Technické údaje k ZPS

Dotaz byl částečně úspěšný.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona o svobodném přístupu k informacím žádám o poskytnutí následujících informací týkajících se nového systému zón placeného stání, resp. systému kontroly jeho dodržování.

1. Jakým způsobem jsou určeny trasy pohybu jednotlivých monitorovacích vozidel? Např. zda jsou pevně definované, generované náhodně strojově, ponechány na volné úvaze obsluhy atd. V případě, že jsou definovány nějakými pravidly, žádám o jejich poskytnutí, případně o popis parametrů algoritmu, který je generuje.

2. Jaké jsou technické parametry kamer a záznamu, který generují? Zejména tedy jeho formát, rozlišení, parametry objektivu, zda snímání probíhá jenom ve viditelném spektru nebo i mimo ně...

3. Jsou v monitorovacím vozidle umístěny ještě nějaké jiné senzory, jejichž záznamy jsou uchovávány a využívány v rámci tohoto systému? Z logiky věci očekávám nejspíše GPS (nebo jiný systém určování polohy). Pokud ano, žádám po poskytnutí jejich technických parametrů a následující dotazy týkající se nakládání z daty se vztahují i na jejich výstupy.

4. Jakým způsobem je záznam vyhodnocován (tj. rozpoznávány SPZ vozidel a porovnávány se seznamem parkovacích oprávnění)? Např. zda probíhá přímo ve vozidle v reálném čase, nebo zda jsou z vozidla záznamy průběžně nebo dávkově přenášeny jinam, kde zpracování probíhá apod. V případě, že jsou jakkoliv přenášeny mimo monitorovací vozidlo, žádám o informaci, jakým způsobem se tak děje.

5. Jakým způsobem a jak dlouho jsou uchovávány:
a. surové (úplné) záznamy,
b. záznamy určené k použití při přestupkovém či obdobném řízení.

6. Jak jsou upravena pravidla pro použití získaných dat (ať už surových nebo výsledků analýzy, např. seznamy SPZ) pro jiné účely, než je řešení přestupků? Např. pro účely statistické, v případě dožádání pro účely civilního nebo trestního řízení atd.

7. Jakým způsobem jsou záznamy zabezpečeny proti neoprávněnému přístupu a modifikaci? Např. elektronickým podpisem, šifrováním... Kde se tato ochrana děje? Např. záznam může být elektronicky podepisován a šifrován přímo ve vozidle, případně až při/po zpracování a podobně.

8. Kdo je obsluhou/posádkou monitorovacího vozidla? Jaké jsou na ni kladeny kvalifikační požadavky?

9. Jaká je role posádky? Jaké - pokud nějaké - parametry systému může ovlivnit?

10. Existují-li dokumenty, které popisují výše uvedené postupy, jako například vnitřní normy, pokyny či prováděcí předpisy, žádám o jejich poskytnutí v elektronické podobě.

V dokonalé úctě,

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.4.2018 16:06:42 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Technické údaje k ZPS elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.4.2018 16:06:42 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 16.4.2018 09:28:04
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 13.4.2018 16:06:42 označené v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Technické údaje k ZPS podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP8H9EWE
Datum a čas zaevidování: 16.4.2018 08:23:46
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, [FOI #7351 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 13. 4. 2018 jsem požádal Hlavní město Praha (dále jen povinný subjekt) o informace týkající se technických aspektů zavádíní ZPS v Praze.

Do dnešního dne jsem na tuto žádost neobdržel žádnou odpověď.

Z tohoto důvodu podávám stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace ve smyslu § 16a odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím a žádám povinný subjekt, aby žádost vyřídil, případně pak nadřízený orgán, aby povinnému subjektu přikázal, aby ve stanovené lhůtě, která nesmí být delší než 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí nadřízeného orgánu, žádost vyřídil.

Michal A. Valášek

podatelna, Hlavní město Praha

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 2.5.2018 15:47:05 v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Technické údaje k ZPS elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 2.5.2018 15:47:05 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Hlavní město Praha 2.5.2018 15:58:26
Magistrát hlavního města Prahy

Vaše podání ze dne: 2.5.2018 15:47:05 označené v obsahu zprávy: Přezkoumání Žádost o informace podle dotaz - Technické údaje k ZPS podané na adresu elektronické podatelny Instituce [hmp magistrát hl. m. Prahy vyžaduje e-mail] bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Jednoznačný identifikátor dokumentu: MHMPXP8LDE7J
Datum a čas zaevidování: 2.5.2018 15:51:07
Vaše evidenční údaje: Valášek Michal A., Veletržní 31/, 17000 Praha, [FOI #7351 e-mail] ??

Poučení:

Pokud je podání podle §37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád") učiněno elektronicky bez elektronického podpisu podle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, je nutno je do 5 dnů potvrdit nebo doplnit písemně, ústně do protokolu nebo v elektronické podobě podepsané elektronickým podpisem, jinak není považováno za podání ve smyslu správního řádu a nemá žádné procesní účinky.

Pokud je podání podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "daňový řád"), ve spojení s § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, učiněno elektronicky bez uznávaného elektronického podpisu, je nutné jej podle § 71 daňového řádu do 5 dnů potvrdit písemně, ústně do protokolu nebo datovou zprávou podepsanou uznávaným elektronickým podpisem, nebo s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, jinak nemá vůči správci daně účinky podání.

Toto potvrzení je generováno automaticky, neodpovídejte na ně.

Jeníčková Markéta (MHMP, RFD), Hlavní město Praha

2 přílohy

Dobrý den,

 

Z pokynu pověřeného ředitele odboru rozvoje a financování dopravy Ing.
Pavla Šustra Vám v příloze zasílám odpověď na Váš dotaz.

 

Přeji hezký den,

 

Bc. Markéta Jeníčková

Specialistka rozvoje dopravy

 

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Odbor rozvoje a financování dopravy

Oddělení sekretariátu

Jungmannova 35/29, 110 00 Praha 1

Tel.: +420 236 004 331

[1][emailová adresa]

[2]www.praha.eu

 

[3]cid:image001.jpg@01D2C58C.95154C60

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.praha.eu/
3. http://www.praha.eu/