Statistika rozhodování po podání obžaloby

Dotaz byl částečně úspěšný.

Povinný subjekt: Okresní soud v Sokolově

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání, k vydání trestního příkazu či k jinému rozhodnutí?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Okresní soud v Sokolově

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
39c4055a-cf29-4539-8197-62f3a9f6d821 a s běžným číslem 5104/2020 bylo
doručeno dne 04.02.2020 16:49:36.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Okresní soud v Sokolově

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Podatelna OSoud SOK, Okresní soud v Sokolově

2 přílohy

Od: OKRESNÍ SOUD V SOKOLOVĚ

Spisová značka: 0 Si 56/2020

Příloha: 0Si 56-2020 sdělení.pdf

Komu: [FOI #8139 e-mail] ??

 

Současně Vás vyzývám k potvrzení doručení této zprávy, nejpozději do
následujícího pracovního dne od odeslání zprávy, tj. do 19.2.2020.

Viz ustanovení § 19 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád

Nepotvrdí-li adresát převzetí písemnosti nejpozději následující pracovní
den po odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná (odstavec
9), doručí správní orgán písemnost, jako by adresát o doručení na
elektronickou adresu nepožádal.