Snížení neadekvátní výše pokut za EET, kontrolní hlášení a další prohřešky podnikatelů

Dotaz byl částečně úspěšný.

Radim Hasalík

Povinný subjekt: Generální finanční ředitelství

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

v současné době se podnikatelé a živnostníci potýkají s nepříjemnou situací v podobě neadekvátních pokut za porušování EET. Z médií například evidujeme případ, kdy byl podnikatel pokutován částkou 15 000 Kč za nevystavenou účtenku nákupu v hodnotě 15 Kč. Zdroj: https://www.podnikatel.cz/clanky/prumern...

V této souvislosti mám následující dotazy, které budu sdílet s podnikatelskou skupinou na Facebooku. Ve skupině je dohromady více než 30 000 členů.

1. Jaké konkrétní kroky učiní / může učinit Generální finanční ředitelství, aby došlo k úpravám pokut tak, aby odpovídaly výši prohřešku, zohledňovaly například dlouhodobě pozitivní chování podnikatele, jeho podnikatelskou historii (např. včasné podávání daňových přiznání, zaplacené závazky vůči státu atd.)? Jinými slovy, aby pokuty nepůsobily pro drobné podnikatele likvidačně. Jistě uznáte, že pokuta 15 000 Kč za nevystavenou účtenku 15 Kč ukazuje na zneužití pokuty.

2. Pokud Generální finanční ředitelství neovlivňuje výši pokut, jaká instituce výši pokut řeší?

3. Z našich facebookových skupin máte rovněž případy, kdy podnikatel dostal například za podané daňové přiznání pokutu 2 000 Kč. Pokutu dostal proto, že měl datovou schránku a přiznání podal v dobré víře osobně na úřadě / poštou, nikoliv datovou schránkou. Proč úřad nejprve podnikatele neupozorňuje / nepůsobí edukativně a proč reaguje takto represivně?

4. Pokud bychom chtěli chování v bodu 3 změnit a docílit toho, aby úřad postupoval tolerantněji, zohledňoval chování daňového subjektu (platební morálka vůči státu, postavení podnikatele => např. velikost firmy, splnění daňových povinností atd.), kdo může o změně postupu úřadu rozhodnout? Na koho se máme kvůli této změně obrátit?

5. V současné době působí aktivity jednotlivých finančních úřadů a obecně státní správy (včetně Generálního finančního ředitelství) dojmem příliš represivních kroků vůči podnikatelům. Přispívají tomu i výroky zástupců státu typu "naši zaklekli", nerespektování rozhodnutí soudů, vymáhání daní za Airbnb zpětně (ačkoliv metodický pokyn existoval až v roce 2016 a politická vůle řešit Airbnb se objevila až v roce 2018). Jakkoliv je téma výběru daní nesympatická činnost, jaké kroky by bylo možné ze strany úřadu učinit pro změnu vnímání finančních úřadů? Jaké konkrétní kroky můžete udělat pro to, aby se vnímání Vašeho úřadu a podřízených úřadů změnilo? Jaké kroky můžete udělat pro to, aby Váš úřad začal být vnímaný podnikateli pozitivně, tedy jako služba občanům této země? Co můžeme pro to udělat my, abychom společně s Vámi toto vnímání změnili?

S přátelským pozdravem,

Radim Hasalík

Podatelna (GFŘ), Generální finanční ředitelství

Potvrzení o doručení

Vaše zpráva byla dne 18/10/2018 doručena do e-mailové schránky Generálního finančního ředitelství (Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]), zaevidována pod čj. 81846/18 a předána Odboru komunikace.

Vaše datová zpráva může být účinným podáním pouze při splnění zákonných podmínek, více informací naleznete zde: http://www.financnisprava.cz/cs/informac....

Datová zpráva obsahující ÚKON V DAŇOVÝCH VĚCECH zaslaná na e-mailovou adresu, nemůže být účinným podáním (§ 70 a násl. zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů).

Podání V DAŇOVÝCH VĚCECH je možné datovou zprávou učinit:
1. prostřednictvím aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ (dále jen „aplikace EPO“), která dostupná na elektronické adrese podatelny orgánů Finanční správy České republiky www.daneelektronicky.cz.
Kontrolní mechanismy aplikace EPO zabrání odeslání podání s chybnou strukturou a v chybném formátu. Prostřednictvím aplikace EPO je možné učinit podání podepsané způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nebo podání s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky, přičemž aplikace EPO umožňuje učinit rovněž úkon ve smyslu § 71 odst. 3 daňového řádu, tedy za použití datové zprávy, která není podepsána způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu, nicméně toto podání je následně nutné do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrdit způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. V případě kontrolního hlášení a souhrnného hlášení je pro potvrzení stanovena specifická lhůta, tzn., že dané podání je třeba potvrdit za podmínek uvedených v daňovém řádu ve lhůtě pro podání příslušného hlášení.
2. prostřednictvím datové schránky.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje PODÁNÍ DLE SPRÁVNÍHO ŘÁDU, je třeba toto podání nejpozději do 5 dnů potvrdit způsobem dle zákona (§ 37 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů), a to i v případě, že Vaše datová zpráva byla opatřena uznávaným elektronickým podpisem. To platí i v případě, že Vaše datová zpráva obsahuje podání dle zákona č. 234/2014, o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.

Pokud Vaše datová zpráva obsahuje obecný dotaz, bude zodpovězen.

Generální finanční ředitelství
Odbor provozního zabezpečení-podatelna
Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1
Tel.: +420 296 852 222
e-mail: Instituce [GFŘ vyžaduje e-mail]
www.financnisprava.cz

ukázat citované pasáže

Radim Hasalík zanechal/a poznámku ()

Odpovědi je možné přečíst ve skupině: http://bit.ly/2SCVZlE - zde je také ke stažení PDF s odpovědí úřadu.