Smlouva s Silnice - Čáslav Holdikg a.s. s dodatky II..

Dotaz byl částečně úspěšný.

ing.Marie Dvořáková

Povinný subjekt: Město Kouřim

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

1/ S odvoláním na bod V. Dodatku č. 2 Kupní smlouvy ze dne 15.11.2011 ze dne 14.1.2015 objasněte, proč strana kupující, tj. Silnice Čáslav-Holding.a.s., v rozporu s obsahem tohoto článku V., neprovedla dosud převod komunikace p.č. 2243/1 o výměře 2 574 m2 na město Kouřim.

2/ S odkazem na tentýž bod V. Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2015 a vzhledem k tomu, že zjevně došlo - a to opakovaně - k nedodržení termínů Kupní smlouvou z 15.11.2011 a dalšími dvěma dodatky z 26.2.2014 a 14.1.2015 dohodnutými - předložte vyúčtování jednorázové smluvní pokuty, kupujícímu ( Silnice Čáslav-Holding a.s.) ve výši Kč 2,000 000,-, která dle téhož bodu V. Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2015 je splatná 2 měsíce od uplynutí v Dodatku č. 2 ze dne 14.1.2015 stanoveného (posledního) data předání a dokončení, tj. od 30.6.2015.

S přátelským pozdravem,

ing.Marie Dvořáková

Epodatelna Město Kouřim, Město Kouřim

1 příloha

Odpověď na žádost o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb.

Čj.:  KOU-1545/2015

Žádost o informace podle dotazu – Smlouva s Silnice Čáslav – Holding a.s.
s dodatky II

Vážená paní,

1) Podle Vámi citovaného dodatku č. 2 ke kupní smlouvě ze dne 25. 11. 2011
se společnost Silnice Čáslav – Holding, a.s. (dále jen Silnice) zavázala
dokončit stavbu místní komunikace na pozemku p.č. 2243/1 do 30. 6. 2015.
Stavbu skutečně dokončila ke dni 29. 7. 2015.

Ze smlouvy také vyplývá, že závazek ke zpětnému převodu pozemku na město
Kouřim je vázán na kolaudaci uvedené komunikace. Proto v současné době
ještě nelze k převodu přikročit, (chybí kolaudace), ale věřte, že město
svá práva vůči Silnicím eviduje a smlouvu o převodu vlastnictví připraví,
jakmile budou splněny všechny dohodnuté podmínky. 

2) Ani Vám, ani nikomu jinému nepředložíme v současné době doklad o
vyúčtování jednorázové smluvní pokuty Silnicím. Smluvní pokutu jsme
nevyúčtovali a tato otázka bude projednána na některém následujícím
zasedání zastupitelstva města.    

S přátelským pozdravem

Ing. Josef Klouda

tajemník MěÚ