Smlouva s Silnice - Čáslav Holding a.s. III.

ing.Marie Dvořáková vznesl tento dotaz dotaz na Město Kouřim

Tento dotaz byl uzavřen pro další korespondenci od veřejnosti . Kontaktujte nás pokud si myslíte, že by měl být znovu otevřen.

Dotaz byl odmítnut Město Kouřim.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

k Vaší odpovědi z 15.9.2015 ve věci Smlouvy s Silnice-Čáslav Holding a.s.

1/ z předmětné smlouvy nevyplývá, že by zpětný převod komunikace p.č. 2243/1 o výměře 2 574 m2 měl být vázán na nějakou kolaudaci, resp. výraz "kolaudace" se v ustanovení odst. V. předmětné Smlouvy ze dne 15.11.2011 VůBEC nevyskytuje.

2/ sdělte, o jakou právní normu opíráte svá tvrzení v tom smyslu, že by otázku vyúčtování (dvoumilionové !!) jednorázové smluvní pokuty Silnicím Čáslav mělo projednávat zastupitelstvo "...na některém následujícím zasedání zastupitelstva města".

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1638/2015

Žádost o informace podle dotaz – Smlouva s Silnice Čáslav – Holding a.s.
III

Vážená paní,

1) Je zcela běžná praxe, že převodům majetku tohoto typu  předchází
kolaudace ze strany původního vlastníka – vlastníků.

2) Zaslané sdělení z naší strany z 15. 9. 2015 bylo zcela jednoznačné.

Termín projednání není zatím stanoven.

 

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážený pane,

Vaše odpověď ze dne 2.10.2015 neobsahuje žádnou v předmětné věci požadovaných informací.

Žádám proto opakovaně o zodpovězení mých konkrétních dotazů vznesených prostřednictvím tohoto portálu dne 17.9.2015, týkajících se Smlouvy města Kouřim s Silnice Čáslav - Holding a.s.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Krajský úřad Středočeského kraje

prostřednictvím

Městského úřadu v Kouřimi

Stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle §16a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Tímto v souladu s ustanovením §16a odst.3 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím (InfZ) a ve lhůtě tímto zákonem stanovené podává níže podepsaná (dále jen stěžovatel)stížnost na postup Městského úřadu v Kouřimi při vyřizování žádosti o informace.

Odůvodnění :

1/ Stěžovatel požádal dne 18.7.2015 o poskytnutí třech informací ve věci v roce 2011 uzavřené smlouvy mezi městem Kouřim a spol.Silnice Čáslav a.s. vč.následných dvou dodatků (viz Smlouva s Silnice Čáslav - Holding a.s. s dodatky)
2/ Stěžovatel požádal dne 5.9.2015 ve stëjné věci o poskytnutí dalších dvou informací (viz Smlouva s Silnice Ćáslav - Holding a.s. s dodatky II.)
3/ Stěžovatel dne 17.9.2015 požádal opět ve stejné věci o poskytnutí dalších dvou informací (viz Smlouva s Silnice Ćáslav - Holding a.s.s dodatky).

ad 1/ Úřad sice dne 30.7.2015 stěžovateli ve lhůtě odpověděl a požadované kopie Smlouvy spolu se dvěma dodatky žadateli poskytl. Pokud šlo ale o další dva dotazy, informace neposkytl a ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí.
ad 2/ Úřad stěžovateli ve lhůtě dne 15.9.2015 opět odpověděl, ovšem dvě požadované informace opět neposkytl ani nevydal rozhodnutí o odmítnutí
ad 3/ Úřad opět stěžovateli ve lhůtě dne 2.10.2015 odpověděl, nicméně opět požadované informace neposkytl, nevydal rozhodnutí o odmítnutí jeho žádosti a ani tentokrát neučinil vůči stěžovateli žádný jiný úkon předpokládaný InfZ. Postup Úřadu je proto nezákonný.

