Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci(výzva)

Alena Musilová

Povinný subjekt: Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
28. října 117
702 18 Ostrava

Na vědomí:
Magistrát města Frýdku-Místku
Městská policie
T.G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

Žadatelka:
Jméno: Alena
Příjmení: Musilová, nar. 4. 2. 1952
Trvalý pobyt příp. bydliště u fyzické osoby:
Nové Dvory-Hlíny 3440, 738 01 Frýdek-Místek

Vážená paní, vážený pane,

Výzva: Dne 27. 4. 2016
Dne 6. 4. 2016 jsem Vám zaslala níže uvedenou žádost, na kterou KÚ MSK Ostrava doposud neodpověděl. Žádám o prošetření žádosti a poskytnutí informaci, protože se jedná, jako by byl úřad nečinný.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)

Z důvodu neplnění základních povinnosti Městskou policii ve Frýdku-Místku na žádost o poskytnutí informaci a na stížnost žádám, aby MP ředitel Ing. Sněhota, tuto výše uvedenou stížnost zaslal tam, kam je směrována tj. na KÚ MSK Ostrava a začal se chovat tak, jak mu nařizuje zákon o městské policii, která je mu cizí a choval se k občanovi ČR slušně za jeho poctivě placené daně, za které pobírá nemalý plat a přestal se zajímat o mé soukromé záležitosti a porušoval tak ochranu osobnosti, nedotknutelnost osoby, znepříjemňoval mé rodině bydlení a dělal z MP poštovní doručovatele a vymlouval se na různé neoprávněné důvody, které nemají oporu v žádném zákoně, začal řešit stížnosti na nezákonné jednání strážníků, přestal nás šikanovat, narušovat běžný způsob života, přestal využívat strážníky roznášet mé rodině písemnosti za doručovatelé České pošty, s.p., kteří zde dnes a denně roznáší nespočet mnoho písemností i když zde bydlí ve většině jen samí důchodci.

Obsah podané žádosti:

1. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 7T8 01-59, dne 17. 2. 2016 v 10 40 hod. k paní Aleně Musilové na adresu, Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali občanské soužití, bezdůvodně obcházeli dům, rušili zvoněním majitelku a narušovali domovní svobodu.

2. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 6T8 01-56, opakovaně dne 17. 2. 2016 ve 14 30 hod. k paní Aleně Musilové, na adrese Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali tím občanské soužití, že obcházeli dům, rušili zvoněním majitelku a narušovali její právo na klidný a spokojený život.

3. Žádám o kopii dokladu zaplacených nákladů rodinou Karla a Zdeňka Mokryše marného výjezdu strážníků MP ve F-M, na zavolání linky 156 dne 4. 6. 2014 v 9 45 hod. na Alenu Musilovou, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M, kteří vtrhli na její soukromý pozemek, která při běžných pracích na zahradě, byla vystavena násilí, křivého obvinění z krádeže a strážníky nezákonně obviněna a nahlášena za přestupek, byla z vlastního pozemku strážníky Aleše Ondrucha a Marka Chmělarského vyhazována a ponižována, když bezdůvodně oznamovatelé rodina Karla a Zdeňka Mokryše, adresa Nové Dvory-Hlíny 1890, F-M a jeho zeť Dalibor Štefek, úmyslně ji chtěli morálně a zdravotně poškodit. MP ve F-M má zákonnou povinnost, aby ten, kdo zneváží linku 156 (nebo když se jedná o linku 158), povinnost uhradit náklady za jejich marný výjezd, což doufám, že MP ve Frýdku-Místku vykonala, jinak se jedná o nezákonné čerpání finančních prostředků obce a napomáhání tak některým vyvoleným skupinám občanů, aby i nadále linku 156 mohli zneužívat, proti poctivým občanům a to odporuje činnosti obecní policie, která má přispívat k ochraně a bezpečnosti poctivých osob a poctivě nabytého majetku.

4. Žádám o jména strážníků a vyrozumění jejich zákonný důvod, proč odmítli sepsat rušení nočního klidu rodinou Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, dne 4. 7. 2014 ve 22 20 hod., kteří přijeli na mé zavolání linky 156 z důvodu obtěžování nadměrným hlukem majitelem zdroje hluku(nadměrný hluk prokázán KHS MSK v Ostravě) a obtěžuje a poškozuje rodinu Musilovou a Konečnou na zdraví dodnes, který si na fasádu RD svévolně umístil TČ a je v rozporu se stavebním zákonem (černá stavba) od podzimu roku 2011 a zásluhou odmítavého postoje strážníků MP ve F-M poskytnout pomoc, že hluk neřeší, což dle zákona o obecní policii je povinností strážníků řešit obtěžování hlukem ve večerních hodinách a pomoci poctivému občanu, aby nebyl rušen nadměrným hlukem ve dne i v noci a zajistili klid a pořádek, což se nestalo.

