Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
žádám o odpovědi na následující otázky:
1) V jaké fázi se nachází plánovaná rekonstrukce radnice, byl vybrán již zhotovitel, bylo vyhlášeno výběrové řízení a kdy je v plánu zahájení stavby?

2) Údajně bylo zrušeno výběrové řízení na hledání náhradních, dočasných prostor. Je tomu tak? Proč? Kdy bude radnice opět hledat?

3) Hovoří se o tom, že se nepočítá po rekonstrukci radnice s přítomností Úřadu práce. Je to pravda? Pokud ano, jak je vyřešena logistika, kdy mnohdy občan šel s kurátorem z úřadu za úředníky radnice, tedy vše bylo v jedné budově?

4) Máte představu, kolik radnic má stejné řešení, tedy ÚP je zcela mimo shodnou adresu (umístění) a nachází se někde jinde?

5) Jaká je současná odhadnutá cena rekonstrukce radnice? Údajně došlo k navýšení. A jaký je odhad ceny za vybavení a za dočasný pronájem?

6) Informuje radnice občany formou radničního tisku, internetu, letáčků atp. o stavu rekonstrukce a změnách, které mají vliv i potencionálně na zadlužení MČ?

7) Co bezúročná, půlmiliardová půjčka z Magistrátu? Dosáhne na ní radnice i přes výrazné zdražení stavby a celkových nákladů? Byla zde nějaká podmínka, zafixovávající maximální možnou cenu výstavby?

8) Byla provedena studie, i s ohledem na více než roční stav pandemie, kdy by se část pracovních míst zrušila, přišlo by se k větší míře digitalizace? Pokud ano, kdo studii navrhl, zpracoval a jaký je výsledek?

Děkuji

S přátelským pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Stěhování radnice a Úřad práce“ bylo doručeno 23.04.2021 11:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-194004/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Povinný subjekt: ÚMČ Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
děkuji za odpovědi a dovolím si požádat o upřesnění... Jde o P10-214200/2021

ad bod1 a Vaše odpověd: "Zhotovitel dosud nebyl vybrán, nebylo ani vyhlášeno výběrové řízení. Zahájení stavby je v plánu realizovat poté, co bude vydáno rozhodnutí o vydání společného povolení na stavbu: "rekonstrukce objektu Vršovická 68" a bude vybrán zhotovitel." Dovoluji si tedy požádat o následující:
- kdy je plánováno vyhlášení výběrového řízení? Případně kdy se o termínu bude jednat, či co tomu stojí v cestě?

ad bod5 a vaše odpověd: "Zhotovitelem projektu „Zpracování projektové dokumentace pro akci: Rekonstrukce radnice městské části Praha 10“ je, dle smlouvy č. 2019/OMP/1254 ze dne 25. 9. 2019, společnost Casua, spol. s r.o. K předání dokumentace z její strany došlo dne 21. 12. 2020, nikoliv však v úplném stavu. Dle předběžného položkového rozpočtu činily náklady na rekonstrukci radnice 1 231 792 240 Kč včetně DPH. Dne 26. 3. 2021 předala společnost Casua, spol. s r.o. upravený kontrolní rozpočet, kdy částka za rekonstrukci činí po aktualizaci 1 102 864 586 Kč s DPH. V současné době stále probíhá proces předávání dokumentace, konečný rozpočet tedy doposud není znám." Můžete mi sdělit, v čem byl změněn kontrolní rozpočet, týká se to prvků stavby, nebo jak se rozpočet změní po kontrole o více než 10%?

ad bod6 "Ano, informace jsou podávány prostřednictvím sdělovacích prostředků a sociálních sítí, dále je možné se s informacemi seznámit prostřednictví webových stránek zdejšího úřadu, či pravidelného měsíčníku." Můžete mi sdělit konkrétně, kde se psalo o změně cen?

ad bod7 - pokud by došlo k navýšení rozpočtu a MČ nezískala půl miliardy bezúročně od Magistrátu, jaké je řešení? Kdo se jím zabývá?

Děkuji

S pozdravem,

Michal Voska

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Re: Žádost o poskytnutí informace - pan Voska - Poskytnutí informace“ bylo doručeno 10.05.2021 16:55:00 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-215398/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

1 příloha

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz