Technické údaje k ZPS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se nového systému zón placeného stání, resp. systému kontroly jeho dodržování.

1. Jakým způsobem jsou určeny trasy pohybu jednotlivých monitorovacích vozidel? Např. zda jsou pevně definované, generované náhodně strojově, ponechány na volné úvaze obsluhy atd. V případě, že jsou definovány nějakými pravidly, žádám o jejich poskytnutí, případně o popis parametrů algoritmu, který je generuje.

2. Jaké jsou technické parametry kamer a záznamu, který generují? Zejména tedy jeho formát, rozlišení, parametry objektivu, zda snímání probíhá jenom ve viditelném spektru nebo i mimo ně...

3. Jsou v monitorovacím vozidle umístěny ještě nějaké jiné senzory, jejichž záznamy jsou uchovávány a využívány v rámci tohoto systému? Z logiky věci očekávám nejspíše GPS (nebo jiný systém určování polohy). Pokud ano, žádám po poskytnutí jejich technických parametrů a následující dotazy týkající se nakládání z daty se vztahují i na jejich výstupy.

4. Jakým způsobem je záznam vyhodnocován (tj. rozpoznávány SPZ vozidel a porovnávány se seznamem parkovacích oprávnění)? Např. zda probíhá přímo ve vozidle v reálném čase, nebo zda jsou z vozidla záznamy průběžně nebo dávkově přenášeny jinam, kde zpracování probíhá apod. V případě, že jsou jakkoliv přenášeny mimo monitorovací vozidlo, žádám o informaci, jakým způsobem se tak děje.

5. Jakým způsobem a jak dlouho jsou uchovávány:
a. surové (úplné) záznamy,
b. záznamy určené k použití při přestupkovém či obdobném řízení.

6. Jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat (ať už surových nebo výsledků analýzy, např. seznamy SPZ) pro jiné účely, než je řešení přestupků? Např. pro účely statistické, v případě dožádání pro účely civilního nebo trestního řízení atd.

7. Jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci? Např. elektronickým podpisem, šifrováním... Kde se tato ochrana děje? Např. záznam může být elektronicky podepisován a šifrován přímo ve vozidle, případně až při/po zpracování a podobně.

8. Kdo je obsluhou/posádkou monitorovacího vozidla? Jaké jsou na ni kladeny kvalifikační požadavky?

9. Jaká je role posádky? Jaké - pokud nějaké - parametry systému může ovlivnit?

10. Existují-li dokumenty, které popisují výše uvedené postupy, jako například vnitřní normy, pokyny či prováděcí předpisy, žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

Lišková Barbora, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

Dobrý den,

od 6.4. 2018  do 20. 4. 2018 čerpám řádnou dovolenou, na telefonu a
e-mailu budu jen omezeně. Zastupuje mě pan Petr Jansa -
[emailová adresa], tel. 702 098 492.

S pozdravem

Mgr. Barbora Lišková
tisková mluvčí

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace ve
smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ze dne
13. 4. 2018.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Roubíček

právník

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Tel: +420 257 015 438

e-mail: [emailová adresa]

[1]www.tsk-praha.cz

 

 

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli
výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani
jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní
či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude
uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného
písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či
okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní
smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při
své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK
jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK.
Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za
TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v
rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
1. http://www.tsk-praha.cz/

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 13. 4. 2018 jsem požádal Technickou správu komunikací hl. m. Prahy, a.s. (dále jen povinný subjekt) o informace týkající se technického zabezpečení ZPS v Praze.

Dne 24. 4. 2018 jsem obdržel odpověď, ovšem pouze částečnou, aniž bylo o zbytku žádosti vydáno rozhodnutí o odmítnutí.

Z tohoto důvodu podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádám nadřízený orgán, aby povinnému subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

Roubíček Martin, Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

2 přílohy

Vážený pane,

 

v příloze Vám zasílám odpověď na Vaši stížnost na postup při vyřizování
žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění, ze dne 2. 5. 2018.

 

S pozdravem

 

Mgr. Martin Roubíček

právník

Technická správa komunikací hlavního města Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8

110 00 Praha 1

Tel: +420 257 015 438

e-mail: [emailová adresa]

[1]www.tsk-praha.cz

 

 

Tento e-mail je určen výhradně jeho adresátovi a může obsahovat důvěrné
informace. Neoprávněné šíření, úpravy nebo zpřístupnění jeho obsahu je
zakázáno. Pokud jste obdržel (a) tento e-mail omylem, informujte o tom
prosím e-mailem odesílatele a tuto zprávu vymažte ze systému. Odesílatel
neodpovídá za chyby či ztráty obsahu této zprávy vzniklé v důsledku
komunikace prostřednictvím e-mailu.

Vezměte, prosím, na vědomí, že jakékoliv výše uvedené podmínky či jakákoli
výše uvedená sdělení nejsou jakýmkoliv návrhem na uzavření smlouvy, a ani
jejich akceptace neznamenají uzavření smlouvy v jakékoliv formě, ať ústní
či písemné, pokud to zde není výslovně uvedeno. Případná smlouva bude
uzavřena až okamžikem podpisu listinného oboustranně odsouhlaseného
písemného konečného znění návrhu smlouvy oběma smluvními stranami či
okamžikem písemné akceptace závazné objednávky. Uzavření jakékoliv ústní
smlouvy je vyloučeno.

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s. (dále jen „TSK“) odmítá při
své činnosti jakékoli protiprávní a neetické jednání a v maximální míře
dodržuje transparentnost a legalitu. Zaměstnanci a osoby jednající za TSK
jsou povinni se při svém jednání řídit zásadami Criminal compliance
programu (dále jen „CCP“), který je nedílnou součástí firemní kultury TSK.
Každá z osob jednajících za TSK je povinna oznámit jakékoli podezřelé a
protiprávní jednání, které je v rozporu s CCP. Pokud osoba jednající za
TSK jedná v rozporu s CCP, není takové jednání považováno za jednání v
rámci nebo v zájmu TSK.

 

References

Visible links
1. http://www.tsk-praha.cz/