Datum podání žádosti: Dne 6. 3. 2016

V čem je spatřováno porušení zákona:
Porušení zákona spatřuji v tom, že na bod 1 a 2 mi bylo odpovězeno svévolně, protože ředitel Ing. Sněhota místo, aby řádně dle zákona povinně poskytl informaci, raději už dokonce kvůli rodině Jiřího Marka, udělal ze strážníků poštovní doručovatele a mám za to, že když mám zřízenou datovou schránku a elektronickou internetovou schránku a trvalé bydliště, tak není zákonný důvod mi doručovat písemnosti (dopisy) osobně strážníky MP ve F-M. Od nastěhování rodiny Jiřího Marka, zde MP ve F-M často roznáší v blízkém okolí a lokalitě mého bydliště, hodně písemnosti občanům, což je v rozporu s ust. § 19 odst. 1 správního řádu.
Co se týká bodu 4. tak MP ve F-M je povinna, pokud zasahuje na zavolání poctivého občana u kterých strážníci MP ve F-M, po občanech (sousedech) nežádali předložit svou totožnost i když je to jejich povinnost dle zákona o MP, kdo zavolá linku 156, musí strážníci požadovat jejich totožnost, ale bylo zřejmé, že se dobře znají, tak neměli zájem požadovat jejich totožnost a tak se dopustili porušování jejich povinnosti a po majitelce pozemku neměli zákonné právo požadovat totožnost a nikdo ani ze strážníků MP totožnost nepožadovali, ale znevážili a překroutili skutečnost, což potvrdil i pan Karel Mokryš v přestupkovém řízení a protože vtrhli strážníci na soukromý pozemek a násilím vyhazovali majitelku z jejího pozemku, tak má majitelka právo vědět, jména strážníků, kteří ji způsobili újmu, aby mohla zabránit dalšímu pokračování násilí strážníků MP ve F-M a jejich nadřízených, kteří poškozenou, ještě bezdůvodně nahlásili a křivě obvinili, že spáchala přestupek, včetně pana Karla Mokryše, který ještě lživě obvinil poškozenou, že nadávala panu Jiřímu Markovi, který zde ani nebyl přítomen a pokoušeli se tak lživými výroky, poškodit majitelku a tak je mou povinnosti nahlásit toto nezákonné jednání, které přetrvává od roku 2009 z důvodu organizované skupiny, která se snaží nás z mého bydliště vyštvat a protože jejich jednání podkopává ČR a poškozují poctivé občany (nejsem jediný případ v okolí mého bydliště) je potřeba urychleně je zastavit a potrestat.

Jelikož jsem pod neustálým tlakem úmyslně lživě vyvolaných incidentů od roku 2009 sousedy a MP ve F-M nezákonně tyto jejich vyvolené rodiny podporují, hlavně rodinu Jiřího Marka včetně jejich kamarádů, jako je např. rodina Karla a Zdeňka Mokryše, Nové Dvory-Híny 1890, F-M, který vlastní palírnu na ul. Mučedníků 592 ve F-M s jeho zetěm panem Daliborem Štefkem, kvůli kterým strážníci MP ve F-M dne 4. 6. 2014 zneužili svých pravomoci, kteří nebyli doposud svými nadřízenými ředitelem MP ve F-M Ing. Sněhotou a primátorem Mgr. Pobuckým za to potrestáni a ani nejevili vůbec žádný zájem, což si budou muset v brzké době zodpovědět, protože podporují tak dlouhodobě nezákonné jednání strážníků, kteří nás ohrožují a dne 4. 6. 2014 vyhazovali majitelku z vlastního pozemku a nechovali se v mezích zákona a poškodili ji, znevážili její jméno před úřady a občany . Taktéž podobné jednání je známo i u některých policistů obvodního oddělení PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, některými referenty stavebního úřadu a některými úředníky v oddělení přestupků, v oddělení sociální ochrany dětí, včetně České pošty, s.p. ve F-M , KHS MSK ve F-M a v Ostravě a dalšími jimi podobnými úředníky státní správy, kteří mě šikanují a dopouštějí se tak na mě psychického násilí, podporují jednání souseda Jiřího Marka, který se před ničím a nikým nezastaví, který obtěžuje okolí nadměrným hlukem z TČ a to zásluhou podpory výše uvedených a aby toho nebylo málo, zaslala rodina Jiřího Marka na mou osobu trestní oznámení, aby nám způsobili trestní stíhání na Státní zastupitelství do F-M, že jsem rodinu Jiřího Marka policistovi od PCŘ MSK ve F-M udala pro výrobu drog a její distribuci, včetně jejich dětí a zásluhou výše uvedených místo, aby takovéto jednání potírali, tak od doby, kdy jsme poukázali na výskyt drog v okolí, tak máme od té doby peklo na zemi a strážníci MP ve F-M zbavení smyslu nás začali obviňovat a znepříjemňovat bydlení mé rodině a dnes a denně nás ohrožují na životě. Mám za to, že MP jednala svévolně, nerespektuje zákony, které pravděpodobně neznají, nevím zda vůbec splňují vzdělání na tuto činnost, protože co jsem uvedla odporuje zákonům č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňujících ustanovení, obecní policie, nerespektují zásady našich práv a svobod, jejich jednání odporuje zákonům o lidským právech a očividně podkopávají ČR a tím narušují její stabilitu.

Čeho se žadatel domáhá:
Tento zákon je obecně závazným předpisem, který upravuje právo na informaci a který provádí ustanovení čl. 17 listiny základních práv a svobod a neumožňuje neposkytnout tyto informace výše uvedené, protože by byly v rozporu se zákonem a je možné se pak bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle ustanovení soudního řádu správního.
Žádám, aby mi byly povinně poskytnuty informace ve všech bodech 1, 2, 3, 4, protože mi nebyly poskytnuty v plném rozsahu, nesplňují, jak obsahové náležitosti, tak obsahují odmítavá rozhodnutí v některých bodech podané žádosti o poskytnutí informaci, které jsou v rozporu s tímto uvedeným zákonem.
Požadované informace, zašlete v zákonné stanovené lhůtě do 15 dnů, ode dne přijetí stížnosti na žádost dle této internetové schránky.

Datum: 6. 4. 2016

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Matějová Alexandra, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2016 07:27:37 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informaci(výzva) elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 27.4.2016 07:27:37 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj 27.4.2016 09:47:32

Vaše podání ze dne: 27.4.2016 07:27:37
v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyři...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 27.4.2016 09:47:32
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, /,, foi+request-5253-1c1022f9@infopro...

Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj

Alena Musilová

Povinný subjekt: Matějová Alexandra

Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor právní a organizační
28. října 117
702 18 Ostrava

Dne 2. 5. 2016

Vážená paní, vážený pane,

Odpověď na výzvu k upřesnění žádosti o informaci.

Dne 1. 5. 2016 jsem obdržela dopis ze dne 29. 4. 2016, Čj. MSK 58864/2016, který je zmatený, nemá nic společného s mou stížnosti o poskytnutí informaci, které mi nebyly od 6. 4. 2016 KÚ MSK Ostrava řádně poskytnuty. Protože se jedná o nezodpovědný přístup k této stížnosti, Vás opětovně naposled vyzývám, aby jste dle zákonných podmínek dodatečně odpověděli na níže uvedenou stížnost, která je srozumitelná a je Vámi doposud ignorována.
Protože Vaše Výzva nemá oporu v zákoně Vás proto žádám, aby mi informace byly poskytnuty, řádně a v plném rozsahu.

Podané písemnosti:
1.Žádost ze dne 6. 3. 2016 internetovou schránkou - Rozhodnutí dopis ze dne 14. 3 20165 Čj. MMFM 32420/2016/26 částečné odmítnutí a částečná odpověď nedostačující a nemá oporu v tomto zákoně.

2. Stížnost ze dne 20. 3. 2016 internetovou schránkou – neodpovězeno-sdělení k jiné vymlouvavé věci, které nemají oporu v tomto zákoně, dopis ze dne 4. 4. 2016 Čj. MMFM 39878/201636.

3.II. Stížnost(výzva) ze dne 6. 4. 2016 datovou schránkou – neodpovězeno

4.Stížnost (výzva) ze dne 27. 4. 2016 internetovou schránkou – neodpovězeno- zaslána neoprávněná (výzva k upřesnění žádosti dopis ze dne 29. 4. 20165 MSK 58864/2016).

Co se týká připomenutí v mé stížnosti, že když není v zákonné stanovené době zaslaná žadateli odpověď, je to stejné, jako by byl úřad nečinný. Doporučuji, aby jste si níže uvedenou vazbu důkladně přečetl a nepletl si pojem z průj….

Z obecné vazby subsidiarity správního řádu na zákon o svobodném přístupu k informacím vyplývá, že ochrana před nečinností při postupu podle zákona o svobodném přístupu k informacím se užije jen tehdy, pokud zákon o svobodném přístupu k informacím sám neupravuje jiné způsoby nápravy nečinnosti. Vzhledem ke skutečnosti, že stížnost dle ust. § 16a odst. 1 písm. b) zákona o svobodném přístupu k informacím sama o sobě představuje prostředek ochrany před nečinností povinného subjektu, je v případě, ve kterém lze proti nečinnosti povinného subjektu podat stížnost, vyloučeno stejnou situaci řešit ochranou před nečinností.

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)

Jméno: Alena
Příjmení: Musilová, nar. 4. 2. 1952
Trvalý pobyt příp. bydliště u fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby:
Nové Dvory-Hlíny 3440, 738 01 Frýdek-Místek

Z důvodu neplnění základních povinnosti při vyřizování stížnosti na žádost o poskytnutí informaci žádám, aby MP ředitel Ing. Sněhota, tuto výše uvedenou stížnost zaslal tam, kam je směrována tj. na KÚ MSK Ostrava a začal se chovat tak, jak mu nařizuje zákon o městské policii, která je mu cizí a choval se k občanovi ČR slušně za jeho poctivě placené daně, za které pobírá nemalý plat a přestal se zajímat o mé soukromé záležitosti a porušoval tak ochranu osobnosti, nedotknutelnost osoby, znepříjemňoval mé rodině bydlení a dělal z MP poštovní doručovatele a vymlouval se na různé neoprávněné důvody, které nemají oporu v žádném zákoně, začal řešit stížnosti na nezákonné jednání strážníků, přestal nás šikanovat, narušovat běžný způsob života, přestal využívat strážníky roznášet mé rodině písemnosti za doručovatelé České pošty, s.p., kteří zde dnes a denně roznáší nespočet mnoho písemností i když zde bydlí ve většině jen samí důchodci.

Obsah podané žádosti:

1. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 7T8 01-59, dne 17. 2. 2016 v 10 40 hod. k paní Aleně Musilové na adresu, Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali občanské soužití tím, že obcházeli dům a rušili zvoněním majitelku a narušovali občanské soužití a domovní svobodu.

2. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 6T8 01-56, opakovaně dne 17. 2. 2016 ve 14 30 hod. k paní Aleně Musilové, na adrese Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali tím občanské soužití, že obcházeli dům, rušili zvoněním majitelku a narušovali její právo na klidný a spokojený život.

3. Žádám o kopii dokladu zaplacených nákladů rodinou Karla a Zdeňka Mokryše marného výjezdu strážníků MP ve F-M, na zavolání linky 156 dne 4. 6. 2014 v 9 45 hod. na Alenu Musilovou, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M, kteří vtrhli na její soukromý pozemek, která při běžných pracích na zahradě, byla vystavena násilí, křivého obvinění z krádeže a strážníky nezákonně obviněna a nahlášena za přestupek, byla z vlastního pozemku strážníky Aleše Ondrucha a Marka Chmělarského vyhazována a ponižována, když oznamovatelé rodina Karla a Zdeňka Mokryše, adresa Nové Dvory-Hlíny 1890, F-M a jeho zeť Dalibor Štefek, úmyslně ji chtěli morálně a zdravotně poškodit. MP ve F-M má zákonnou povinnost, aby ten, kdo zneváží linku 156 (nebo linku 158), povinnost uhradit náklady za jejich marný výjezd, což doufám, že MP ve Frýdku-Místku vykonala, jinak se jedná o nezákonné čerpání finančních prostředků obce a napomáhání tak některým vyvoleným skupinám občanů, aby i nadále linku 156 mohli zneužívat proti poctivým občanům a to odporuje činnosti obecní policie, která má přispívat k ochraně a bezpečnosti poctivých osob a poctivě nabytého majetku.

