Statistiky obhajoba

Dotaz byl úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Přerově

zdvořile Vás žádám o sdělení následujících informaci:

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.
2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)
3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena ustanoveným obhájcům-ex offo?
4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016, 2017 a 2018?
5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak odsouzený dluží státu?
6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Přerově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistiky obhajoba"
s evidenčním číslem 0782a91e-23a3-424c-a551-241a7cbc3650 a s běžným číslem
44069/2019 bylo doručeno dne 28.11.2019 21:31:51.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Přerově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Michálková Pavla Ing., Okresní soud v Přerově

Poskytnutí informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k
informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

Vážený pane H.,

 

Okresní soud v Přerově obdržel dne 28. 11. 2019 Vaši žádost o poskytnutí
informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím,
ve znění pozdějších předpisů
(dále jako „InfZ“), v níž žádáte o poskytnutí následujících informací:

 

1. v jakém intervalu jsou ve smyslu § 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb.,
trestní řád ustanovování obhájci-ex offo Vaším soudem, tj. po jaké době od
ustanovení konkrétního obhájce přijde na tohoto obhájce v pořadníku znovu
řada. Tedy jaká je časová prodleva mezi dvěma ustanoveními daného obhájce
v souladu s § 39 odst. 2 trestního řádu.

2. kolik advokátů je u Vašeho soudu přihlášeno na ex offo (souhlasí se
svým ustanovením jako obhájce v trestní věci)

3. jak velká částka byla Vaším soudem za roky 2016, 2017, 2018 vyplacena
ustanoveným obhájcům-ex offo?

4. mezi kolik obhájců byla Vámi uvedená částka vyplacena za roky 2016,
2017 a 2018?

5. zda se Vám následně od odsouzených daří vymoci celou částku (náklady
obhajoby), kterou soud vyplácí obhájcům k jejich žádosti a kterou tak
odsouzený dluží státu?

6. v případě záporné odpovědi na předchozí otázku žádám o sdělení, jak
velké procento Vámi vyplacených peněz ustanoveným obhájcům se Vám podaří
skutečně následně od odsouzených vymoci (průměrně)?

 

V souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. d) InfZ vyhovuji Vaší žádosti a
sděluji Vám, že

 

ad 1) průměrná časová prodleva mezi dvěma ustanoveními obhájce ex-offo dle
§ 39 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, u Okresního soudu
v Přerově činí aktuálně asi 50 dnů.

ad 2) u Okresního soudu v Přerově je aktuálně evidováno 41 advokátů, kteří
souhlasí se svým ustanovením jako obhájci ex offo v trestní věci.

ad 3), 4) v roce 2016 byla Okresním soudem v Přerově vyplacena mezi 46
obhájců ustanovených ex offo v trestních řízeních částka 2 510 651,44 Kč,
v roce 2017 byla Okresním soudem v Přerově vyplacena mezi 47 obhájců
ustanovených ex offo v trestních řízeních částka 2 217 368,09 Kč, a v roce
2018 byla Okresním soudem v Přerově vyplacena mezi 45 obhájců ustanovených
ex offo v trestních řízeních částka 1 739 382,75 Kč.

ad 5), 6) částky vyplacené advokátům ustanoveným ex offo v trestních
řízeních se daří následně vymoci od odsouzených pouze částečně. Aktuálně
je vymoženo cca 24 % pohledávek (nákladů obhajoby), jež byly předepsány
k úhradě odsouzeným v roce 2016, cca 17 % nákladů obhajoby, jež byly
předepsány k úhradě odsouzeným v roce 2017, a cca  20,5  % nákladů
obhajoby, jež byly předepsány k úhradě odsouzeným v roce 2018.

 

S pozdravem

Ing. Pavla Michálková

dozorčí úřednice Okresního soudu v Přerově

pověřená poskytováním informací dle zák. č. 106/1999 Sb.

Okresní soud v Přerově

Smetanova 2

tel. 581279241

[1][emailová adresa]

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]