Učitel 2. stupeň základní školy - odbornost

Dotaz byl úspěšný.

Milan Krampera

Povinný subjekt: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na Vás se žádostí k mému odbornému vzdělání pro zařazení v pozici učitel na 2. stupni základní školy. Mám dosažené vzdělání Mgr. (UJAK v Praze) v magisterském studijním programu Pedagogika kód N 7501 ve studijním oboru Andragogika. Na základní škole učím na 2. stupni již 6 let. Vyučuji tyto předměty : pracovní činnosti a tělesnou výchovu. Je dostačující výše uvedené vzdělání pro moji další činnost se zaměřením na tyto vyuč. předměty ? V minulém roce jsem též vyučoval Rj , který jsem mimo jiných předmětů studoval na Policejní akademii v Praze (Bc.) a úspěšně jsem předmět ukončil základní zkouškou. Mohu tento předmět v budoucnu taktéž učit ? Popřípadě mně prosím sdělte na jakou instituci se mám obrátit pro případ doplnění mého kvalifikačního vzdělání. Děkuji za brzkou odpověď.

S přátelským pozdravem,

Milan Krampera

Elektronická podatelna MŠMT ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

1 příloha

Dobrý den,

elektronické podání ve věci 'Žádost o informace podle dotaz - Učitel 2.
stupeň základní školy - odbornost', zaslané '08.09.2019 16:11:06' bylo po
kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu
zpracování. Protokol o přijetí podání a o výsledcích kontroly
elektronických podpisů Vám zasíláme jako přílohu této zprávy. Pro otevření
souboru typu PDF potřebujete aplikaci Adobe Acrobat Reader, kterou si
můžete zdarma stáhnout a nainstalovat po kliknutí na tento odkaz :
[1]http://www.adobe.com/products/acrobat/re...

Podání byl přidělen identifikátor (PID) : MSMT9XQDSF

Tato zpráva Vám nesděluje, zda a jakým způsobem bylo Vaše podání vyřízeno.
Informuje Vás pouze o tom, že bylo elektronickou podatelnou přijato k
dalšímu zpracování. Tento email odeslal elektronický systém spisové
služby, neodpovídejte na něj.

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 529/5
11812 Praha 1

References

Visible links
1. file:///tmp/\"http:/www.adobe.com/products/acrobat/readstep2.html\"

Kubiasová Jana, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Vážený pane,

k Vašemu dotazu sdělujeme, že pokud byste chtěl získat odbornou kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na ZŠ, pak je třeba s přihlédnutím k Vašemu dosavadnímu vzdělání absolvovat především studium v oblasti pedagogických věd podle § 2 vyhl. č. 317/2005 Sb., tedy tzv. doplňující pedagogické studium (DPS). Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 hodin.

Studijní obor Andragogika je zaměřen na vzdělávání dospělých a na lektorskou činnost, není tedy zaměřen na vzdělávání žáků na ZŠ a SŠ. Absolvováním DPS získáte odbornou kvalifikaci pro výuku předmětu, který svým obsahem a zaměřením odpovídá oboru, který jste vystudoval. Ve Vašem konkrétním případě je tedy bohužel složité najít shodu mezi andragogikou a některým ze všeobecně vzdělávacích předmětů, které se na ZŠ vyučují.

Pokud byste absolvoval DPS, lze si ve Vašem případě následně rozšířit odbornou kvalifikaci o způsobilost vyučovat další předměty podle § 6 odst. 1 písm. b) vyhl. č. 317/2005 Sb. Studium se rovněž uskutečňuje v programu CŽV na VŠ v délce nejméně 250 vyučovacích hodin. Zákon sice tuto možnost výslovně neuvádí, ale lze ji v daném případě tolerovat. (Orientačně uvádíme například odkaz na nabídku Centra celoživotního vzdělávání PdF Univerzity Karlovy: https://pages.pedf.cuni.cz/czv/programy-... ).

V případě ruského jazyka lze rovněž zvolit cestu podle § 12 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících. Pokud tedy absolvujete DPS, pak lze získat odbornou kvalifikaci učitele ruského jazyka na všech stupních škol vykonáním jazykové zkoušky z ruského jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a doplňujícím didaktickým studiem.

Úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky odpovídají například Státní jazyková zkouška všeobecná z jazyka ruského nebo zkouška ТРКИ 3 (тест по русскому языку как иностранному) Третий сертификационный уровень. Общее владение C1. Další informace o těchto zkouškách naleznete pod odkazem www.sjs.cz (webové stránky Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky hlavního města Prahy) nebo www.sjs-brno (webové stránky Jazykové školy s právem státní jazykového zkoušky Brno) nebo www.rsvk.cz (webové stránky instituce Ruské středisko vědy a kultury v Praze).
Zde se dozvíte podrobnosti o jednotlivých zkouškách a termíny konání zkoušek.

Doplňující didaktické studium ruského jazyka v souladu s § 6b vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysokých školách nebo například v Národním institutu pro další vzdělávání (organizace řízená MŠMT), případně jiném zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a dalších institucích.

Shrneme-li výše uvedené, je pro Vás zásadní především absolvovat DPS.

Jedním z ustanovení novely zákona č.563/2004 Sb. (zákona o pedagogických pracovnících) a rovněž případů, kdy lze zaměstnávat pedagogické pracovníky bez odborné kvalifikace i po 31.prosinci 2014, je ustanovení § 22 odst. 6 zákona, dle něhož „právnická osoba vykonávající činnost školy může zajišťovat výchovu a vzdělávání po nezbytnou dobu a v nezbytném rozsahu pedagogickým pracovníkem, který nesplňuje předpoklad odborné kvalifikace, pokud prokazatelně nemůže tyto činnosti zajistit pedagogickým pracovníkem s odbornou kvalifikací“. Za prokazatelný způsob lze považovat například obnovované zveřejnění nabídky volného místa na portálu příslušného Úřadu práce. Jako nezbytná doba je chápána doba, po kterou nelze zaměstnat pedagogického pracovníka s odbornou kvalifikací např. pro konkrétní předmět, pro určitou výši úvazku, na náhle uvolněné pracovní místo, pro dlouhodobou nemoc apod.

http://www.msmt.cz/dokumenty-3/zakon-o-p...
http://www.msmt.cz/dokumenty-3/vyhlasky-...
http://195.113.76.20/vzdelavani/vysoke-s...

S pozdravem

Ing. Jana Kubiasová
ministerský rada

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky - 23
Oddělení péče o pedagogické pracovníky

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Karmelitská 7, Malá Strana
118 12 Praha 1
tel.: +420 234 812 215
e-mail: [emailová adresa]
www.msmt.cz

ukázat citované pasáže