Stavební povolení ul.Okružní - veřejná vyhláška na úřední desce od 30/3/2017

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

na základě žádosti stavebníka města Kouřim ze dne 26.1.2017 bylo dne 27.3.2017 pod čj. MUKOLIN/OD-20232/17-vol , spis .zn. OD vol 1458/2017 vydáno Veřejnou vyhláškou Stavební povolení na stavbu "Chodník Okružní ulice" na pozemcích
parc. č. 2526/2, p.č. 2526/1, p.č. 534/2, p.č. 53/5 a p.č. 71 v katastrálním území Kouřim.

S ohledem na skutečnost, že výše uvedené pozemkové parcely v celkovém počtu 3561 m2 NEJSOU 100%vlastnictvím města Kouřim (vlastníkem 2362m2 parc. č.2526/2 je Středočeský kraj, vlastníkem 717 m2 parc. č. 534/2 je fyzická osoba - tajemník města Kouřim) - zatímco město Kouřim je vlastníkem pouze 482 m2 (což je jen 13,5% z celkové rozlohy na Stavebním povolení uvedených pozemků)

žádám o

-informaci, z jakých veřejných prostředků bude předmětná stavba financována
-vysvětlení, jak obhájíte vynaložené veřejné prostředky na stavbu(y) na pozemcích, které nejsou ve vlastnictví města Kouřim
- jaká bude finanční participace obou výše jmenovaných na této stavbě, event. jakým jiným způsobem se budou na předmětné stavbě podílet

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

Čj. : KOU – 1022/2017 ze dne 4. 4. 2017

Žádost o informace podle dotazu - Stavební povolení ul. Okružní - veřejná
vyhláška na úřední desce od 30/3/2017

Vážená paní, vážený pane,

k Vašemu dotazu ze dne 4. 4. 2017 uvádíme:

·         Předmětná stavba dle Strategického plán rozvoje města na období
let 2014 - 2020 je ve veřejném zájmu. Město se na ni bude snažit získat
dotaci.

·         Předmětná stavba bude realizována z části na poz. p. č. - 534/2,
který je ve vlastnictví města.

·         Na část pozemku p. č. 2526/2 je uzavřena Smlouva o umožnění
realizovat stavbu mezi Středočeským krajem a městem Kouřim.

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník

 

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

prosím, zodpovězte dotazy tak, jak byly položeny v mém 4.4.2017.
Obsah Vašeho 18/4/2017 takovouto odpovědí není.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

Stavební povolení ul. Okružní - veřejná vyhláška na úřední desce od
30/3/2017

 

Č. j. KOU - 1112/2017 ze dne 20. 4. 2017

 

Paní,  pane,

 

k Vaší reakci ze dne 20. 4. 2017, kterou jste nám zaslal/a jako odpověď k
vyřízenému dotazu ze dne 18. 4. 2017 Vám zasíláme následující stanovisko.

 

K Vašemu dotazu uvádíme:

•             Předmětná stavba dle Strategického plánu rozvoje města na
období let 2014 – 2020 je ve veřejném zájmu. Město se na její realizaci
bude snažit získat dotaci.

•             Stavba bude realizována z části na poz. p. č. 534/2, který
je ve vlastnictví města.

•             Na část pozemku p. č. 2526/2 je uzavřena Smlouva o umožnění
realizovat stavbu mezi Středočeským krajem a městem Kouřim.

 

                V souladu s ustanovením § 15 odst. 1 zákona č. 106/1999
Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále
jen „InfZ“.), ve spojení s ustanovení § 2 odst. 4 téhož zákona z níže
uvedených důvodů Vaši žádost o poskytnutí informací ve zbylé části
odmítáme.

 

O d ů v o d n ě n í

 

                Požadované informace ohledně financování a obhajitelnosti
vynaložených veřejných prostředků na stavbu na pozemcích, které nejsou ve
vlastnictví města Kouřim, a informace týkající se finanční či jiné
participace současných vlastníků pozemků na předmětné stavbě chodníku jsou
tak, jak jste je napsala v předmětné žádosti, považovány za dotaz na
názory a budoucí rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 2 odst. 4 InfZ.

               

K dnešnímu dni

•             neexistuje konečné rozhodnutí o způsobech financování a
původu finančních prostředků použitých k zabezpečení projektu,

•             rovněž doposud nebylo s definitivní platností rozhodnuto o
vypořádání majetkových vztahů k předmětným pozemkům.

 

Je tedy zřejmé, že zatím nelze kvalifikovaně na dotaz odpovědět, jelikož
uvedené informace neexistují.

 

 

S přátelským pozdravem.

 

Ing. Josef Klouda

tajemník