Smlouva se společností Proxima a.s. na dostavbu úřadu

Pavel Roušar vznesl tento dotaz dotaz na Městská část Praha 21

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Městská část Praha 21 měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Pavel Roušar

Povinný subjekt: Městská část Praha 21

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

ke smlouvě se společností Proxima a.s. ohledně přístavby úřadu mám následující dotazy:

1) Se společností v rámci smluvního vztahu byly podepsány 4 dotatky ke smlouvě. Doposud však nebyl podepsán dodatek poslední, týkající se zápočtu penále z prodlení a víceprací v konečné fázi stavby. Z jakého důvodu nebyl tento dodatek uzavřen? Jaký je termín převzetí stavby? Jaké konkrétní aktivity/komunikace s dodavatelem byly v roce 2014 a v roce 2015 učiněny k uzavření finální dohody? Prosím o doložení kopií veškeré komunikace týkající se tohoto smluvního vztahu v těchto letech.

2) Jak je pohledávka městské části plynoucí ze smluvního penále a závazek dodavatele doposud neproplacených, ale odsouhlasených a převzetých víceprací zaúčtován? Na základě jakých dokumentů ve vztahu k chybějícímu dodatku? Prosím o jejich doložení. Jak je vypořádána účetně dotace, kterou MČ obdržela z HMP za situace, kdy není právní dořešení smlouvního vztahu?
Je zaúčtování těchto závazků a pohledávek ve vztahu k současné informaci doposud neuzavřeného dodatku správné? Bylo auditováno? S jakým výsledkem?

3) Jakou promlčecí lhůtu má nevymáhané penále plynoucí ze smlouvy? Vymáháme ho? Kdo a jakým způsobem? V jakém termínu bude tato záležitost smluvně dořešena?

4)Jak je vymáhána částka za opravu otopného výměníku rozbitého několik týdnů od převzetí budovy do vlastní správy. Kdo částku uhradil (dodavatel, mč, Policie)a v jaké výši?

S přátelským pozdravem,

Pavel Roušar