mailu prezentovaný má
pouze obecný a informační charakter, který vychází výhradně z informací
poskytnutých Energetickému regulačnímu úřadu jeho adresátem, není správním
rozhodnutím, závazným stanoviskem, osvědčením ani předběžnou informací ve
smyslu ust. § 139 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších
předpisů. Závazné správní rozhodnutí lze vydat pouze ve správním řízení, a
to po opatření všech informací a podkladů vyžadovaných zákonem. Text shora
uvedené elektronické zprávy nepředstavuje ze strany Energetického
regulačního úřadu návrh na uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 1731 a
následujících občanského zákoníku, ani jiné právní jednání směřující k
uzavření smlouvy za Energetický regulační úřad.
Informace ohledně ochrany osobních údajů: [4]http://www.eru.cz/cs/gdpr

References

Visible links
2. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.eru.cz/
4. http://www.eru.cz/cs/gdpr