Smlouva s Silnice Čáslav - Holding a.s. s dodatky

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ předložte Smlouvu mezi Silnice Čáslav - Holding a.s. a městem Kouřim ze dne 15.11.2011 (zasíťování komunikace, vytvoření finálního povrchu komunikace a zpětného převodu komunikace do vlastnictví města Kouřim do 2 let od podpisu smlouvy čj. do 31.12.2013) včetně Dodatku č. 1 (prodloužení lhůty do 31.12.2014) a Dodatku č. 2 (prodloužení lhůty do 30.6.2015)

2/ vysvětlete, proč město Kouřim neuplatnilo sankci Kč 2 mil. zakotvenou ve Smlouvě z 15.11.2011 (i v obou následných dodatcích)i přesto, že ani třetí prodloužená lhůta k realizaci předmětu smlouvy nebyla dodržena

3/ objasněte, jak můžete v předmětné Smlouvě (i dodatcích) zakotvenou sankci Kč 2 mil.(pro případ nedodržení stanoveného termínu realizace zasíťování lokality bývalého Zahradnictví a tím pádem nesplnění závazku Silnice Čáslav - Holding a.s.) "vysvětlit jako motivační" (viz bod 10 ad 6) zápisu ze ZM ze dne 24.6.2015, když náš právní řád takovéto spojení nezná

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

4 přílohy

Čj. KOU-1254/2015

Odpověď na žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.
o svobodném přístupu k informacím – Smlouva s Silnice Čáslav – Holding 
a.s. s dodatky

 

Vážená paní,

poskytujeme Vám na základě žádosti níže uvedené informace:

1) Kupní  smlouva  a její dodatky č. 1 a 2  mezi Městem Kouřim a Silnicemi
Čáslav – Holding  jsou uvedeny v příloze tohoto emailu.

 

2) Demokratická většina zastupitelstva města rozhodla  a schválila  dva
dodatky ke smlouvě.

Orgány města do dnešního dne neprojednávaly konečný stav prací v lokalitě.

3) Termín motivační pro firmu považujeme v daném případě jako výstižný,
proto byl použit.

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