4. Žádám o jména strážníků a vyrozumění jejich zákonný důvod, proč odmítli sepsat rušení nočního klidu rodinou Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, dne 4. 7. 2014 ve 22 20 hod., kteří přijeli na mé zavolání linky 156 z důvodu obtěžování nadměrným hlukem majitelem zdroje hluku(nadměrný hluk prokázán KHS MSK v Ostravě) a obtěžuje a poškozuje rodinu Musilovou a Konečnou na zdraví, který si na fasádu RD svévolně umístil TČ a je v rozporu se stavebním zákonem (černá stavba) od podzimu roku 2011 a zásluhou odmítavého postoje strážníků MP ve F-M nám odmítli poskytnout pomoc, že hluk neřeší. Dle zákona o obecní policii je povinnost strážníků řešit obtěžování hlukem ve večerních hodinách a pomoci poctivému občanu, aby nebyl rušen nadměrným hlukem ve dne i v noci a zajistili klid a pořádek, což se nestalo.

Datum podání žádosti: Dne 6. 3. 2016

V čem je spatřováno porušení zákona:
Porušení zákona spatřuji v tom, že na bod 1 a 2 mi bylo odpovězeno svévolně, protože ředitel Ing. Sněhota místo, aby řádně dle zákona povinně poskytl informaci, raději už dokonce kvůli rodině Jiřího Marka, udělal ze strážníků poštovní doručovatele a mám za to, že když mám zřízenou datovou schránku a elektronickou internetovou schránku a trvalé bydliště, tak není zákonný důvod mi doručovat písemnosti (dopisy) osobně strážníky MP ve F-M. Od nastěhování rodiny Jiřího Marka, zde MP ve F-M často roznáší v blízkém okolí a lokalitě mého bydliště, hodně písemnosti občanům, což je v rozporu s ust. § 19 odst. 1 správního řádu.
Co se týká bodu 4. tak MP ve F-M je povinna, pokud zasahuje na zavolání poctivého občana u kterých strážníci MP ve F-M, po občanech (sousedech) nežádali předložit svou totožnost i když je to jejich povinnost dle zákona o MP, kdo zavolá linku 156, musí strážníci požadovat jejich totožnost, ale bylo zřejmé, že se dobře znají, tak neměli zájem požadovat jejich totožnost a tak se dopustili porušování jejich povinnosti a po majitelce pozemku neměli zákonné právo požadovat totožnost a nikdo ani ze strážníků MP totožnost nepožadovali, ale znevážili a překroutili skutečnost, což potvrdil i pan Karel Mokryš v přestupkovém řízení a protože vtrhli strážníci na soukromý pozemek a násilím vyhazovali majitelku z jejího pozemku, tak má majitelka právo vědět, jména strážníků, kteří ji způsobili újmu, aby mohla zabránit dalšímu pokračování násilí strážníků MP ve F-M a jejich nadřízených, kteří poškozenou, ještě bezdůvodně nahlásili a křivě obvinili, že spáchala přestupek, včetně pana Karla Mokryše, který ještě lživě obvinil poškozenou, že nadávala panu Jiřímu Markovi, který zde ani nebyl přítomen a pokoušeli se tak lživými výroky, poškodit majitelku a tak je mou povinnosti nahlásit toto nezákonné jednání, které přetrvává od roku 2009 z důvodu organizované skupiny, která se snaží nás z mého bydliště vyštvat a protože jejich jednání podkopává ČR a poškozují poctivé občany (nejsem jediný případ v okolí mého bydliště) je potřeba urychleně je zastavit a potrestat.

