Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace

Alena Musilová

Povinný subjekt: Statutární město Frýdek-Místek

Pro
Krajský úřad Moravskoslezský kraj
Odbor právní a organizační
28. října 117
702 18 Ostrava

Přes
Magistrát města Frýdku-Místku
Městská policie
T.G. Masaryka 633
738 01 Frýdek-Místek

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace
(§ 16a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů)
Jméno: Alena

Příjmení: Musilová, nar. 4. 2. 1952

Trvalý pobyt příp. bydliště u fyzické osoby nebo název a sídlo právnické osoby:
Nové Dvory-Hlíny 3440, 738 01 Frýdek-Místek

Obsah podané žádosti:

1. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 7T8 01-59, dne 17. 2. 2016 v 10 40 hod. k paní Aleně Musilové na adresu, Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali občanské soužití tím, že obcházeli dům a rušili zvoněním majitelku a narušovali občanské soužití a domovní svobodu.

2. Žádám o jména strážníků z MP ve Frýdku-Místku, kteří přijeli vozidlem SPZ 6T8 01-56, opakovaně dne 17. 2. 2016 ve 14 30 hod. k paní Aleně Musilové, na adrese Nové Dvory-Hlíny 3440, Frýdek-Místek a vyrozumění zákonného důvodu, proč zvonili nepřetržitě dlouhodobě na domovní zvonek a narušovali tím občanské soužití, že obcházeli dům, rušili zvoněním majitelku a narušovali její právo na klidný a spokojený život.

3. Žádám o kopii dokladu zaplacených nákladů rodinou Karla a Zdeňka Mokryše marného výjezdu strážníků MP ve F-M, na zavolání linky 156 dne 4. 6. 2014 v 9 45 hod. na Alenu Musilovou, Nové Dvory-Hlíny 3440, F-M, kteří vtrhli na její soukromý pozemek, která při běžných pracích na zahradě, byla vystavena násilí, křivého obvinění z krádeže a strážníky nezákonně obviněna a nahlášena za přestupek, byla z vlastního pozemku strážníky Aleše Ondrucha a Marka Chmělarského vyhazována a ponižována, když oznamovatelé rodina Karla a Zdeňka Mokryše, adresa Nové Dvory-Hlíny 1890, F-M a jeho zeť Dalibor Štefek, úmyslně ji chtěli morálně a zdravotně poškodit. MP ve F-M má zákonnou povinnost, aby ten, kdo zneváží linku 156 (nebo linku 158), povinnost uhradit náklady za jejich marný výjezd, což doufám, že MP ve Frýdku-Místku vykonala, jinak se jedná o nezákonné čerpání finančních prostředků obce a napomáhání tak některým vyvoleným skupinám občanů, aby i nadále linku 156 mohli zneužívat proti poctivým občanům a to odporuje činnosti obecní policie, která má přispívat k ochraně a bezpečnosti poctivých osob a poctivě nabytého majetku.

4. Žádám o jména strážníků a vyrozumění jejich zákonný důvod, proč odmítli sepsat rušení nočního klidu rodinou Jiřího Marka, Nové Dvory-Hlíny 3657, F-M, dne 4. 7. 2014 ve 22 20 hod., kteří přijeli na mé zavolání linky 156 z důvodu obtěžování nadměrným hlukem majitelem zdroje hluku(nadměrný hluk prokázán KHS MSK v Ostravě) a obtěžuje a poškozuje rodinu Musilovou a Konečnou na zdraví, který si na fasádu RD svévolně umístil TČ a je v rozporu se stavebním zákonem (černá stavba) od podzimu roku 2011 a zásluhou odmítavého postoje strážníků MP ve F-M nám odmítli poskytnout pomoc, že hluk neřeší. Dle zákona o obecní policii je povinnost strážníků řešit obtěžování hlukem ve večerních hodinách a pomoci poctivému občanu, aby nebyl rušen nadměrným hlukem ve dne i v noci a zajistili klid a pořádek, což se nestalo.
5. Z důvodu části odpovědi ze dne 14. 3. 2016 MMFM 32420/2016/26, že mi strážníci chtěli doručit písemnost tak

Žádám, aby mi byla poskytnuta kopie písemnosti (dopis), který mi strážníci MP ve F-M , chtěli doručit dne 17. 2. 2016 v 10 40 hod. a 14 30 hod..

