Renata Chmelová

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

vzhledem k tomu, že mi nebylo umožněno vznést moje dotazy ke studii Bohdalec/Slatiny, žádám o odpovědi tímto způsobem.

1. Jaký je účel urbanistická studie Bohdalec-Slatiny?

2. Jaký je vztah urbanistické studie Bohdalec-Slatiny k stavební uzávěře? Je účelem zpracování urbanistické studie Bohdalec-Slatiny prolomení stavební uzávěry?

3. Bude MČ P10 žádat na základě urbanistické studie Bohdalec-Slatiny o pořízení regulačního plánu nebo územní studie tak, aby byl naplněn požadavek vyhlášky č. 33/1999, kterým je pro toto VRÚ stanovena stavební uzávěra? Pokud ano, v jakém časovém horizontu a jak bude řešen nesoulad s platným územním plánem sídelního útvaru hl. města Prahy?

4. Jednala MČ P10 ve věci pořízení územní studie nebo regulačního plánu pro Bohdalec-Slatiny s HMP? Kdo by zpracování takové dokumentace financoval, HMP nebo MČ P10? Má MČ P10 za tímto účelem vymezené finanční prostředky v rozpočtu nebo je plánuje vyčlenit v některém z následujících let?

5. Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny není v souladu s platným územním plánem sídelního útvaru hl. města Prahy. Bude na jejím podkladě MČ P10 žádat o pořízení změny stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, příp. v jakém časovém horizontu – např. po dokončení urbanistické studie?

6. Pokud nebude MČ P10 iniciovat změnu stávajícího platného územního plánu sídelního útvaru hl. města Prahy, jak bude postupovat ve vztahu k nově pořizovanému územnímu plánu Prahy tzv. metropolitnímu plánu?

7. Urbanistická studie Bohdalec-Slatiny vytváří požadavky na úpravu stávající a vybudování nové veřejné vybavenosti, přičemž některé stavby budou nadmístního významu s dopadem přesahujícím MČ P10 a bylo by třeba je řešit v koordinaci s dalšími subjekty. Byla urbanistická studie Bohdalec-Slatiny konzultována a) s HMP? b) se sousední MČ P4 c) s dotčenými orgány zejm. orgánem ochrany životního prostředí, odborem dopravy apod. d) s vlastníky/správci/provozovateli dopravní a technické infrastruktury např. se SŽDC, ŘSD, ČEPS apod.?

8. Je součástí urbanistické studie Bohdalec-Slatiny i akční plán (tzn. strategie pro zajištění transformace lokality, vyřešení majetkoprávních vztahů, souhrn podmiňujících investic a kroky, jak je zajistit)?

S přátelským pozdravem,

Renata Chmelová

Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Studie Bohdalec/Slatiny“ bylo doručeno 29.06.2017 16:22:34 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-070119/2017.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz