SK Prosek

Dotaz byl úspěšný.

Milan Balahura

Povinný subjekt: Městská část Praha 9

Žádost o informace podle zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím.

Vážená paní, vážený pane,

místostarosta a radní Prahy 9 T. Portlík předložil na video jednání k situaci o budoucnosti SK Prosek svolané MHMP dne 8.10.2020 architektonickou studii řešení sportovišť SK Prosek.
V této souvislosti bychom rádi znali odpovědi na následující otázky:
- Který orgán MČ pověřil místostarostu Portlíka přípravou dotyčného navrhovaného řešení (bezúplatný převod pozemků, výstavba sportovišť z rozpočtu MČ a HMMP)? Byla to Rada MČ, Zastupitelstvo MČ? Nebo se jedná o vlastní iniciativu pana místostarosty?
- Jaké jsou finanční náklady na navržené řešení pro MČ? Existuje rozpočet? Prosíme o zaslání.
- Jakou formou má MČ Praha 9 zajištěno financování projektu? Jedná se o vlastní zdroje, úvěr, P2P, půjčku od MHMP?
- S jakými orgány města (odbory, komisí kultury a sportu, ZMČ a dalšími) byl tento záměr projednán a kdy? Pokud nebyl, proč?
- Kdo konkrétně zadal přípravu architektonické studie na řešení území SK Prosek? Prosíme o zaslání kopie objednávky/smlouvy MČ.
- Proč byla oslovena konkrétně architektonická kancelář, bylo to na základě dřívějších projektů realizovaných s MČ (případně jakých konkrétně) nebo bylo uskutečněno poptávkové či výběrové řízení?
- Jaké byly náklady na pořízení této architektonické studie? Žádáme o zaslání všech obdržených faktur/účetních dokladů vystavené v této věci na vrub MČ.

S přátelským pozdravem,

Milan Balahura
zástupce petičního výboru

Podatelna (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Dobrý den,
Váš email byl zaevidován pod č.j. v příloze a předán na odbor občansko správní.
S pozdravem,
Podatelna ÚMČ Praha 9

ukázat citované pasáže

Kubešová Eva (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Věc: Potvrzení o zaevidování žádostí o poskytnutí informace

 

Sdělujeme Vám, že  jsme zaevidovali Vaši žádost o poskytnutí informace ze
dne 17. 10. 2020 podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím, ve znění pozdějších změn, pod  číslem jednacím ZPI 56/2020.

O vyřízení Vás bude informovat Mgr. Tomáš Portlík, 1. místostarosta MČ
Praha 9, v zákonné lhůtě do 3. 11.  2020.

 

S pozdravem

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Eva Kubešová
správní řízení ve věci návrhů na zrušení, trvalého pobytu
Oddělení správní
Odbor občansko správní
Telefon:  283 091 371
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Kubešová Eva (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Blažková Jaroslava (ÚMČP.9), Městská část Praha 9

4 přílohy

Vážený pane Balahuro,

 

z pověření místostarosty Mgr. Tomáše Portlíka Vám zasílám na základě Vaší
žádosti ze dne 17.10.2020 požadovanou informaci.

 

S pozdravem

 

Jaroslava Blažková

 

 

[1]Mestská část Praha 9

Jaroslava Blažková
asistent starosty a místostarostů a uvolněných radních
Servis volených orgánů a tajemníka
Kancelář starosty a tajemníka
Telefon:  283 091 334
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Blažková Jaroslava (ÚMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/

Plochová Tereza, Bc.(UMČP.9), Městská část Praha 9

1 příloha

Vážení,

 

po neúspěšném pokusu o doručení pomocí poštovní služby (datum předání
poštovní službě 3.11.2020) dle § 19 odst. 2, zák. 500/2004 Sb. Správní
řád, kdy „Není-li možné písemnost doručit prostřednictvím veřejné datové
sítě do datové schránky 13a), lze ji doručit také prostřednictvím
provozovatele poštovních služeb. Správní orgán zvolí takovou poštovní
službu, aby z uzavřené poštovní smlouvy 15) vyplývala povinnost dodat
poštovní zásilku obsahující písemnost způsobem, který je v souladu s
požadavky tohoto zákona na doručení písemnosti.“ na adresu uvedenou
žadatelem v žádosti o informaci, Vám zasíláme uvedený dokument o
rozhodnutí o odmítnutí části poskytovaných informací.  

 

S pozdravem

 

[1]Mestská část Praha 9

Ing. Tereza Plochová
odborný referent odboru výstavby
Oddělení speciálního stavebního úřadu a oranizační
Odbor výstavby a územního rozvoje
Telefon:  283 091 364
Email: [2][emailová adresa]

Úřad městské části Praha 9
Sokolovská 14/324
180 49  Praha 9  
[3]http://www.praha9.cz

--------------------------------------------------------------------------

Upozornění: Týká-li se tato e-mailová zpráva jednání o smlouvě, bere její
adresát v návaznosti na ust. § 1729 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník, na vědomí, že Městská část Praha 9, Úřad městské části
Praha 9 uzavírá smlouvy dle interních předpisů a důvodné očekávání
uzavření smlouvy je tak možné až po příslušném interním schválení smlouvy.
V návaznosti na ust. § 1740 odst.3 občanského zákoníku přijetí návrhu na
uzavření smlouvy / nabídky / s dodatkem nebo odchylkou předem vylučujeme.

 

References

Visible links
1. http://www.praha9.cz/
2. Click to send email to Plochová Tereza, Bc.(UMČP.9)
mailto:[emailová adresa]
3. http://www.praha9.cz/