Datum podání žádosti: Dne 6. 3. 2016

V čem je spatřováno porušení zákona:

Porušení zákona spatřuji v tom, že na bod 1 a 2 mi bylo odpovězeno svévolně, protože ředitel Ing. Sněhota místo, aby řádně dle zákona povinně poskytl informaci, raději už dokonce kvůli rodině Jiřího Marka, udělal ze strážníků poštovní doručovatele a mám za to, že když mám zřízenou datovou schránku a elektronickou internetovou schránku a trvalé bydliště, tak není zákonný důvod mi doručovat písemnosti (dopisy) osobně strážníky MP ve F-M. Od nastěhování rodiny Jiřího Marka, zde MP ve F-M často roznáší v blízkém okolí a lokalitě mého bydliště, hodně písemnosti občanům, což je v rozporu s ust. § 19 odst. 1 správního řádu.
Co se týká bodu 4. tak MP ve F-M je povinna, pokud zasahuje na zavolání poctivého občana u kterých strážníci MP ve F-M, po občanech (sousedech) nežádali předložit svou totožnost i když je to jejich povinnost dle zákona o MP, kdo zavolá linku 156, musí strážníci požadovat jejich totožnost, ale bylo zřejmé, že se dobře znají, tak neměli zájem požadovat jejich totožnost a tak se dopustili porušování jejich povinnosti a po majitelce pozemku neměli zákonné právo požadovat totožnost a nikdo ani ze strážníků MP totožnost nepožadovali, ale znevážili a překroutili skutečnost, což potvrdil i pan Karel Mokryš v přestupkovém řízení a protože vtrhli strážníci na soukromý pozemek a násilím vyhazovali majitelku z jejího pozemku, tak má majitelka právo vědět, jména strážníků, kteří ji způsobili újmu, aby mohla zabránit dalšímu pokračování násilí strážníků MP ve F-M a jejich nadřízených, kteří poškozenou, ještě bezdůvodně nahlásili a křivě obvinili, že spáchala přestupek, včetně pana Karla Mokryše, který ještě lživě obvinil poškozenou, že nadávala panu Jiřímu Markovi, který zde ani nebyl přítomen a pokoušeli se tak lživými výroky, poškodit majitelku a tak je mou povinnosti nahlásit toto nezákonné jednání, které přetrvává od roku 2009 z důvodu organizované skupiny, která se snaží nás z mého bydliště vyštvat a protože jejich jednání podkopává ČR a poškozují poctivé občany (nejsem jediný případ v okolí mého bydliště) je potřeba urychleně je zastavit a potrestat.
Jelikož jsem pod neustálým tlakem úmyslně lživě vyvolaných incidentů od roku 2009 sousedy a MP ve F-M nezákonně tyto jejich vyvolené rodiny podporují, hlavně rodinu Jiřího Marka včetně jejich kamarádů, jako je např. rodina Karla a Zdeňka Mokryše, Nové Dvory-Híny 1890, F-M, který vlastní palírnu na ul. Mučedníků 592 ve F-M s jeho zetěm panem Daliborem Štefkem, kvůli kterým strážníci MP ve F-M dne 4. 6. 2014 zneužili svých pravomoci, kteří nebyli doposud svými nadřízenými ředitelem MP ve F-M Ing. Sněhotou a primátorem Mgr. Pobuckým za to potrestáni a ani nejevili vůbec žádný zájem, což si budou muset v brzké době zodpovědět, protože podporují tak dlouhodobě nezákonné jednání strážníků, kteří nás ohrožují a dne 4. 6. 2014 vyhazovali majitelku z vlastního pozemku a nechovali se v mezích zákona a poškodili ji, znevážili její jméno před úřady a občany . Taktéž podobné jednání je známo i u některých policistů obvodního oddělení PČR ve F-M, Magistrátem města F-M, některými referenty stavebního úřadu a některými úředníky v oddělení přestupků, v oddělení sociální ochrany dětí, včetně České pošty, s.p. ve F-M , KHS MSK ve F-M a v Ostravě a dalšími jimi podobnými úředníky státní správy, kteří mě šikanují a dopouštějí se tak na mě psychického násilí, podporují jednání souseda Jiřího Marka, který se před ničím a nikým nezastaví, který obtěžuje okolí nadměrným hlukem z TČ a to zásluhou podpory výše uvedených a aby toho nebylo málo, zaslala rodina Jiřího Marka na mou osobu trestní oznámení, aby nám způsobili trestní stíhání na Státní zastupitelství do F-M, že jsem rodinu Jiřího Marka policistovi od PCŘ MSK ve F-M udala pro výrobu drog a její distribuci, včetně jejich dětí a zásluhou výše uvedených místo, aby takovéto jednání potírali, tak od doby, kdy jsme poukázali na výskyt drog v okolí, tak máme od té doby peklo na zemi a strážníci MP ve F-M zbavení smyslu nás začali obviňovat a znepříjemňovat bydlení mé rodině a dnes a denně nás ohrožují na životě. Mám za to, že MP jednala svévolně, nerespektuje zákony, které pravděpodobně neznají nevím zda vůbec splňují vzdělání na tuto činnost, protože co jsem uvedla odporuje zákonům č. 553/1991 Sb., o obecní policii, ve znění pozdějších změn a doplňujících ustanovení, obecní policie, nerespektují zásady našich práv a svobod, jejich jednání odporuje zákonům o lidským právech a očividně podkopávají ČR a tím narušují její stabilitu.

