Stanovení diagnozy poruchy autistického spektra

David Havelka vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví

Automatic anti-spam measures are in place for this older request. Please let us know if a further response is expected or if you are having trouble responding.

Dotaz byl částečně úspěšný.

David Havelka

Povinný subjekt: Ministerstvo zdravotnictví

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
chtěl bych se zeptat v kompetenci kterých odborníků je udělení diagnozy poruchy autistického spektra? Mohou ji udělit samostatně jak klinický psycholog, tak psychiatr, či toto spadá pouze do kompetence psychiatra?
Ve Vámi vydaných dokumentech (viz níže) jsem našel, že mohou diagnozu udělit nezávisle obě odbornosti, proto se chci tuto informaci ověřit.

https://www.vlada.cz/assets/ppov/vvzpo/d...
https://www.mzcr.cz/komunikacni-soubor-p...

S přátelským pozdravem,
Havelka

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 3.4.2021 09:16:17 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Stanovení diagnozy poruchy autistického spektra elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 3.4.2021 09:16:17 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
6.4.2021 12:21:39

Vaše zpráva ze dne: 3.4.2021 09:16:17
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Stanovení diagnozy poruchy autistického spektra
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FD73L
Datum zaevidování: 6.4.2021 11:17:24

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

V případě, že se jedná o obchodní nabídku, nemusí být ze strany ministerstva písemně reagováno.

S pozdravem


elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
6.4.2021 12:21:39

Your message - dated 3.4.2021 09:16:17
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Stanovení diagnozy poruchy autistického spektra
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX01FD73L
Date of registration: 6.4.2021 11:17:24

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

In a case of a commereial offer the Ministry is not obliged to answer.

Best regards

electronic registry [mail room] of the Ministry

Ministerstvo zdravotnictví

1 příloha

Odesílatel:
Ministerstvo zdravotnictví ČR
Palackého nám. 375/4
128 01 Praha 2
Kancelář ministra
-------------------------------------------------
Věc: 106_odpověď

Identifikátor dokumentu: MZDRX01FMWEY
značka: MZDR 14560/2021-4/MIN/KAN
-------------------------------------------------
v Praze dne 23.04.2021
Lenka Dohnalová, DiS.
-------------------------------------------------
Odeslané soubory: 406_003.pdf