Smlouva s Silnice Čáslav-holding a.s. VI.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
s odkazem na Váš KOU-3299/2018 ze dne 31.12.2018, kterým jste reagovali na můj dotaz ze dne 28.12.2018 - ovšem až 11.1.2019 - žádám o následující vyjasnění.
a) příloha č. 2
Z předložené Dohody uzavřené dne 12.10.2018 vůbec nevyplývá, jakých závazků a pohledávek se předmětná dohoda týká. Zcela schází elementární údaje ke smlouvám, tj. odkazy na PODSTATNÉ A ZÁSADNÍ NÁLEŽITOSTI SMLUV, které mají být předmětem Dohody o vzájemném započtení závazků a pohledávek!
b) příloha č. 3
Zcela schází řádný účetní doklad (navíc tento účetní doklad musí vykazovat i nároky z titulu prodlení tj. v daném případě od data 30.6.2015 (Kč 2 mil. i
s příslušenstvím)
c) příloha č. 1
Vámi předložený výpis bankovního účtu o zaplacení částky Kč 1,509 426,- v/p účtu 2601188861/2010 nelze v žádném případě považovat za doklad svědčící o narovnání závazku města Kouřim vůči spol. Silnice Čáslav-Holding a.s. Zcela chybí jasné identifikační údaje!

Vyjasněte a postupujte dle zákona o účetnictví a jednejte v souladu se zásadami řádných hospodářů.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Město Kouřim

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

 

 

Čj. : KOU - 172/2019 ze dne 16. 01. 2019

 

Žádost o informace podle dotaz - Smlouva s Silnice Čáslav Holding a.s. VI

 

Vážená paní, vážený pane,

žádáme o upřesnění vaší "žádosti o vyjasnění", neboť z jejího současného znění, kdy je fakticky pouze vytýkána právní kvalita požadovaných dokumentů, které již byly v souladu se zákonem městem poskytnuty.

 

Vaší žádosti obsahující požadavek poskytnout "účetní doklad, kterým byl do účetnictví města Kouřim zanesen (a vyúčtován) nárok města Kouřim na úhradu smluvní pokuty Kč 2 mil. povinnému firmě Silnice Čáslav - Holding a.s." a "kopii výpisu z účtu města Kouřim potvrzující připsání této částky Kč 2 mil. ve prospěch tohoto účtu" bylo ze strany města jakožto povinného subjektu vyhověno v souladu se zákonem.

(Požadované informace byly poskytnuty v zákonné lhůtě v pátek 11. 1. 2019, neboť poslední den lhůty připadal na pondělí 14. 1. 2019.)

Povaha vašich stížností míří na obsahové náležitosti poskytnutých dokumentů. K jejich vyřízení však stížnost dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím neslouží.

 

Dále vaše žádost o informace obsahuje požadavek na neexistující dokument, neboť k převodu částky 2.000.000 Kč na účet města nemohlo už z povahy započtení závazků dojít, když pohledávka společnosti Silnice Čáslav-Holding., a.s. převyšovala pohledávku města.

Povinné údaje dle ustanovení § 146 zákona č. 370/2017 Sb., výpis obsahuje a město není žádným konkrétním ustanovením nuceno kvalitu výpisu ověřovat.

 

Žádáme tedy o doplnění informace, zda se jedná o podání stížnosti dle ustanovení § 16a zákona o svobodném přístupu k informacím. Upozorňujeme, že smyslem stížnosti dle ustanovení §16 a není prosté vytýkání právní kvality poskytnutých informací (dokumentů).

Zdůrazňujeme, že město jako povinný subjekt požadované informace (dokumenty) poskytlo v souladu s původní žádostí.  

 

S přátelským pozdravem.

 

 

Ing. Josef Klouda

tajemník