Čeho se žadatel domáhá:
Žádám, aby mi byly povinně poskytnuty informace ve všech bodech 1, 2, 3, 4, nově 5., protože mi nebyly poskytnuty v plném rozsahu, nesplňují jak obsahové náležitosti, tak mají odmítavá rozhodnutí v některých bodech podané žádosti o poskytnutí informaci, které jsou v rozporu s tímto uvedeným zákonem.

Požadované informace, zašlete v zákonné stanovené lhůtě do 15 dnů, ode dne přijetí stížnosti na žádost dle této internetové schránky.

Datum: 20. 3. 2016

S přátelským pozdravem,

Alena Musilová

Statutární město Frýdek-Místek

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 20.3.2016 18:11:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 20.3.2016 18:11:12 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.TXT (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.TXT (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.TXT
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.TXT/
---------------------------------------------------------------------------------

Statutární město Frýdek-Místek 21.3.2016 07:41:17

Vaše podání ze dne: 20.3.2016 18:11:12 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stížnost na postup při vyřizování žádos... podané na adresu el. podatelny - Instituce [Statutární město Frýdek-Místek vyžaduje e-mail]

Bylo přijato a zaevidováno s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MMFMX00RGU5U
Datum zaevidování: 21.3.2016 07:41:00
Váš osobní přístupový kód: MMFMSE03JBXF
Vaše evidenční údaje: Musilová Alena, Nové Dvory-Hlíny 3440/, 73801 Frýdek-Místek

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu:

S pozdravem Davidová Lenka

............................

Tip:
Pokud chcete získat informaci o stavu vyřízení písemnosti, pošlete
mail na adresu s předmětem: "Zadost o stav MMFMX00RGU5UMMFMSE03JBXF", nebo použijte web podatelnu.

Informace pro všechny,

3 přílohy

--z přílohy byly odstraněny osobní údaje--

Od: Jana Valgova
Statutární město Frýdek-Místek

4/4/2016

Toto rozhodnutí je určeno pouze Vaší osobě, za jeho případné zveřejnění na
stránkách [1]www.infoprovsechny.cz  neneseme tedy žádnou odpovědnost.

References

Visible links
1. [1]http://www.infoprovsechny.cz/

References

Visible links
1. http://www.infoprovsechny.cz/