Povinný subjekt: Obvodní soud pro Prahu 5

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

pro účely své diplomové práce Vás žádám o sdělení následujících informaci:

Jak často docházelo procentuálně u Vašeho soudu k níže uvedeným rozhodnutím o obžalobě před nařízením hlavního líčení v posledních 3 letech (tj. 2017, 2018 a 2019)? Tj, jak často došlo po podání obžaloby k nařízení hlavního líčení, k postoupení věci jinému orgánu, k zastavení trestního stíhání, k přerušení trestního stíhání, k vrácení věci státnímu zástupci k došetření, k podmíněnému zastavení trestního stíhání a k jinému rozhodnutí (k jakému a jak často)?

Předem děkuji za odpověď.

S přátelským pozdravem,

Filip Havrda

Obvodní soud pro Prahu 5

1 příloha

Vaše podání ve věci "Žádost o informace podle dotaz - Statistika
rozhodování po podání obžaloby" s evidenčním číslem
2909d76e-67a6-493f-b78d-c55e0e99db8b a s běžným číslem 8543/2020 bylo
doručeno dne 03.02.2020 15:12:16.

Bylo podáno elektronicky e-mailem.

Počet zaslaných dokumentů (příloh) v obálce podání: 0

Následně bude provedena kontrola datové zprávy ve smyslu vyhlášky č.
259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby.

Obvodní soud pro Prahu 5

--------------------------------------------------------------------------

Tato datová zpráva byla automaticky vygenerována elektronickou podatelnou
organizace. Prosím neodpovídejte na tuto zprávu formou Odpovědět ve Vašem
poštovním klientovi. V případě problémů nebo dotazů se obracejte vždy na
organizaci, která tuto zprávu vygenerovala.

Gebrtová Dita Ing., Obvodní soud pro Prahu 5

2 přílohy

Odesílatel: Obvodní soud pro Prahu 5, Hybernská 1006/18, Praha 1

 

Adresát:

Filip H.

 

Poučení: Soud Vás vyzývá k potvrzení doručení této e-mailové zprávy
nejpozději následující pracovní den od jejího odeslání soudem. Nebude-li
převzetí písemnosti potvrzeno nejpozději následující pracovní den po
odeslání zprávy, která se nevrátila jako nedoručitelná, doručí Vám soud
písemnost, jako byste o doručení na elektronickou adresu nepožádal (§ 19
odst. 9 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád).

 

Ing. Dita Gebrtová

zástupkyně ředitelky správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 5

Hybernská 1006/18, Praha 1

Tel. 224 424 111

e-mail: [1][emailová adresa]

 

 

 

S pozdravem

 

Ing. Dita Gebrtová

personalistka a zástupkyně ředitelky správy soudu

Obvodní soud pro Prahu 5

Hybernská 1006/18, Praha 1

Tel: 224424566

 

References

Visible links
1. mailto:[emailová adresa]