Stížnosti na bezpečnost chodců v ul. Korunovační

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Městská část Praha 7 neměli požadované informace.

Michal A. Valášek

Vážení,

podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím vás tímto žádám o odpověď na následující otázkuy:

1. Kolik stížností či jiných podnětů, týkajících se bezpečnosti chodců v oblasti postižené dopravním experimentem popisovaným na https://www.praha7.cz/v-ulici-korunovacn..., obdržela vaše městská část za posledních pět let?

2. Pro každou stížnost či podnět žádám o poskytnutí následujících informací:
a. Datum (alespoň přibližně, stačí rok).
b. Formu (např. písemná stížnost).
c. Identifikaci toho, kdo podnět podal.
- Jedná-li se o fyzickou osobu, jejíž osobní údaje nelze poskytnout z důvodu jejich ochrany, postačí informace, že jde o fyzickou osobu.
- Není-li identita povinnému subjektu známa, pak informaci že jde o podnět anonymní.
d. Obsah či kopii uvedeného podnětu, nejedná-li se o situaci dle § 11 odst. 2 písm. a) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Pro vyloučení pochybností ad 2d: Je-li diskutovaným podnětem např. dopis občana (tj. informace vzniklá bez použití veřejných prostředků), není povinný subjekt povinen jej poskytnout. Nicméně pokud by se jednalo o podnět např. od Policie ČR nebo nějakého jiného orgánu veřejné moci či jinak vzniklou s použitím veřejných prostředků, pak mu tato povinnost vzniká.

Michal A. Valášek

Michal A. Valášek

Vážení,

dne 25. 12. 2018 jsem podal MČ Praha 7 (dále jen povinný subjekt) žádost o informace týkající se stížností na bezpečnost chodců v ul. Korunovační Podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (dále jen InfZ) měl povinný subjekt odpovědět nejpozději do 9. 1. 2019.

Vzhledem k tomu, že povinný subjekt na žádost nijak nereagoval, nezbývá mi, než podat stížnost dle § 16a odst. 1 písm. b) InfZ. Vyzývám tímto povinný subjekt, aby ve lhůtě do sedmi dnů stížnosti sám zcela vyhověl nebo ji předal nadřízenému orgánu.

Michal A. Valášek

Pořízka Jiří Bc.,

2 přílohy

Dobrý den vážený pane,

 

v příloze Vám zasíláme odpověď na Vaši žádost o poskytnutí informace podle
InfZ.

 

S pozdravem

 

Bc. Jiří Pořízka 

vedoucí Útvaru kontroly, auditu a stížností

 

e-mail:[1][emailová adresa

mob: +420 737110416

kancelář: Dělnická 44a, 170 00  Praha 7

 

[2]Popis: Popis: cid:image001.jpg@01D133FE.155CAD40

 

Městská část Praha 7

nábř. Kpt. Jaroše 1000

170 00 Praha 7

[3]www.praha7.cz + [4]facebook

 

Záleží nám na Vaší spokojenosti s našimi službami. Můžete je ohodnotit
[5]zde.

 

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha7.cz/ blocked::http://www.praha7.cz/
http://www.praha7.cz/
4. https://www.facebook.com/Praha7
https://www.facebook.com/Praha7
5. http://hobulet.cz/dotaznik_spokojenosti....
http://www.praha7.cz/formular