Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Kratochvílová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Technické zhodnocení - Odpisy software

Jana Kratochvílová vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Čekáme, až si Jana Kratochvílová přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Jana Kratochvílová

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
účtuji společnost, která si nechává vyvíjet na zakázku software externím dodavatelem. Prostřednictvím tohoto software plánuje společnost generovat zisk.

Základní verze software existovala v podobě webových stránek, které měly statický obsah (články apod.) - společnosti si je vytvořila svépomocí.

Společnost se později rozhodla, že začne s postupným rozšiřováním webových stránek o dynamickou funkcionalitu - přihlášení uživatelů a další funkce. Cílem jednotlivých rozšíření je vyšší přidaná hodnota pro návštěvníka/uživatele, díky tomu vyšší návštěvnost a ochota návštěvníků platit za obsah nabízený na webových stránkách.

Společnost (odběratel) se s dodavatelem dohodla, že dodavatel bude postupně rozšiřovat webové stránky o nové funkcionality a majitelem zdrojového kódu i práv k jeho užívání bude odběratel.

Jednotlivé přesně vymezené funkcionality jsou vytvářeny postupně v jednotlivých etapách (tzv. sprintech) takto:

V rámci každé etapy dojde ke specifikaci požadavků na funkcionalitu, analýze požadavků, návrhu prototypu funkcionality, vývoji funkcionality, otestování funkcionality, akceptaci funkcionality odběratelem a uvedení nově vytvořené funkcionality do provozu a zpřístupnění návštěvníkům/uživatelům webové stránky/aplikace na serveru odběratele.

Odběratel díky tomu pravidelně získává přírůstky hotové funkcionality. Celý způsob vývoje je navržený tak, aby na konci každé iterace byla dodána kompletní funkcionalita, která má přidanou hodnotu pro návštěvníka. Nikdy by se nemělo stávat, že se jedna funkcionality natáhne na několik etap, funkcí, před započetím nové etapy se vždy musí nejprve dokončit funkcionality předchozí etapy.

Kvůli kontrole nákladů a rozpočtu na vývoj je každá etapa smluvně zastropována na maximum 40000 CZK, díky čemuž nehrozí, že by se vyvíjely extrémně velké a nepřesně vymezené funkcionality, jejichž vývoj bude "nekonečný" a odběratel ho pak nezvládne uhradit.

Můj dotaz zní - jak toto účtovat?

Každá etapa je dle mého názoru ukončené technické zhodnocení, protože její výstup je otestován, akceptován a zprovozněn.

Cena každé etapy je do 40000 CZK, což se vejde do limitu pro technické zhodnocení a mělo by tak být možno účtovat jako náklad. Nemělo by být zapotřebí odpisovat.

Je to tak nebo se mýlím?

Ještě doplňující dotaz - byť jsou jednotlivé etapy formálně přesně vymezené a fakturovány jako samostatná položka na faktuře, faktura od dodavatele chodí odběrateli 1x za měsíc. Má toto vliv na možnost účtovat jako náklad/odpisovat?

S přátelským pozdravem,
Jana Kratochvílová

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 16/04/2019 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]) a zaevidována pod čj. 41834/19.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jana Kratochvílová prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.