Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171

David Havlík vznesl tento dotaz dotaz na Ministerstvo zdravotnictví jako součástsérie poslané 14 institucím

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Ministerstvo zdravotnictví neměli požadované informace.

[Authority name]

Vážená paní, vážený pane,

žádám seznam všech smluv ( platných i neplatných ) uzavřených s dodavatelem IČO 62604171 včetně uvedení čísla, předmětu, hodnoty a doby plnění smlouvy

S přátelským pozdravem,

David Havlík

Podatelna ministerstva zdravotnictvi, Ministerstvo zdravotnictví

2 přílohy

Potvrzení příjmu Vašeho podání ze dne - 13.11.2014 18:42:22 v obsahu zprávy: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171 elektronickou poštou
/Reply to your proposal dated - 13.11.2014 18:42:22 delivered by email./
---------------------------------------------------------------------------------
Ke zprávě je připojena příloha POTVRZEN.PDF (obsahující text s potvrzením příjmu Vašeho podání)
/An attachment POTVRZEN.PDF (including text with replys to your proposal) has been attached to the message/
----------------------------------------------------------------------------
Další text této zprávy je shodný s obsahem souboru
POTVRZEN.PDF
/The following text of this message is identical to the content of the file POTVRZEN.PDF/
---------------------------------------------------------------------------------

!! TOTO JE AUTOMATICKY GENEROVANÁ ZPRÁVA, NEODPOVÍDEJTE !!

Ministerstvo zdravotnictví České republiky
14.11.2014 07:04:53

Vaše zpráva ze dne: 13.11.2014 18:42:22
v souboru: Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
byla přijata a zaevidována s těmito základními údaji:

Identifikátor dokumentu: MZDRX00NX062
Datum zaevidování: 14.11.2014 06:52:00

Vaše podání bylo přijato bez elektronického podpisu.

Vaše podání bylo předáno věcně příslušnému útvaru ke zpracování.
Pro informace týkající se tohoto podání uvádějte výše uvedený identifikátor dokumentu.

Upozornění:
Pokud elektronické podání neobsahuje základní identifikační údaje odesílatele,
tj. jméno, příjmení a bydliště (v případě právnické osoby - název a sídlo),
podání bude věcně příslušným útvarem ministerstva zpracováno,
ale odesílateli datové zprávy nemusí být odpovězeno.

S pozdravem

Hájková Marcela
elektronická podatelna ministerstva

!! THIS IS AN AUTOMATICALLY GENERATED MESSAGE, DO NOT RESPOND TO IT !!

The Ministry of Health of the Czech Republic
14.11.2014 07:04:53

Your message - dated 13.11.2014 18:42:22
in the file with the message contents [subject]:
Žádost o informace podle dotaz - Smlouvy s dodavatelem IČO 62604171
has been accepted and registered with the following basic data:

Document identifier: MZDRX00NX062
Date of registration: 14.11.2014 06:52:00

Your submission has been accepted without an electronic signature.

Your submission has been forwarded to the appropriate department for processing.
For information regarding this submission, please indicate the above document identifier.

Caution:
If the electronic submission does not contain basic identification information
for the sender, such as the first name, surname and place of residence
(in the case of a legal entity - the name and registered address), the submission
will be processedby the responsible department of the Ministry,
but there may be no response sent to the data message sender.

Best regards

Hájková Marcela
electronic registry [mail room] of the Ministry