Svěřenské fondy

Roman Sokola vznesl tento dotaz dotaz na Generální finanční ředitelství

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

požádáme Vás o odpověď na dotaz týkající se daně z nabytí nemovitých věcí u svěřenských fondů („fondů“).

Babička má záměr vyčlenit do fondu majetek včetně jejího bytu, který je v jejím vlastnictví, přičemž po nějaké době dojde k bezúplatnému plnění obmyšleným ve formě majetku včetně bytu (tj. nemovité věci). Za nabytí vlastnického práva k nemovité věci se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje také vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do fondu (§ 3 odst. 1 písm. a) zákonné opatření senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí („ZDNNV“). Vyčlenění nemovité věci do fondu tedy může podléhat dani z nabytí nemovitých věcí, a to za předpokladu, že se bude jednat o úplatné nabytí. Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí však nebude, jestliže zakladatel neobdrží za toto vyčlenění úplatu.

Předmětem daně z nabytí nemovitých věcí úplatné je nabytí vlastnického práva k nemovité věci (§ 2 odst. 1 ZDNNV). Vyčlenění nebo nabytí nemovité věci do fondu se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považuje za nabytí vlastnického práva k nemovité věci (§ 3 odst. 1 písm. a) ZDNNV. Fond je poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí, jelikož se na něj hledí jako nabyvatele (§ 1 odst. 2 ZDNNV).

Důvodová zpráva k zákonnému opatření senátu č. 340/2013 Sb. uvádí, že podstatným znakem skupiny předmětu daně z nabytí nemovitých věcí je úplatnost. Úplatou se rozumí částka v peněžních prostředcích nebo hodnota nepeněžního plnění, které jsou poskytnuty za přijaté plnění.

Podle výsledku koordinačního výboru č. 415/18.12.13 vyčlenění nemovité věci do fondu a zvýšení majetku ve fondu o nemovitou věc nebude předmětem daně z nabytí nemovitých věcí, pokud zakladatel či jiná osoba, která nemovitou věc vyčleňuje do majetku fondu nebo o ni majetek ve fondu zvyšuje, neobdrží za toto vyčlenění či zvýšení úplatu. Skutečnost, že by tato osoba byla zároveň
obmyšleným, není úplatou. Úplatou není ani skutečnost, že svěřenský správce má povinnost s vyčleněným majetkem nakládat podle smlouvy, resp. statutu.

Stejný závěr bude platit v případě obmyšleného, pokud obdrží nemovitou věc jako plnění z majetku fondu.

Tento závěr potvrzuje výslovně i důvodová zpráva, když říká, že „… za „nabytí vlastnického práva k nemovité věci“ se pro účely daně z nabytí nemovitých věcí považují i případy, kdy je nemovitá věc vyčleněna nebo nabyta do fondu. Nicméně i zde musí jít o úplatné vyčlenění, či nabytí nemovité věci. Vyčlenění majetku do fondu může být sjednáno za úplatu nebo jiné protiplnění např. od osoby, která se má stát obmyšleným, ale i od osoby jiné.“

Podle důvodové zprávy k zákonu č. 89/2012 Sb. může být zřízení fondu, resp. vyčlenění majetku zakladatele do fondu sjednáno i za úplatu nebo za jiné protiplnění od osoby, která se stane obmyšleným.

Tímto se na Vás obracíme s dotazem, jak v takovém případě postupovat. Chceme se vyhnout možným problémům s uplatňováním daně z nabytí nemovitých věcí a případným sankcím ze strany finančních úřadů.

Chceme Vás požádat o stanovisko v případě vyčlenění nemovité věci do fondu. Lze tedy v tomto případě postupovat způsobem, že vyčlenění nemovité věci do fondu nebo zvýšení majetku fondu není předmětem daně z nabytí nemovitých věcí?

Podle našeho názoru tento případ nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí. Je náš postup správný?

Obecně lze říci, že stejný problém se vyskytuje u většiny fondů.

V případě jakýchkoliv dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Předem děkujeme za rychlou odpověď.

S přátelským pozdravem,

Roman Sokola

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 26/11/2018 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj.90718/18 a předána Odboru komunikací.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

S pozdravem

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Generální finanční ředitelství

2 přílohy

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

děkuji Vám za zodpovězení a přeji pohodový start do nového týdne.

S přátelským pozdravem,

Roman Sokola