Statistiky přestupků

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Můj dotaz se týká přestupkových řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru správních agend za období let 2012 a 2013.

1. Kolik takových přestupkových řízení bylo vedeno?

2. Jaké bylo rozdělení typů přestupků?

3. Jaký byl výsledek těchto přestupkových řízení, zejména
3.1. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto o uložení sankce.
3.2. V kolika případech bylo pravomocne rozhodnuto, ale od uložení sankce upuštěno, protože správní orgán měl za to, že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.
3.3. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto jinak (např. tak, že se přestupek nestal nebo jednání není přestupkem) a jak.
3.4. V kolika případech nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání.
3.5. V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)
případně další možnosti, pokud je úžad eviduje, a to pokud možno ve vztahu k jednotlivým typům přestupků.

4. Jaká byla průměrná doba trvání přestupkového řízení ve sledovaném období?

Michal A. Valášek

Městská část Praha 1

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 712 685a554e infoprovsechny.cz 69052b2122e13e6f1cc328a96c0eeaf8.zip

    3K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.praha1.cz

Městská část Praha 1

1 příloha

             Č. j.             Vyřizuje / linka                          
                          Datum
             MČP1 000282/2014                                       E.
Doubravová/668                                                            
   02.01.2014                          
             I-01/14    
             
 Věc: potvrzení o zaevidování Žádostí o poskytnutí informace podle zák.
106/1999 Sb., o svobodném
          přístupu k informacím
         

Vážený pane Valášku,

sdělujeme Vám, že dne 2.1.2014 obdrželo k zaevidování oddělení právní,
kontroly a stížností Útvaru tajemníka Úřadu městské části Praha 1 Vaši
Žádost
o poskytnutí informace podle Zák. 106/1999 Sb., ve znění pozdějších
předpisů, týkající se přestupkových řízení za období 2012 a 2013.

V souladu s ust. §17 odst. 3 výše uvedeného zákona v souvislosti s
poskytnutím informace je Vám Úřad městské části Praha 1 oprávněn zaslat
Výzvu k úhradě nákladů vyčíslených podle Sazebníku úhrad za poskytnutí
informace podle Zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Sazebník úhrad je k dispozici na webových stránkách Úřadu městské části
Praha 1.

Sdělení o vyřízení žádosti obdržíte v zákonné lhůtě.

S pozdravem
Emilie Doubravová
referent oddělení stížností

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Útvar tajemníka
Oddělení právní, kontroly a stížností  

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 668
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz

Městská část Praha 1

2 přílohy

Alena Pelikánová
referent - rejstřík přestupků

--------------------------------------------------------------------------

  MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 1
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
Odbor občansko správních agend
Oddělení správního řízení

Vodičkova 18, CZ–115 68 Praha 1
tel.: +420 221 097 384
[email address], [1]www.praha1.cz

References

Visible links
1. file:///tmp/www.praha1.cz