Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.

Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému č.2

Čekáme, až si Jan Charvát přečte tuto korespondenci a aktualizuje status dotazu.

Povinný subjekt: Městská část Praha 10

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

dovoluji si zaslat doplňující dotazy ke způsobu organizace a vyhlášení soutěže na realizace uměleckého díla pocta J.Haukové a J.Chalupeckému.

1) V odpovědi na mé předchozí dotazy (č.1 ze dne 16.2.) výslovně uvádíte, že
"Soutěž byla vyhlášena na...webových stránkách České komory architektů a na stránkách administrátora soutěže o návrh, společnosti MOBA office s.r.o"
Prosím o sdělení těchto webových adres- společnosti MOBA office s.r.o., a ČKA kde mělo být uvedeno i hodnocení soutěže.

2) Otázka č. 4 nebyla ve Vaši odpovědi ze 16.2.2021 odpovězena ani zamítnuta - žádal jsem o podmínky programu poskytnutí financování vyplývající z Programu "2 % na umění" - pořízení uměleckých děl do veřejného prostoru hlavního města Prahy. Prosím tedy o doplnění podmínek a dokumentace této dotace/poskytnutí fin.prostředků ve vztahu poskytoval-příjemce.

3) Neexistuje-li informace o financování údržby díla (viz. vaše odmítnutí části žádosti na dotazy č.5 a č.6 z 18.2.2021), jak mohl být návrh hodnocen v rámci povinného kritéria zadání soutěže budoucích nákladů na provoz, údržbu a trvanlivost? (Jedná se o hodnotící kritérium e) - konstrukční a technologické řešení s přihlédnutím k investičním a provozním nákladům).

4) Došlo v souladu se soutěžními podmínkami k informování účastníků všemi kanály, jakými byla soutěž vyhlášena? Prosím o prokázání uveřejnění ve všech kanálech, kde dle Vašeho předchozího přípisu z 18.2.2021 bylo zveřejněno vyhlášení soutěže.

5) Kdy konkrétně (datum/ čas) došlo k odeslání výsledků a jakým způsobem (datová schránka/doporučený dopis)? Prosím o data dle jednotlivých soutěžících. Není totiž možné, aby výsledky byly odeslány bezprostředně po hodnocení komise dne 10.12.2020, jak jste dříve uvedli, když rozhodnutí RMČ bylo učiněno až 15.12.2020. Nebo byly výsledky odeslány před vlastním rozhodnutím RMČ?

6) Byly výsledky uveřejněny administrátorem ve všech kanálech, kde mělo dojít ke zveřejnění vyhlášení soutěže v souladu s propozicemi, tj. do 10 dnů od vyhlášení výsledků soutěže zadavatelem, tedy ve lhůtě 10 dní od 15.12.2020?

7) Prosím o uvedení, kdy byly výsledky zveřejněny v jednotlivých kanálech.
Běžela-li lhůta k odvolání od 30.12.2020, jak uvádíte v předchozím přípisu, je zjevné, že výsledky byly zveřejněny později než udávají soutěžní podmínky. Jaký pro to byl zákonný důvod?

8) Došlo - li dne 2.2. 2021 ke zrušení převážné části výsledků soutěže, jak je možné, že neběží po novém vyhlášení výsledků soutěže žádná odvolací lhůta?

9) Jak je možné, že změny (zrušení/znovuvyhlášení) nejsou komunikovány na kanálech, kde došlo ke zveřejnění vyhlášení soutěže? Je to v souladu se zákonem? Je to v souladu se soutěžním řádem? Je to v souladu se soutěžními podmínkami?

10) Proč není v registru smluv uvedena jako smluvní strana opravdu druhá smluvní strana? Jako zadavatel i druhá smluvní strana je zde uvedena jen Městská část Praha 10. Protistrana se nikde neobjevuje. Je smlouva platná a účinná, není -li v registru smluv řádně uvedena druhá smluvní strana?

11) Kdo je administrátorem soutěže, soutěžní protokol a smlouva o dílo se v této věci zcela liší? Komu ze dvou firem rozdílných společností byla/bude/měla být odměna vyplacena?

12) Mohlo dle smlouvy dojít k postoupení plnění na jiný subjekt? Může MČ Praha 10 zaplatit plnění společnosti, která zjevně není jejím smluvním partnerem?

13) Proč došlo ke zrušení výběru a dalších částí rozhodnutí RMČ ze dne 15.12.2020? Jak je zrušení a znovuvyhlášení výsledků reflektováno na portálu tender arena?

Děkuji,

S přátelským pozdravem,

Jan Charvát

E-PODATELNA, Městská část Praha 10

1 příloha

TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA ELEKTRONICKÉ PODATELNY
***************************************************************************
Dobrý den,

Vaše podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Soutěž na dílo pocta Jiřině Haukové a Jindřichu Chalupeckému č.2“ bylo doručeno 19.02.2021 12:25:01 na elektronickou adresu podatelny a zaregistrováno pod číslem P10-081966/2021.

Podání bylo po kontrole všech náležitostí elektronickou podatelnou přijato k dalšímu zpracování. O způsobu či výsledku vyřízení podání Vás bude informovat přímo určený referent, do jehož kompetence Vaše podání přísluší.

Děkujeme Vám za důvěru.
e-podatelna

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

ÚMČ Praha 10, Městská část Praha 10

2 přílohy

Úřad městské části Praha 10
Vršovická 68, 101 38 Praha 10
e-mail: Instituce [úřad vyžaduje e-mail]
web: www.praha10.cz

Nevíme, zda nejnovější odpovědi na tento dotaz obsahují kompletní a požadované informace – pokud jste Jan Charvát prosíme přihlašte se a upravte stav dotazu.