Sleva na dani z příjmů fyzických osob

Odpověď na tento dotaz má velké zpoždění. Podle zákona by instituce Ministerstvo financí měla v každém případě odpovědět. (podrobnosti). Můžete si stěžovat a požádat o doplnění dotazu .

Hana Topičová

Povinný subjekt: Ministerstvo financí

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,
Fyzická osoba (nepodnikatel) podal v březnu 2016 řádné přiznání k dani z
příjmů fyzických osob za rok 2015, ve kterém jako slevu na dani uplatnil
odpočet na manželku ve výši Kč 24 840,-. K přiznání přiložil jako
doložení příjmů manželky za kalendářní rok 2015 dokument, který
vystavila OSSZ, kde se uvádí kolik manželce vyplatila jako peněžitou
pomoc v mateřství. Na základě upozornění Finančního úřadu je nyní nucen
podat dodatečné přiznání k DPFO za rok 2015, doplatit daň z příjmu a
úrok z prodlení, neboť OSSZ chybně vystavila doklad o vyplacených
příjmech, kde do potvrzení neuvedla částku vyplacené PPM v mateřství za
měsíc prosinec 2014 (vyplacenou v lednu 2015). Pokud by byl doklad od
OSSZ vystaven správně, limit příjmu manželky by byl překročen. Jakým
způsobem je možné se bránit, neboť vinou státního orgánu se dostal do
svízelné situace. Je vůbec OSSZ za vystavení jejich potvrzení pro daňové účely zodpovědná?

S přátelským pozdravem,

Hana Topičová

Elektronická podatelna MFČR, Ministerstvo financí

Dobrý den,

elektronické podání ve věci „Žádost o informace podle dotaz - Sleva na
dani z příjmů fyzických osob“ bylo dne 09.10.2017 21:09:41 doručeno na
elektronickou adresu [1]Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail] a zaevidováno pod jednoznačným
identifikátorem (PID): MFCR7XPPVA.

Tato zpráva potvrzující doručení datové zprávy není potvrzením splnění
náležitostí podání podle jiných právních předpisů. V případě zjištění, že
datová zpráva nemá předepsané náležitosti nebo trpí-li jinými vadami, bude
podavatel vyzván k jejich odstranění, k čemuž mu bude poskytnuta přiměřená
lhůta.

Toto potvrzení je generováno automaticky. Neodpovídejte na něj.

Ministerstvo financí ČR
Letenská 525/15
11810 Praha 1

--------------------------------------------------------------------------

Tato e-mailová zpráva má pouze informativní charakter a vychází z
podkladů, které byly odesílateli předány nebo zaslány v minulosti. Obsah
této e-mailové zprávy, resp. jakékoliv případné právní jednání vyplývající
z této e-mailové zprávy, se nepovažuje za návrh na uzavření smlouvy ve
smyslu ustanovení § 1731 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v
platném znění (dále jen „občanský zákoník“) nebo akceptaci návrhu na
uzavření smlouvy ve smyslu § 1740 občanského zákoníku, popř. potvrzení
uzavření smluvního vztahu, není-li odesílatelem uvedeno výslovně jinak.
Tato e-mailová zpráva je určena pouze pro osobní a důvěrné užití určenými
adresáty, tedy osobou (osobami), které (kterým) je obsahově určena.
Nejste-li osobou, které je tato zpráva určena, upozorňujeme Vás, že
jakékoliv šíření či kopírování této e-mailové zprávy, či informace z ní,
je zakázáno. Jestliže tuto e-mailovou zprávu obdržíte nedopatřením,
prosíme, oznamte tuto skutečnost odesílateli a odstraňte zprávu samotnou i
všechny její přílohy ze svého systému.

References

Visible links
1. mailto:Instituce [Ministerstvo financí vyžaduje e-mail]