Z uvedeného důvodu v souladu s ustanovením §16a odst.3 písm.b)InfZ stěžovatel podává stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a žádá nadřízený orgán, aby podle § 16a odst.6 písm.b) přikázal Úřadu žádost vyřídit a všechny informace poskytnout.
Za jejich poskytnutí velice děkuji.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1727/2015

Žádost o informace podle dotaz – Smlouva s Silnice Čáslav – Holding a.s.
III

Vážená paní,

Na Váš dopis Vám již bylo odpovězeno dne 2. 10. 2015

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ

 

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Epodatelna Město Kouřim

Krajský úřad Středočeského kraje
prostřednictvím
Městského úřadu v Kouřimi

Opakovaná stížnost na postup při vyřizování žádosti o informace podle § 16a zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Tímto v souladu s ustanovením § 16a odst.3 písm.b) zákona č. 106/1999 Sb. (dále jen InfZ)a ve lhůtě tímto zákonem stanovené vznáší níže podepsaná (dále jen stěžovatel) opakovanou stížnost na postup Městského úřadu v Kouřimi (dále jen Úřad) při vyřizování žádosti o informace.

Odůvodnění :
1/ Stěžovatel požádal dne 18.7.2015 (viz Smlouva s Silnice Čáslav-Holding a.s. s dodatky) o celkem tři informace ve věci dne 15.11.2011 podepsané Kupní smlouvy města Kouřim se Silnice Čáslav-Holding a.s. a následných dvou Dodatků ze dne 26.2.2014 a 14.1.2015, a to :
a) předložení výše uvedených smluv
b) vysvětlení, z jakého důvodu nebyla doposud vyúčtována smluvní pokuta Kč 2 mil.Kč
c) objasnění ve věci použitého termínu "motivační sankce", který náš právní řád nezná
2/ Stěžovatel požádal opětovně dne 5.9.2015 (viz Smlouva s Silnice Čáslav-Holding a.s. s dodatky II.) ve stejné věci o další dvě informace
a) proč Silnice Čáslav-Holding a.s. (s odkazem na příslušné ustanovení Kupní smlouvy i jejích dvou dodatků) neprovedla dosud převod komunikace na město Kouřim
b) požadavek na předložení vyúčtování smluvní pokuty (opět s odkazem na příslušná ustanovení výše citované Kupní smlouvy i jejích dvou Dodatků)
3/ Stěžovatel pak opakovaně požádal dne 17.9.2015 (viz Smlouva s Silnice Čáslav-Holding a.s. s dodatky III.)opět ve stejné věci o další dvě informace, a to:
a)vysvětlení, proč by kolaudace měla být překážkou převodu komunikace do vlastnictví města Kouřim, když takováto podmínka v Kupní smlouvě ani jejich Dodatcích není obsažena
b)vysvětlení, o jakou právní normu opírá město Kouřim svoje tvrzení, že vyúčtování smluvní sankce Kč 2 mil.Kč by měla být projednávána na některém následujícím zasedání zastupitelstva města

ad 1/ Úřad sice dne 30.7.2015 stěžovateli Kupní smlouvu i s dvěma dodatky poskytl, nicméně na další dva dotazy informaci neposkytl ani nevydal žádné rozhodnutí o jejich odmítnutí
ad 2/ Úřad dne 15.9.2015 ve lhůtě stěžovateli odpověděl, ovšem požadované informace opět neposkytl ani nevydal žádné rozhodnutí o jejich odmítnutí.
ad 3/ Opět ve lhůtě dne 2.10.2015 Úřad stěžovateli odpověděl, ovšem jasně formulované požadované informace znovu neposkytl, ani nevydal žádné rozhodnutí o odmítnutí žádosti a ani tentokrát vůči stěžovateli neučinil žádný jiný úkon předpokládaný InfZ.

Stěžovatel proto vyhodnotil postup Úřadu jako nezákonný a dne 10.10.2015 podal v souladu s ustanovením §16a odst.3 písm.b) InfZ Stížnost
na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a v souladu s ustanovení § 16a odst.6 písm.b) požádal nadřízený orgán, aby Úřadu přikázal žádost vyřídit a informace poskytnout.

Úřad však předmětnou stížnost nadřízenému v rozporu s ust. §16a odst. 5 vůbec nepředložil aniž by žádosti vyhověl a aniž by vydal jakékoliv rozhodnutí o jejím odmítnutí.
Postup Úřadu při vyřizování stížnosti je proto také nezákonný, protože INFORMACE POSKYTNUTY NEBYLY.

Stěžovatel proto v souladu s ustanovením § 16a odst. 3 písm.b) InfZ podává Opakovanou stížnost na postup Úřadu při vyřizování žádosti o informace a žádá nadřízený orgán, aby v souladu s ust. §16a odst.6 písm.b) Úřadu přikázal žádost vyřídit a požadované informace poskytnout.

S pozdravem,

ing.Marie Dvořáková