Jelikož jsem pod neustálým tlakem úmyslně lživě vyvolaných incidentů od roku 2009 sousedy a MP ve F-M nezákonně tyto jejich vyvolené rodiny podporují, hlavně rodinu Jiřího Marka včetně jejich kamarádů, jako je např. rodina Karla a Zdeňka Mokryše, Nové Dvory-Híny 1890, F-M, který vlastní palírnu na ul. Mučedníků 592 ve F-M s jeho zetěm panem Daliborem Štefkem, kvůli kterým strážníci MP ve F-M dne 4. 6. 2014 zneužili svých pravomoci, kteří nebyli doposud svými nadřízenými ředitelem MP ve F-M Ing. Sněhotou a primátorem Mgr. Pobuckým za to potrestáni a ani nejevili vůbec žádný zájem, což si budou muset v brzké době zodpovědět, protože podporují tak dlouhodobě nezákonné jednání strážníků, kteří nás ohrožují a dne 4. 6. 2014 vyhazovali majitelku z vlastního pozemku a nechovali se v mezích zákona a poškodili ji, znevážili její jméno před úřady a občany . Taktéž podobné jednání je známo i u některých policistů obvodního oddělení PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, některými referenty stavebního úřadu a některými úředníky v oddělení přestupků, v oddělení sociální ochrany dětí, včetně České pošty, s.p. ve F-M , KHS MSK ve F-M a v Ostravě a dalšími jimi podobnými úředníky státní správy, kteří mě šikanují a dopouštějí se tak na mě psychického násilí, podporují jednání souseda Jiřího Marka, který se před ničím a nikým nezastaví, který obtěžuje okolí nadměrným hlukem z TČ a to zásluhou podpory výše uvedených a aby toho nebylo málo, zaslala rodina Jiřího Marka na mou osobu trestní oznámení, aby nám způsobili trestní stíhání na Státní zastupitelství do F-M, že jsem rodinu Jiřího Marka policistovi od PCŘ MSK ve F-M udala pro výrobu drog a její distribuci, včetně jejich dětí a zásluhou výše uvedených místo, aby takovéto jednání potírali, tak od doby, kdy jsme poukázali na výskyt drog v okolí, tak máme od té doby peklo na zemi a strážníci MP ve F-M zbavení smyslu nás začali obviňovat a znepříjemňovat bydlení mé rodině a dnes a denně nás ohrožují na životě. Mám za to, že MP jednala svévolně, nerespektuje zákony, které pravděpodobně neznají, nevím zda vůbec splňují vzdělání na tuto činnost, protože co jsem uvedla odporuje zákonům č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňujících ustanovení, obecní policie, nerespektují zásady našich práv a svobod, jejich jednání odporuje zákonům o lidským právech a očividně podkopávají ČR a tím narušují její stabilitu.

Čeho se žadatel domáhá:
Tento zákon je obecně závazným předpisem, který upravuje právo na informaci a který provádí ustanovení čl. 17 listiny základních práv a svobod a neumožňuje neposkytnout tyto informace výše uvedené, protože by byly v rozporu se zákonem a je možné se pak bránit proti tomu žalobou u soudu a to podle ustanovení soudního řádu správního.

Žádám, aby mi byly povinně poskytnuty informace ve všech bodech 1, 2, 3, 4, protože mi nebyly poskytnuty v plném rozsahu, nesplňují, jak obsahové náležitosti, tak obsahují odmítavá rozhodnutí v některých bodech podané žádosti o poskytnutí informaci, které jsou v rozporu s tímto uvedeným zákonem.

Požadované informace, zašlete v zákonné stanovené lhůtě do 15 dnů, ode dne přijetí stížnosti na žádost dle této internetové schránky.

S pozdravem,

Alena Musilová

Matějová Alexandra, Krajský úřad, Moravskoslezský kraj

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 1.5.2016 19:33:23 v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2016 07:27:37 v obsahu zprávy: obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádos... doručené elektronickou poštou elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 1.5.2016 19:33:23 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

Moravskoslezský kraj 2.5.2016 08:23:36

Vaše podání ze dne: 1.5.2016 19:33:23
v obsahu zprávy: Re: Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 27.4.2016 07:27:...
bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:
Datum zaevidování: 2.5.2016 08:23:36
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, /,, foi+request-5253-1c1022f9@infopro...

Vaše podání bylo přijato a předáno ke zpracování příslušnému odvětvovému odboru.

Vaše podání není opatřeno uznávaným elektronickým podpisem.
Jedná-li se o kvalifikované podání podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní
řád, nebo § 71 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, musí být Vaše podání
do pěti dnů ode dne jeho přijetí potvrzeno písemně nebo ústním podáním
do protokolu, datovou zprávou doručenou do datové schránky krajského úřadu
nebo elektronickým podáním obsahujícím uznávaný elektronický podpis.
Kvalifikovaným podáním ve smyslu uvedených zákonů se rozumí např.
žádost o vydání povolení nebo osvědčení, žádost o vydání závazného stanoviska,
odvolání, odpor, námitky, žádost o obnovu řízení nebo o přezkum rozhodnutí
a další.

V ostatních případech (zápisové lístky, dotazy, sdělení, informace,
upozornění, omluvy, nabídky a další) není potvrzení Vašeho podání
výše uvedenými způsoby nutné.

Elektronická podatelna
Krajský úřad Moravskoslezský kraj