Statistiky přestupků

Michal A. Valášek vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 7

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl úspěšný.

Michal A. Valášek

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Můj dotaz se týká přestupkových řízení dle zákona č. 200/1990 Sb. na úseku veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, které spadají do působnosti odboru správních agend za období let 2012 a 2013.

1. Kolik takových přestupkových řízení bylo vedeno?

2. Jaké bylo rozdělení typů přestupků?

3. Jaký byl výsledek těchto přestupkových řízení, zejména
3.1. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto o uložení sankce.
3.2. V kolika případech bylo pravomocne rozhodnuto, ale od uložení sankce upuštěno, protože správní orgán měl za to, že k nápravě pachatele postačí samotné projednání přestupku.
3.3. V kolika případech bylo pravomocně rozhodnuto jinak (např. tak, že se přestupek nestal nebo jednání není přestupkem) a jak.
3.4. V kolika případech nebylo možno přestupek projednat pro uplynutí roční lhůty od jeho spáchání.
3.5. V kolika případech dosud nebylo rozhodnuto (přestupkové řízení stále běží)
případně další možnosti, pokud je úžad eviduje, a to pokud možno ve vztahu k jednotlivým typům přestupků.

4. Jaká byla průměrná doba trvání přestupkového řízení ve sledovaném období?

Michal A. Valášek

Městská část Praha 7

2 přílohy

  • Attachment

    foi request 710 ab4a2aee infoprovsechny.cz 141dfc39cc32685ac23d16abe265b324.zip

    4K Download

  • Attachment

    smime.p7s

    5K Download

Dobrý den!

Vaše zpráva, kterou jste zaslal(a) na adresu elektronické podatelny byla jejím poštovním systémem přijata a zařazena do fronty ke zpracování.
Kopii Vaší zprávy Vám zasíláme zpět jako přílohu této zprávy.

Děkujeme za důvěru
elektronická podatelna

-----------------------------------------------------------------------
Tato zpráva byla zaslána automatem systému elektronické podatelny. Tento automat nepřijímá poštu, proto je zbytečné snažit se na tuto zprávu odpovídat. Pokud nás chcete kontaktovat, využijte k tomu některý z kontaktů, uvedených na www stránkách epodatelny http://www.epodatelny.cz

VED OSA Chramostová Zuzana JUDr., Městská část Praha 7

Věc: informace dle zák. č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 

 

Vážený pane,

 

           na základě Vaší žádosti o poskytnutí informací o přestupcích
doručené ÚMČ Praha 7 dne 2. 1. 2014

Vám v zákonné lhůtě zasíláme níže uvedený přehled k jednotlivým bodům Vaší
žádosti.

S pozdravem

JUDr. Zuzana Chramostová, vedoucí odboru správních agend ÚMČ Praha 7

 

 

k bodu 1

 

Přehled přestupků ( přestupky jsou označeny rokem, kdy byly zaevidovány, i
když jejich

projednání přešlo do roku následujícího)

 

Rok 2012

Zahrnuje přestupky zaevidované v roce 2012 a rozhodnuté v roce 2012 a 2013

1)      přestupky proti veřejnému pořádku…………………………           92

2)      přestupky proti občanskému soužití………………………..           133

3)      přestupky proti majetku…………………………………….         217

 

 

Rok 2013

Zahrnuje přestupky zaevidované v roce 2013, rozhodnuté v roce 2013 a

přecházející do r. 2014

1)      přestupky proti veřejnému pořádku……………………………     184

2)      přestupky proti občanskému soužití……………………………...  248

3)      přestupky proti majetku…………...…………………………….. 340

 

 

k bodu 2

 

Rozdělení typů přestupků 

pravomocně rozhodnutých  za rok
              2012                                 2013

 

Proti veř. pořádku

§ 47                
                                                   92                                    
94

 

Proti obč. soužití

§ 49 odst. 1 a                      
                              28                                      22

§ 49 odst. 1 b                  
                                    8                                     
-

§ 49 odst. 1 c                                                     97   
                                104

 

Proti majetku

§ 50 odst. 1 a                                                    212  
                                179                  

§ 50 odst. 1 b                                                       
5                                       1

                                     

 

Všechny přestupky zaevidované v roce 2012 jsou k dnešnímu dni pravomocně
ukončeny, počet přestupků

zaevidovaných v roce 2013 a pokračujících v roce 2014 je uveden v tabulce.

 

 

 

 

 

 

k  bodu 3

 

Rok 2012

 

+-----------------------------------------------------------------------------+
|Přestupek |pokuta|napome |odloženo|zastaveno|  |projed.bez|celkem|
| | | | | |postoupeno| | |
| |  |  nutí | | | |uložení | |
| | | | | | | | |
| | | | | | |opatření | |
|----------+------+-----------+--------+---------+----------+----------+------|
|proti |  46 |    8 |   18 |     17 |      3 |     |  92 |
|veřejnému | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|pořádku | | | | | | | |
|----------+------+-----------+--------+---------+----------+----------+------|
|proti |  55 |  |   30 |     36 |      3 |     1 | 133 |
|občanskému| |  8        | | | | | |
| | | | | | | | |
|  soužití | | | | | | | |
|----------+------+-----------+--------+---------+----------+----------+------|
|proti | 109 |  36 |   38 |     32 |      2 |     | 217 |
|majetku | | | | | | | |
| | | | | | | | |
|  | | | | | | | |
|----------+------+-----------+--------+---------+----------+----------+------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----------------------------------------------------------------------------+

 

 

 

 

Rok 2013

 

+-----------------------------------------------------------------------------------+
|Přestupek|pokuta|napome|odloženo|zastaveno|postoupeno| projednáno|pravomocně|neukon|
| | | | | | | | | |
| |  |  nutí| | | | bez | ukončeno |  čeno|
| | | | | | |uložení | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | opatření | | |
|---------+------+------+--------+---------+----------+-----------+----------+------|
|proti | 52 |   11 |   27 |  |     4 |  |     94 |   90 |
| | | | | | | | | |
|veřejnému| | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|pořádku | | | | | | | | |
|---------+------+------+--------+---------+----------+-----------+----------+------|
|proti | 49 |   27 |   39 |     7 |     2 |      2 |    126 |  122 |
| | | | | | | | | |
|obč. | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
|soužití | | | | | | | | |
|---------+------+------+--------+---------+----------+-----------+----------+------|
|proti | 92 |   57 |   25 |     3 |     3 |  |    180 |  160 |
| | | | | | | | | |
|majetku | | | | | | | | |
|---------+------+------+--------+---------+----------+-----------+----------+------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
+-----------------------------------------------------------------------------------+

 

 

K bodu 3.3

 

Přestupky zaevidované v roce       
                            2012                              2013

 

přestupek se nestal nebo jednání

není přestupkem (zastaveno dle § 76/1a)..............     8 ……………….. …… 2

nebylo možno projednat

 po uplynutí roční lhůty

(zastaveno  dle   §  76/ 1f)…………. .. ……………  20 ……………………   0

nebylo možno projednat

po uplynutí roční lhůty 

(odloženo dle § 66/ 3e )…………………………….  38 ………………………0

 

K bodu 4  

 

Dobu trvání přestupkového řízení lze velmi obtížně zprůměrovat. Liší se
významně v případě, kdy je přestupek řešen blokově

(doba vyřízení 3 – 4 týdny) nebo  v příkazním řízení ( cca 4 – 6 týdnů).

Přestupky projednávané ve správním řízení trvají podle okolností 60 dnů až
1 rok, kdy lhůta pro projednání přestupku uplyne.