Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci(výzva)

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Krajský úřad, Moravskoslezský kraj měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Alena Musilová

Povinný subjekt: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Na vědomí:
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1149
738 22 Frýdek-Místek

Výzva dne 27. 4. 2016
Z důvodu neplnění č. 17 listiny základních práv a svobod, Vás vyzývám, aby jste mi na níže uvedenou stížnost ze dne 20. 3. 2016 odpověděli nejpozději do 15 dnů od doručení stížnosti.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o poskytnutí informace
(§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)

Jméno: Alena
Příjmení: Musilová
Datum narození: 4. 2. 1952
Adresa trvalého pobytu příp. bydliště (ulice, č. p., obec, PSČ):
Nové Dvory-Hlíny 3440, 738 01 Frýdek-Místek

Obsah podané žádosti ze dne 20. 3. 2016:
1 Žádám o kopii oznámení paní Aleně Musilové, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M , že je nařízené veřejné ústní jednání na den 15. 5. 2009 v 9 00 hod. na pozemku 6224/1 v katastrálním území Frýdek, majitelů Martiny a Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M.

2. Žádám o kopii oznámení (dopis), že dne 10. 4. 2009 oznámil stavební úřad, zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, také oznámení paní Aleně Musilové, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M.

3. Žádám o kopii prohlášení vlastníka sousedního pozemku , že informoval o stavebním záměru paní Alenu Musilovou, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M pro stavbu RD rodiny Martiny a Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M na parcele 6224/1 k.ú. Frýdek, vedené k vydání územního souhlasu a potvrdila svým podpisem, že souhlasí s výše uvedeným záměrem vlastníka nemovitosti.

V čem je spatřováno porušení zákona:
-kterému po uplynutí lhůty podle § 14 odst. 5 písm. D) nebo § 14 odst. 7 nebyla poskytnuta informace a jde o stejnou situaci, jako kdyby byl úřad nečinný.
Čeho se žadatelka domáhá.
Tento zákon je obecně závazným předpisem, který upravuje právo na informaci a který provádí ustanovení čl. 17 listiny základních práv a svobod a neumožňuje neposkytnout tyto informace výše uvedené, protože by byly v rozporu se zákonem a je možné se bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle ustanovení soudního řádu správního.
Jelikož Stavební úřad ve F-M postupuje v souladu se zákonem žádám, aby mi požadované informace byly zaslány v zákonné stanovené lhůtě 15 dnů ode dne přijetí žádosti.

S přátelským pozdravem

Musilová

Vážená paní, vážený pane,

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Matějová Alexandra, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2016 08:24:25 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci(výzva) elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.4.2016 08:24:25 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj 27.4.2016 09:48:23

Vaše podání ze dne: 27.4.2016 08:24:25
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyři...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 27.4.2016 09:48:23
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, /,, foi+request-5254-b8719483@infopro...

Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj