Tarify pro zaměstnance města Šumperk

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Město Šumperk

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

touto cestou se Vás chci požádat o odpovědi na tyto dotazy.

Jaké mobilní tarify nabízí město Šumperk svým zaměstnancům (nastavení tarifu + cena tarifu za měsíc)?
S kterým mobilním operátorem má město Šumperk smlouvu na tyto tarify?
Jsou tyto tarify určené pro všechny zaměstnance? Případně pro které?

S přátelským pozdravem,

Jan Žabka

Hajduková Olga, Mgr.,

1 příloha

  • Attachment

    Ceny vol n a kontakty 2017.jpg

    105K Download

 

 

Městský úřad Šumperk, povinný subjekt podle ust. § 2, odst. 1 zákona č.
106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „InfZ“), obdržel dne 6.11.2017  Vaši žádost o
poskytnutí informace podle InfZ. V žádosti požadujete informace tykající
se služeb mobilních operátorů pro Městský úřad Šumperk.

 

 

MěÚ Šumperk jakožto povinný subjekt dle InfZ Vám k Vaší žádosti sděluje
následující:

 

Jaké mobilní tarify nabízí město Šumperk svým zaměstnancům (nastavení
tarifu + cena tarifu za měsíc)? – viz příloha

S kterým mobilním operátorem má město Šumperk smlouvu na tyto tarify? – O2
CZECH Republic a.s.

Jsou tyto tarify určené pro všechny zaměstnance? Případně pro které? –
ceny volání a tarify jsou určeny pro zaměstnance splňující podmínky
přidělení služebního mobilního telefonu

 

 

 

S pozdravem,

 

 

Mgr. Olga Hajduková
Odbor školství, kultury a vnějších vztahů
vedoucí oddělení kultury a vnějších vztahů
Městský úřad Šumperk
nám. Míru 1, 787 01 Šumperk
tel.: 583 388 519
mobil: 602 540 529
e-mail: [1][emailová adresa]
web: [2]www.sumperk.cz
ID datové schránky: 8bqb4gk
UPOZORNĚNÍ. Informace obsažené v tomto e-mailu, včetně jeho příloh, jsou
určeny pouze zamýšlenému příjemci a mohou mít důvěrný charakter. Pokud
jste obdržel(a) tento e-mail a/nebo kteroukoliv z jeho příloh omylem,
uvědomte o tom, prosím, v odpovědi odesílatele a odstraňte tento e-mail
ze systému. Upozorňujeme Vás, že šíření, zveřejnění, reprodukce či jiné
užití obsahu tohoto e-mailu nebo jeho příloh je zakázáno. Odesílatel
nenese žádnou odpovědnost za případné ztráty nebo škody způsobené obsahem
či doručením tohoto e-mailu.
NOTICE. The information contained in this e-mail including attachments is
meant solely for its intended recipient and may be confidential. If you
have received this e-mail and/or any of its attachments in error, please
notify the sender in reply and delete this e-mail from the system. Please
note that distribution, disclosure, reproduction or any other use of the
contents of this e-mail or its attachments is prohibited. The sender
accepts no responsibility for contingent losses or damages incurred by
the contents or by delivery of this e-mail

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
2. http://www.sumperk.cz/