Strategické materiály

Dotaz byl úspěšný.

Martin Turček

Povinný subjekt: POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

Chtěl bych požádat o následovné informace:

Všechny strategické materiály v rámci policejního sboru,
ve smyslu všechny aktuální materiály/analýzy/zprávy/dokumenty, které opisují, analyzují, nebo navrhují vývoj policejního sboru do bodoucna, nebo se jiným zpúsobem zaobírají budoucností policejního sboru, nebo jeho strategií.

Pro případnou komunikaci ohledem žádosti připojuju své telefonní číslo:
+421 902 108 556

S přátelským pozdravem,

Martin Turček,
Schurmannova 7, 94901, Nitra, Slovenská Republika

david.schimmer@pcr.cz, POLICEJNÍ PREZIDIUM ČR

3 přílohy

Dne 26. 6. 2018 obdrželo Policejní prezidium Èeské republiky Vaši žádost o
poskytnutí informací dle zákona è. 106/1999 Sb., o svobodném pøístupu
k informacím, ve znìní pozdìjších pøedpisù (dále jen zákon è. 106/1999
Sb.), ve které se domáháte následujících informací:

 

„Všechny strategické materiály v rámci policejního sboru, ve smyslu
všechny aktuální materiály/analýzy/zprávy/dokumenty, které opisují,
analyzují, nebo navrhují vývoj policejního sboru do bodoucna, nebo se
jiným zpúsobem zaobírají budoucností policejního sboru, nebo jeho
strategií.“

 

Policie Èeské republiky jako povinný subjekt podle § 2 odst. 1 zákona è.
106/1999 Sb. Vaši žádost posoudila a poskytuje Vám dokument „Koncepce
rozvoje Policie ÈR do roku 2020“, jako jediný globální strategický
materiál Policie Èeské republiky, který se zabývá budoucností policejního
sboru nebo jeho strategií jako celku. Zmínìný dokument Vám byl zaslán jako
pøíloha v elektronické podobì na Vámi uvedenou e-mailovou adresu.

 

Odpovìï na tuto žádost byla dne 11. 7. 2018 odeslána v listinné podobì na
adresu, kterou jste ve své žádosti o informace uvedl.

 

pplk. Mgr. et Mgr. David Schimmer

POLICEJNÍ PREZIDIUM ÈESKÉ REPUBLIKY
Odbor tisku a prevence

Strojnická 27
170 89 Praha