Termín na odpověď na odvolání

Šebelová vznesl tento dotaz dotaz na Úřad práce České republiky

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Úřad práce České republiky

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
V listopadu 2012jsem zažádala o příspěvek na péči pro svoji 82 letou maminku. Byl zamítnut. Po poradě s právníkem jsem podala do 14 dnů (termín vyplývající ze zákona) odvolání. Při podání jsem se ptala, kdy mohu očekávat odpověď. Úřednice mi sdělila : "může to trvat až 6 měsíců". Tato odpověď mě šokovala. Copak nemají příslušné orgány také dané lhůty k odpovědi? Prosím o odpověď.

S přátelským pozdravem,

Šebelová

Podatelna,

1 příloha

Informativní zpráva aplikace Athena - Úřad práce České republiky
Vaše emailová zpráva byla převzata a bylo jí přiděleno evidenční číslo
Předmět: Dotaz o informace podle dotaz - Termín na odpověď na odvolání
Datum doručení: 22.4.2013 12:11:33
Evidenční číslo: 8801336/13

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou Úřadu
práce ČR. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
podatelnu či zaměstnance pracoviště, kterému jste zaslali svoji datovou zprávu.

Krutilová Petra (GŘ), Úřad práce České republiky

2 přílohy

[1]Vážená paní [FOI #371 e-mail] ??

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Váš dopis zn./ze dne Naše značka Vyřizuje:/linka Praha dne:
22.4.2013 Ev.č. 9571712/13   6.5.2013

Č.j. MPSV-UP/9101/13/ÚPCR

 

 

Vážená paní,

 

generálnímu ředitelství Úřadu práce České republiky byla dne 22.4.2013
doručena Vaše žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se lhůt pro
vyřízení žádosti o dávku příspěvek na péči, a to konkrétně v případě, kdy
žádost byla zamítnuta a proti rozhodnutí o jejím zamítnutí bylo podáno
odvolání.

 

K Vaší žádosti o poskytnutí informací si Vám dovolujeme sdělit
následující:

 

 

Správní řízení o žádosti o příspěvek na péči v prvním stupni

 

O žádostech o příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních
službách, ve znění pozdějších předpisů, rozhodují krajské pobočky Úřadu
práce České republiky ve lhůtách stanovených zákonem č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podle ustanovení § 71 odst. 3 správního řádu pokud nelze rozhodnutí vydat
bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30
dnů od zahájení řízení, k nimž se připočítává doba až 30 dnů, jestliže je
zapotřebí nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho
předvolat, někoho nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou
osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, nebo jde-li o zvlášť
složitý případ.

 

Ve Vámi zmiňovaném případě bylo vydáno rozhodnutí o zamítnutí žádosti
o příspěvek na péči, proti kterému bylo podáno včasné odvolání.

 

Podle ustanovení § 87 správního řádu správní orgán, který odvoláním
napadené rozhodnutí vydal, je může zrušit nebo změnit, pokud tím plně
vyhoví odvolání (provede tzv. autoremeduru). Podle údajů uvedených ve Vaší
žádosti o poskytnutí informací, příslušná krajská pobočka Úřadu práce
České republiky autoremeduru neprovedla, a proto bylo odvolání podle
ustanovení § 88 správního řádu předáno spolu se spisem odvolacímu
správnímu orgánu, kterým je Ministerstvo práce a sociálních věcí,
k rozhodnutí. K předání spisu odvolacímu orgánu ukládá správní řád lhůtu
30 dnů.

 

Řízení o odvolání proti rozhodnutí o zamítnutí žádosti o příspěvek na péči

 

Odvolací správní orgán rozhoduje rovněž ve lhůtách stanovených správním
řádem (§ 71 odst. 3 správního řádu). V případě týkajícím se příspěvku na
péči, se odvolací správní orgán seznámí se spisovou dokumentací a je
rovněž oprávněn provést sociální šetření. Následně předá žádost o
posouzení stupně závislosti osoby, která je žadatelem o příspěvek na péči,
(spolu s případným záznamem ze sociálního šetření) posudkové komisi
Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „posudková komise“), která
je zřízena jako orgán Ministerstva práce a sociálních věcí ve smyslu
ustanovení § 4 odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění
sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů.

 

Po dobu řízení o posouzení stupně závislosti osoby posudkovou komisí se
řízení o odvolání ve smyslu ustanovení § 26 zákona č. 108/2006 Sb., o
sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, přerušuje, to znamená,
že lhůta pro vydání rozhodnutí o odvolání po dobu řízení o posouzení
stupně závislosti neběží. Lhůta pro vydání posudku o stupni závislosti
osoby činí podle ustanovení § 16a odst. 2 zákona č. 582/1991 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, 60 dnů a ze závažných důvodů může být o 30 dní
prodloužena.

 

Odvolací orgán po obdržení posudku o stupni závislosti osoby pokračuje ve
správním řízení, vyzve účastníka řízení k seznámení se s podklady pro
vydání rozhodnutí a poté vydá rozhodnutí o odvolání, které účastníku
řízení oznámí doručením do vlastních rukou. Doručením nabývá rozhodnutí o
odvolání právní moci.

 

 

Závěrečné shrnutí:

 

Z výše uvedeného vyplývá, že správní orgány jsou povinny činit úkony ve
lhůtách stanovených výše citovanými zákony.

 

Vaše žádost o poskytnutí informací se týká lhůt pro vydání rozhodnutí
v odvolacím řízení ve věci příspěvku na péči, proto si dovolíme ještě
jednou uvést přehled lhůt této fáze správního řízení:

 

1.    předání odvolání a spisu odvolacímu orgánu 30 dnů (§ 88 správního
řádu)

2.    rozhodnutí o odvolání odvolacím orgánem 30+30 dnů (§ 71 odst. 3
správního řádu)

3.    přerušení řízení po dobu posuzování stupně závislosti 60+30 dnů (§
16a zákona č. 582/1991 Sb.)

 

Závěrem bychom rádi podotkli, že uvedené lhůty jsou lhůtami maximálními a
není zájmem Úřadu práce České republiky, a dovolíme si tvrdit, že ani
odvolacího orgánu, je využívat beze zbytku, pokud k tomu nejsou dány
objektivní důvody.

 

Předmětná odpověď byla na základě Vaší žádosti zpracována tak, aby v ní
nebyly uvedeny žádné osobní údaje tazatele, protože podle Vašeho oznámení
bude zveřejněna na webových stránkách [2]www.informaceprovsechny.cz.

 

Zároveň si Vás dovolujeme informovat, že všechny informace poskytnuté
Úřadem práce České republiky jako povinného subjektu jsou v souladu
s ustanovením § 5 odst. 3 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněny způsobem
umožňujícím dálkový přístup na
[3]http://portal.mpsv.cz/upcr/poskytnute_inf.

 

 

S pozdravem

 

 

 

                                                                                         
    generální ředitelka Úřadu práce České republiky

 

 

 

                                                                                              

 

 

References

Visible links
2. http://www.informaceprovsechny.cz/
3. http://portal.mpsv.cz/upcr/poskytnute_inf