David Havlík

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech spisových značek pravomocně ukončených i běžících případů vaší institucí evidovaných, které byly/jsou řešeny pro podezření z trestného činu, který v souvislosti se svou pravomocí a odpovědností spáchala/měla spáchat Úřední osoba ve smyslu § 127 Zákona č. 40/2009 Sb. nebo Insolvenční správce ve smyslu § 128 téhož zákona včetně uvedení přesné právní klasifikace trestného činu za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Vrchní soud v Praze

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Trestní stíhání
úředních osob" s evidenčním číslem 4799d504-6bdc-47af-91b6-ddcd18f8b96f a
s běžným číslem 33/2015 bylo doručeno dne 04.01.2015 23:42:40.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Fořt Jan, JUDr., Vrchní soud v Praze

--------------------------------------------------------------------------

Si 3/2015

 

 

 

       Vážený pane,

 

       k Vaší žádosti ze dne 4.1.2015, kterou žádáte o zaslání všech
spisových značek pravomocně ukončených i neskončených případů Vrchního
soudu v Praze, které byly/jsou řešeny pro podezření z tresného činů, který
v souvislodstí se svou pravomocí a odpovědností  spáchala/ měla spáchat
úřední osoba ve smyslu § 127 tr. zákoníku, nebo insolvenční  správce ve
smyslu § 128 téhož zákoníku, včetně uvedení přesné právní kvalifikace
tresného činu, za který je uvedená úřední osoba nebo insolvenční správce
stíhán nebo za který byl pravomocně odsouzen, Vám sděluji.

 

      Uvedenou informaci, vzhledem k jejímu zadání nemůže Vrchní soud
v Praze poskytnout, neboť evidence napadlých věcí a i vydaných rozhodnutí,
včetně evidence elektronické, není vedena podle druhu – důvodů obžaloby,
resp rozhodnutí soudů prvního stupně, a není zde tedy záznam ve smyslu
ustanovení § 3 odst.3  zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím. Povinnost podat informaci je povinným subjektům  výše
citovaným zákonem obecně stanovena.  Těmito informacemi  se podle § 3
odst.3 citovaného zákona ovšem rozumí obsah (nebo jeho část) zaznamenaný
na jakémkoliv nosiči, zejména obsah písemného záznamu na listině, záznamu
uloženého v elektronické podobě, nebo záznamu zvukového, obrazového nebo
audiovizuálního. Předmětem povinnosti podávat informace tedy není
vyhledávání rozhodnutí podle určitého „klíče“ a výběr z nich.  To by
vzhledem k počtu projednávaných věcí Vrchním soudem v Praze jako soudem
odvolacím , projednávajícím opravné prostředky proti rozhodnutím celkem
šesti krajských soudů ČR, bylu fyzicky téměř nemožné.

 

       Z uvedených důvodů nemůžeme Vaší žádosti vyhovět.

 

       S pozdravem

                                                                                          
JUDr Jan Fořt, tiskový tajemník

                                                                                          
Vrchního soudu v Praze

V Praze 12. ledna 2015