Statistika z kontrol

Dotaz byl úspěšný.

Vratislav Blažek

Povinný subjekt: Dopravní podnik hlavního města Prahy

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
obracím se na vás s následujícím dotazem:

Kolik zápisů o provedené přepravní kontrole provedených revizorem 8596/3092(číslo odznaku/osobní číslo) skončilo zaplacením snížené přirážky 50 Kč? Zajímají mě přepravní kontroly od 1.1.2020 do 16.12.2021. Pokud u vás daný revizor pracuje kratší dobu než od 1.1.2020 tak by mě to zajímalo od chvíle, kdy u vás pracuje.

S přátelským pozdravem,

Vratislav Blažek

Staňková Kristina 900240, Dopravní podnik hlavního města Prahy

1 příloha

  • Attachment

    2021 69 900200 poskytnuti informaci po et proveden ch z pis p epravn ho kontrolora.pdf

    1.1M Download View as HTML

Kristina Staňková
referent
Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00 Praha 9
900240 - odd. Právní podpora

*Upozornění*
Tento e-mail je určen výhradně adresátovi (adresátům) a může obsahovat důvěrné informace. Neoprávněná distribuce, úprava nebo zveřejnění jeho obsahu je nezákonná. Pokud jste tento e-mail obdrželi omylem, neprodleně o tom, prosím, informujte odesílatele zpátečním e-mailem. Poté, prosím, odstraňte tento e-mail včetně všech jeho příloh ze svého systému a nekopírujte ani nezveřejňujte jeho obsah žádné osobě.
Tento e-mail není nabídkou na uzavření smlouvy, včetně dodatků, nebo přijetím nabídky, není-li v něm dále uvedeno jinak. Je-li tento mail součástí obchodního jednání, jakékoliv smlouvy uzavírané DP a.s., musí být sjednány v písemné listinné podobě, dosažením úplné shody o obsahu smlouvy a všech jejích náležitostech. Uzavření smlouvy, včetně dodatků, v jiné než písemné listinné podobě není platné. Jakékoliv písemné potvrzení určitého ústního jednání nenahrazuje sjednání smlouvy v písemné listinné podobě. DP a.s. si vyhrazuje právo kdykoli ukončit jednání o uzavření smlouvy, a to z jakéhokoli důvodu nebo bez uvedení důvodu. Ukončení vyjednávání o smlouvě nemůže být považováno za protiprávní jednání umožňující vznik jakýchkoli závazků nebo nároků vůči DP a.s.