Kateřina Vojtíšková

Povinný subjekt: Město Klecany

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v přílohách ke stanovisku vydanému Ministerstvem životního prostředí (MŽP) v procesu EIA k Letišti Vodochody se opakovaně uvádí následující formulace:

"Stavební úřad Klecany sdělil, že záměr je v souladu s územními plány obcí Vodochody a Máslovice." (http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA...

Mé dotazy jsou následující:
1. kdo o toto sdělení zažádal a komu bylo sděleno,
2. jakým způsobem bylo sdělení provedeno,
3. kým bylo vydáno, kdo je pod ním podepsaný.

4. žádám o zaslání předmětného dokumentu, kde se tento fakt uvádí.

Děkuji. S přátelským pozdravem,

Kateřina Vojtíšková

Bohdana Bartáková, Město Klecany

2 přílohy

Dobrý den paní Vojtíšková ,

 

 

k Vašemu dotazu ze dne 4.11.2013  Vám sdělujeme následující :

 

 

 

1.  kdo o toto sdělení zažádal a komu bylo sděleno?

 

SÚ :  O sdělení žádalo : Letiště Vodochody  , zastoupené generálním
ředitelem Ing. M. Kačurem

Sdělení bylo doručeno žadateli.

 

2.  jakým způsobem bylo sdělení provedeno?  

SÚ: Písemně, doručeno žadateli elektronicky

 

3.  kým bylo vydáno, kdo je pod ním podepsaný.

SÚ: Vydáno Městským úřadem Klecany , stavebním úřadem . Podepsáno V.
Sýkorovou, vedoucí stavebního úřadu.

 

4.  žádám o zaslání předmětného dokumentu, kde se tento fakt uvádí.

SÚ: Příloha: Sdělení č.j. 291/St/2010

 

 

[1]cid:image001.jpg@01CD0055.F082B350

 

References

Visible links

Kateřina Vojtíšková

Povinný subjekt: Bohdana Bartáková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bartáková,

předně - velmi Vám děkuji za zaslané informace a rychlou odpověď. Požádala bych ještě o doplnění, a to zaslání znění dotazu žadatele.

S pozdravem,

Kateřina Vojtíšková

Bohdana Bartáková, Město Klecany

Dobrý den, stručně k Vašemu dotazu:

Žádost ve věci : Žádost o vydání Vyjádření k záměru " Letiště Vodochody".
.............pro potřeby podání dopracované dokumentace o vlivu na životní prostředí ... z hlediska územně plánovací dokumentace.( dále je citován zákon č. 100/2001 Sb., příloha 3, ..část H a příloha 4, část H ...) atd...

B. Bartáková

ukázat citované pasáže

Kateřina Vojtíšková

Povinný subjekt: Bohdana Bartáková

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní Bartáková,

děkuji za odpověď. Bohužel z ní vůbec není zřejmé, jak konkrétně byl dotaz ze strany Letiště Vodochody formulován. Vyňala jste tu část, kde je vysvětlován důvod žádosti ("pro potřeby", "z hlediska"), ale chybí "co" - znění žádosti.

Omlouvám se, že jsem se jednoznačně nezeptala hned v prvním dotazu. Očekávala jsem, že se to dozvím z dokumentu Vašeho úřadu (tam uvedeno pouze "žádost LV, a.s. o vydání stanoviska ke stavbě - Letiště Vodochody").

Mé doplnění žádosti dle inf. z. tedy zní:

1. Zaslat znění žádosti Letiště Vodochody, a.s. směřované na stavební úřad města Klecany.

2. Sdělit (např. ve formě výčtu - název dokumentu, autor, datum), jaké podkladové materiály doprovázely žádost od Letiště Vodochody, a.s. a na jejichž podkladě Stavební úřad města Klecany vydal stanovisko ke stavbě - Letiště Vodochody.

S pozdravem,

Kateřina Vojtíšková

Bohdana Bartáková, Město Klecany

Dobrý den Paní Vojtíšková, zasílám Vám celé znění žádosti:
1.Úplné znění :
.........."VĚC: Žádost o vydání Vyjádření k Záměru „Letiště Vodochody"
Společnost Letiště Vodochody a.s. je ve fázi dopracování dokumentace o vlivu záměru „Letiště Vodochody" na životní prostředí ve smyslu Závěru zjišťovacího řízení ze dne 30.3.2009. Pro potřeby podání dopracované dokumentace o vlivu na životní prostředí je vyžadováno aktualizované „Vyjádření" příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace.
Žádáme Vás proto o Vyjádření Vašeho Stavebního úřadu k souladu Záměru „Letiště Vodochody" s územně plánovací dokumentací obcí Máslovice a Vodochody, jež leží ve správním obvodu Vašeho Stavebního úřadu, jako nezbytně povinný podklad pro předložení oznámení dle zákona č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), který stanoví v příloze č. 3, údajů o záměru, části H povinnost oznamovatele doložit „Vyjádření" příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace a v příloze č. 4, části H povinnost oznamovatele doložit „Vyjádření" příslušného stavebního úřadu k záměru z hlediska územně plánovací dokumentace (ke skutečnostem jiným a novým vzhledem k oznámení).
Území ovlivněné plánovaným Záměrem je znázorněno na přiložené situaci výstavby a konkrétně jde o území obcí Máslovice a Vodochody, pro které je vydána územně plánovací dokumentace.
Pro informaci připojujeme stručný popis akce „Letiště Vodochody":
Účelem realizace akce je rozšíření infrastruktury stávajícího letiště Vodochody tak, aby odpovídala současným požadavkům pro civilní mezinárodní leteckou dopravu a bylo možné letiště Vodochody využívat jako letiště s mezinárodním provozem, s vnější hranicí, tzn. možnost odbavení cestujících a letadel dle zásad a požadavků Schengenských dohod.
Rozšíření infrastruktury bude zahrnovat dostavbu systému pojezdových drah, odbavovacích stání, odbavovacího terminálu a nezbytné infrastruktury, zajišťující řádný chod letiště (hangár, hasičská stanice, garáže pro zimní údržbovou techniku, depo autocisteren, rekonstrukce skladů leteckých pohonných hmot, věž řízení letového provozu, čistírna odpadních vod, parkoviště, obslužné komunikace). Letiště bude uzpůsobeno pro standardní provoz letadel kategorie C dle ICAO (rozpětí křídel letadla max. do 36m) za všech povětrnostních podmínek".......

2.Podklady:
Projektová dokumentace: Situace výstavby Letiště Vodochody, Zpracovatel NIKODEM A PARTNER
ÚPD Obce Máslovice, vydalo zastupitelstvo obce - citováno ve vyjádření SÚ včetně data( dokument povinně veřejně přístupný na E- desce obce Máslovice)
ÚPD Obce Vodochody, vydalo zastupitelstvo obce- citováno ve vyjádření SÚ včetně data (dokument povinně veřejně přístupný na E- desce obce Vodochody)

Ing. Bohdana Bartáková

ukázat citované pasáže